LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розвиток виробництва на миколаївських суднобудівних заводах на основі їхньої реструктуризації та організації центру вогнезахисту матеріалів

Опубліковані роботи в достатній мірі відбивають зміст дисертації та основні наукові результати, які отримано в ній.

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, основних висновків, списку літератури та додатку. Загальний обсяг роботи 242 стор., серед яких 152 стор. основного машинописного тексту, 36 рисунків, 17 таблиць, 11 стор. списку літературних джерел 104 найменувань і 39 стор. додатку.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано вибір і актуальність теми дисертації; визначено мету, задачі та методологічні основи досліджень; показано наукову новизну і практичне значення роботи; викладено основні положення, що подані до захисту.

У першому розділі розглянуто стан українського суднобудування та проблеми, які виникають перед ним на новому етапі економічного розвитку держави. Вивчення проекту національної програми розвитку українського суднобудування показало, що основним напрямком є забезпечення його конкурентоспроможності на світовому ринку на основі реструктуризації та модернізації підприємств, вдосконалення управління виробництвом і технологією, скорочення термінів будівництва суден, забезпечення їхньої безпеки та якості відповідно до міжнародних вимог. Вибраний в дисертації напрямок прикладних досліджень повністю збігається з науково-технічною концепцією сучасного розвитку суднобудування України.

Суднобудування відноситься до індустрієутворюючих галузей промисловості, оскільки збирає в єдине ціле зусилля тисяч найрізноманітніших підприємств багатьох галузей. Суднобудівна продукція є наукомісткою та технологічно насиченою. На підставі аналізу міжнародного досвіду управління проектами в суднобудуванні Японії, Китаю, Південної Кореї, країн Західної і Східної Європи показано, що основний напрямок до досягнення конкурентоспроможної продукції базується на розвитку наукових досліджень, які спрямовані, в першу чергу, на модернізацію виробництва, зниження собівартості та підвищення якості суден, що будуються, використання нових технологій. На основі цього розглянуто напрямки реструктуризації українських суднобудівних підприємств.

Здійснено аналіз можливості підвищення рівня безпеки суден. Однією із важливих умов безпеки суден під час будівництва, експлуатації та ремонту є підвищення їхньої пожежобезпеки. Розглянуто шляхи підвищення пожежобезпеки суден. Сформульовано основні задачі досліджень.

У другому розділі розглянуто організаційно-методологічні аспекти і особливості реструктуризації українських суднобудівних підприємств, визначено основні напрямки їхньої реструктуризації. Встановлено, що найбільш ефективною формою організації суднобудівного виробництва є верф, на якій тільки будуються судна (виготовляються деталі та корпусні конструкції, будується і насичується корпус , випробується та здається судно). Реструктуризація повинна здійснюватися в напрямку створення суднобудівної верфі із залученням конкурентоспроможних виконавців, які узгоджено працюють над загальним проектом, та виділення непрофільних виробництв і об'єктів соціальної сфери, що дозволить зменшити невиробничі витрати, знизити собівартість суден, що будуються, та забезпечити їхню конкурентоспроможність на світовому ринку.

Визначено, що основний напрямок реструктуризації суднобудівних підприємств – об'єднання переваг великого підприємства, які визначаються його потужним виробничо-технічним потенціалом і значними фінансовими ресурсами, з гнучкістю дрібного бізнесу. Формування та управління конкурентоспроможним суднобудівним підприємством являє собою складну задачу знаходження оптимальної сукупності незалежних виробництв і забезпечення їхньої узгодженої роботи над спільним проектом. Якщо додержуватися принципів організації виробництва, які забезпечують високу ефективність діяльності, конкурентоспроможність і оперативність реагування на зовнішні умови, то необхідно прагнути до створення невеликих спеціалізованих підприємств. З урахуванням результатів дослідження напрямків реструктуризації розроблено організаційну модель раціонального суднобудівного підприємства. Розглянуто рішення оптимізаційної задачі управління при обмеженому фінансуванні та необхідності отримання прибутку. Обмежений обсяг фінансування, що розподіляється за підсистемами, позначено Ω, а той, що передається i-й підсистемі – yi. Укрупнено математичну модель зображено так:

, (1)

де yi ≥ 0; k – загальна кількість підсистем. Умова реалізації i-го виробництва

(2)

де ─ фактори; – число факторів, що забезпечують реалізацію i-го виробництва (зарплата, матеріали, енергоресурси та ін.); ─ коефіцієнти, що перетворюють значення відповідних факторів у вартісні показники; l = 1,.

У цьому випадку повинні виконуватися обмеження, що визначають технологічні умови реалізації i-го виробництва,

; (3)

і обмеження на мінімальний прибуток рi від реалізації i-ої підсистеми

tyiРi, i = 1,k, (4)

де ─ коефіцієнт, що перетворює у прибуток фінансування i-ї підсистеми.

Обсягу фінансування може не вистачити на всі підсистеми, тому накладається обмеження на функціонування не менше S підсистем. У зв'язку з приведенням моделі до задачі лінійного цілочисельного програмування величини Ω, bi, bil, ti – цілі числа.

Показано можливість зниження собівартості суден, що будуються, за рахунок зменшення накладних витрат від оптимізації виробничої та організаційної структури підприємства. Розроблено організаційну модель раціонального суднобудівного підприємства.

Можлива схема взаємодії спеціалізованих незалежних підприємств, які беруть участь у процесі будівництва судна, наведена на рис. 1.

Розглянуто питання планування змісту управління проектами реструктуризації суднобудівних підприємств і запропоновано основні етапи програми та плану їхньої реструктуризації.

У третьому розділі розглянуто управління проектами реструктуризації суднобудівних підприємств на прикладі ВАТ "Damen Shipyards Okean". Сформульовано основну мету реструктуризації, наведено техніко-економічну характеристику ВАТ і проаналізовано деякі аспекти та переваги вступу суднобудівних підприємств у СЕЗ "Миколаїв". Розглянуто організаційно-економічний механізм управління підприємством, розроблено модель реструктуризації (рис. 2), методи і засоби управління проектами реструктуризації суднобудівних підприємств.

Вперше розроблено для суднобудування проект реструктуризації підприємства та інвестиційний проект розвитку виробництва на основі залучення іноземного капіталу, які дозволяють створити конкурентоспроможне підприємство на світовому суднобудівному ринку. Інвестиційний проект, який передбачає модернізацію та заміну застарілих засобів виробництва на сучасні, реалізовано на діючому виробництві без зупинки технологічного процесу будівництва суден.

Запропоновано інформаційне забезпечення організації конкурентоспроможних виробництв у суднобудуванні, яке засновано на використанні інформаційних технологій. Взаємодія виконавців в