LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розвиток виробництва на миколаївських суднобудівних заводах на основі їхньої реструктуризації та організації центру вогнезахисту матеріалів

розвитку виробництва і підвищення рівня безпеки суден, що забезпечують їхню конкурентоспроможність на світовому ринку.

2. Встановлено, що найбільш ефективною формою організації суднобудівного виробництва є верф. Визначено основні напрямки реструктуризації українських суднобудівних підприємств: виділення непрофільних виробництв і об'єктів соціальної сфери, інтеграція переваг великого підприємства з потужним виробничо-технічним потенціалом і значними фінансовими ресурсами з гнучкістю дрібного бізнесу, які узгоджено працюють над загальним проектом. Розроблено організаційну модель раціонального суднобудівного підприємства, яка дозволяє зменшити невиробничі витрати і знизити собівартість суден, що будуються.

3. Вперше розроблено модель і проект реструктуризації суднобудівного підприємства та інвестиційний проект розвитку суднобудівного виробництва на основі залучення іноземного капіталу, які дозволяють створити конкурентоспроможне підприємство на світовому суднобудівному ринку. Інвестиційний проект, який передбачає модернізацію та заміну застарілих засобів виробництва, реалізовано на діючому виробництві без зупинки технологічного процесу побудови суден.

4. Розроблено інформаційну управляючу систему суднобудівної верфі на базі TRIBON, яка базується на електронній взаємодії більшості її основних підрозділів.

5. Запропоновано новий науковий підхід до управління проектами підвищення рівня пожежобезпеки суден на основі використання вогнезахищених горючих суднобудівних матеріалів, які відповідають одночасно міжнародним і національним вимогам.

6. Вперше розроблено технології вогнезахисту горючих суднобудівних матеріалів з використанням екологічно безпечних інгредієнтів української сировинної бази та математична модель вогнебіоатмосферозахисного просочування деревини запропонованим препаратом бінарної дії.

7. Науково обґрунтовано виділення під час реструктуризації ВАТ "Damen Shipyards Okean" непрофільного для верфі підрозділу і організація в ньому спеціалізованого центру вогнезахисту горючих матеріалів для миколаївських суднобудівних заводів. Розроблено наукові та економічно обґрунтовані рекомендації для організаційно-технологічного проектування центру, що працює за новими технологіями з урахуванням діючих міжнародних вимог до вогнезахисту суднобудівних матеріалів.

8. Результати роботи впроваджено на ВАТ "Damen Shipyards Okean". Реструктуризація підприємства та впровадження розробленого інвестиційного проекту дозволили збільшити обсяг виробництва в 2002 р. у порівнянні з 2000 р. в 13,6 разу і забезпечити зниження собівартості суден, які було побудовано в 2002 р., на 16480 тис. грн. Нові технології вогнезахисту горючих суднобудівних матеріалів впроваджено під час побудови 11 суден, в тому числі 5 на експорт. Економічний ефект від роботи спеціалізованого центру вогнезахисту горючих матеріалів на річну програму миколаївських суднобудівних заводів становить більше ніж 250 тис. грн.

Основні положення і результати дисертації опубліковано в роботах:

1. Романчук Н.П., Мартыненко В.И., Рашковский А.С. Анализ национальных и международных требований к огнезащите судостроительных материалов. //Зб. наук. праць УДМТУ. – Миколаїв: УДМТУ, 2001. ─ № 1 (373). ─ С. 39─47.

2. Романчук Н.П., Мартыненко В.И., Рашковский А.С. Организация специализированного центра технологической огнезащиты древесных материалов в СЭЗ "Николаев" //Сб. трудов VIII международной научно-технической конференции "Машиностроение и техносфера на рубеже XXI века". – Донецк: ДонГТУ, 2001, ─ т. 2. – С. 114─116.

