LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Відділ художнього текстилю львівського коледжу декоративного та ужиткового мистецтва ім. І.Труша. Художня освіта і творчі проблеми

45 ВІДДІЛ ХУДОЖН ЬОГО ТЕКСТИЛЮЛЬВІВСЬКОГО КОЛЕДЖУДЕКОРАТИВН ОГОТАУЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА ІМ. І.ТРУША. ХУДОЖН Я ОСВІТА І ТВОРЧІ ПРОБЛЕМИ ЛуковськаО .І. Львівська академія мистецтв Анотація. Відділ художнього текстилю ЛКДУМ ім. І.Труша відіграє важливу роль у фаховій підготовці митців художнього ткацтва. Специфікою відділу є засвоєння національної та європейської мистецької спадщини, а також спрямування на сучасні новаційні процеси ткацького мистецтва. Ключові слова: художнє ткацтво, мистецька освіта, педагог, традиції, новації, митець, творчість. Аннотация. Луковская О.И. Отдел художественного текстиля Львовского колледжа декоративного и прикладного искусства им. І.Труша. Художественное образование и творческие проблемы.О тдел художественного текстиля ЛКДПИ им. И.Труша играет важную роль в профессиональной подготовке художников художественного ткачества, которые. Спецификой отдела является засвоение национального и европейского наследия, а также направление на современные процессы ткацкого искусства. Ключевые слова: художественное ткачество, художественное образование, педагог, традиции, новации, художник, творчество. Annotation. Lukovskaya O.I. Department of art textiles of the Lvov college decorative and an applied art of a name І .Trush. Art education and creative problems. The Artistic textile department of he Lviv Decorative and Applied Art College named after I. Trush plays a great role in professional training of art weavers. The specific of this department is exploring the national and European treasure as well as modern trends of art weaving. Keywords: art weaving, art education, teacher, traditions, innovation, artist, creation. Постановка проблеми. Серед видів декоративно-ужиткового мистецтва України малодослідженою ланкою залишається львівське професійне художнє ткацтво другої пол. ХХ ст., яке є одним із визначних чинників, що вплинули на художньо-естетичні якості українського ткацтва загалом. Розвиваючись у руслі основних напрямків українського мистецтва другої пол. ХХ ст., львівські митці художнього ткацтва широко звертаються до творчої національної та європейської спадщини попередніх століть. Дослідження проблем художнього ткацтва неможливе без аналізу системи мистецької освіти Львова на різних рівнях. В еволюційних процесах, які характеризують львівське професійне художнє ткацтво другої пол. ХХ ст., важливу роль відіграє не лише вища мистецька школа (Львівська Академія Мистецтв, далі ЛАМ), 46 але й середня ланка, якою є Львівський коледж декоративного та ужиткового мистецтва ім.І.Труша (далі ЛКДУМ). ЛКДУМ вже понад сто років відіграє важливу роль у вихованні професійних митців, які, в свою чергу, впливають на мистецький процес в цілому. У стінах цього творчого закладу формувалися й утверджувалися таланти художниківО .Куриласа,О .Кульчицької, І.Севери, А.Манастирського, К.Звіринського, Д.Довбошинського, Р.Сельського, Г.Смольського та багато інших, які стали відомими не тільки в Україні, але й за її межами. Зв'язок роботи з важливими науковими та практичними завданнями полягає у иконанні комплексного плану науко о- дослідницьких робіт Ль і ської академії мистецт . Аналіз останніх публікацій. О дним із ажли их підрозділіу системі фахо ої підгото ки коледжу за жди бу і залишається ідділ художнього текстилю. В мистецт озна чій літературі зустрічаються окремі аспекти аналізу мистецької та педагогічної практики икладачі та студентіданої спеціальності, ис ітлені у статтях та працях мистецт озна ці Т.Максиська 1 , Ю.Лащука 2 , Р.Шмагала 3 та інших. Хоча, звертаючи свою увагу на аналіз навчального процесу ЛКДУМ, та, зокрема, відділу художнього текстилю, автори, як правило, розглядають його діяльність у контексті всієї системи художнього закладу. Тенденції розвитку відділу художнього текстилю не були об'єктом окремого дослідження. Враховуючи це, актуально, на нашу думку, проаналізувати діяльність відділу та вирішити наступні завдання статті: - розглянути передумови становлення, особливості розвитку та умови формування професійної ткацької освіти в ЛКДУМ; - простежити творчий та навчально-методичний рівень діяльності відділу художнього текстилю; - проаналізувати найсуттєвіші тенденції композиційно-змістових рішень та художньо-стильові особливості творів художнього ткацтва, виконаних студентами; - охарактеризувати професійну та творчу діяльність провідних викладачів; 1 Максисько Т. До історії Львівської школи художніх промислів та декоративно- ужиткового мистецтва// Українське мистецтвознавство.-К.:Наукова думка. -- Вип.. 5.- С.110-121. 2 Лащук Ю. Максисько Т. Ювілей училища ім.І.Труша// НТЕ.-1977.-№9.-С.104-107. 3 Шмагало Р. Наші магістралі// Карби.-№1.-2002.-С.9-13. 4 Тодішня назва ЛДКДУМ. 47 - проаналізувати діяльність відділу художнього текстилю на сучасному етапі. Узагальнення навчального процесу та аналіз педагогічних і творчих здобутків викладачів та студентів допоможуть зрозуміти на ґрунті яких традицій виросла певна система художніх цінностей в тематичній та композиційно-пластичнійсферісучасногольвівськогохудожньоготкацтва. Результати дослідження. Історія ідділу художнього текстилю розпочинається ще з 1886 р., коли у Загальнопромисло ій школі 4 було запроваджено спеціальність художнього гапту та мережива. Відомий професор школиВалер'ян Крицінський зазначав, що тут викладалася історія й технологія гапту, рисунок, ``наука про художні форми'', а також проводилися практичні заняття, на яких студенти вивчали різноманітні техніки мережива, коронкарства, гапту, створювали проекти та виконували їх у матеріалі 5 . Важливе місце надавалося рисунку. У програмі, крім звичайного рисунка, був так званий ``рисунок оздоблення'', який включав завдання з проектування різноманітних мереживних прикрас на основі геометричних форм. Практикувалось також замальовування природних форм із натури та переосмислення їх у декоративний орнамент. При цьому наголошувалося, щоб студенти, створюючи композицію, уникали натуралістичного трактування. Поширеним було виконання аплікації з паперу, листя, тканини, а також абстрактних композицій, виконаних контуром, тобто, із різноманітних шнурів і тасьми 6 . На початку ХХ ст. відділ розширюється, вносяться корективи у навчальну програму. Тут починають готувати спеціалістів із художнього ткацтва, зокрема, килимарства. Викладачі К.Рибак, З.Гарлянд, К.Белтовська, С.Стриєнська, Я.Червінська, Є.Подляшецька, К.Юрайдова, В.Цьонь навчають студентів виконувати роботу в матеріалі, використовуючи різноманітні техніки. Навчальні програми вміщують завдання зі створення