3. Ефимова А.В., Романчук Н.П. Экономическая эффективность технологической огнезащиты судостроительных материалов в специализированном центре СЭЗ "Николаев" //Зб. наук. праць УДМТУ. – Миколаїв: УДМТУ,2001. ─ № 4 (376). – С.166─171.

4. Романчук Н.П., Мартыненко В.И., Рашковский А.С. Обеспечение пожарной безопасности при постройке, ремонте и эксплуатации судов огнезащитой материалов //Зб .наук. праць УДМТУ. – Миколаїв: УДМТУ, 2001. ─ № 5 (377). – С. 30─36.

5. Romanchuk N.P., Martynenko V.I., Rashkovsky A.S. The improving of sea cargo and passenger vessel fire safety on the basis of material fireproof taking into account the conventional principles IMO. The Reports of 1st International Conference "South East European Transport Research Forum" - SETREF – Budapest (Hungary). ─ 2001. ─ P. 125─131.

6. Мартыненко В.И., Рашковский А.С., Романчук Н.П. Внедрение огнебиатмосферостойкой древесины в судостроении на предприятиях СЭЗ "Николаев" //Зб. наук. праць "Пожежна безпека-2001".– Львів.: СПОЛОМ, 2001. – C. 356─357.

7. Романчук Н.П. Разработка энергосберегающих технологий огнезащиты горючих судостроительных материалов //Зб. наук. праць СНУ. – Луганськ: СНУ, 2001. – С. 123─124.

8. Романчук Н.П., Нейман В.М., Рашковський А.С. Особенности реструктуризации судостроительных предприятий // Зб. наук. праць УДМТУ. – Миколаїв: УДМТУ, 2002. ─ № 3(385). – С. 164─172.

9. Романчук Н.П. Атмосфероустойчивая огнебиозащита судостроительной древесины на основе украинского сырья // Прогрессивные технологии и системы в машиностроении: Междунар. сб. науч. трудов. – Донецк: ДонГТУ, 2002. ─ Вып. 19. – С. 201─204.

10. Романчук Н.П., Гимпель Р.М. Математическая модель огнебиозащитной обработки древесины //Зб. наук. праць УДМТУ. – Миколаїв: УДМТУ, 2002. ─ № 4 (386). ─ C. 61─72.

11. Кошкин К.В., Романчук Н.П., Шишканов В.В. Информационная поддержка жизненного цикла изделия в судостроении // Зб. наук. праць УДМТУ. – Миколаїв: УДМТУ, 2003. ─ № 2 (388). – С. 130─136.

12. Организация конкурентоспособного судостроительного предприятия (на примере "Damen Shipyards Galati")./Кошкин К.В., Романчук Н.П., Воробьева О.А. и др. // Зб. наук. праць УДМТУ. – Миколаїв: УДМТУ, 2003. ─ № 3 (389). – С. 126─133.

13. Кошкин К.В., Коваленко И.И., Романчук Н.П. Информационное обеспечение организации конкурентоспособных производств // Зб. наук. праць УДМТУ. – Миколаїв: УДМТУ, 2003. ─ № 4 (390). – С. 137─143.

Особливий внесок здобувача у праці, які опубліковано у співавторстві: [1, 4] – в аналізі горючих матеріалів, які використовуються, національних і міжнародних вимог до їхньої пожежонебезпеки, специфіки організації та технології робіт під час побудови та ремонті суден; [2, 3] – в науковому обґрунтуванні ідеї організації спеціалізованого центру вогнезахисту матеріалів на ВАТ "Damen Shipyards Okean" на основі технологічного обладнання, яке є на заводі, та його економічної ефективності; [5, 6] – у розробці технологій вогнезахисного оброблення матеріалів та аналізі результатів експериментальних і натурних випробувань; [8] – у аналізі можливості реструктуризації миколаївських суднобудівних заводів і розробці організаційної моделі раціонального підприємства; [10] – у новому науковому підході до отримання атмосферостійкого вогнебіозахисту деревини на