LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розвиток наукових основ проектування обладнання для подрібнення відходів термопластичних і гумових матеріалів легкої промисловості

39


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУМісяць Володимир Петрович
УДК 678.4.002
розвиток наукових основ проектування обладнання для подрібнення відходів термопластичних і гумових матеріалів легкої промисловості


05.05.10 – Машини легкої промисловості
АВТОРЕФЕРАТ

Дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наукКиїв - 2008


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Київському національному університетi технологiй та

дизайну (КНУТД) Міністерства освіти i науки України.


Науковий консультант: заслужений працівник народної освiти України,

доктор технiчних наук, професор

Бурмістенков Олександр Петрович,

Київський нацiональний унiверситет технологiй та

дизайну, професор кафедри електромеханiчних систем.


Офiцiйнi опоненти:


заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук,

професор Піпа Борис Федорович, Київський нацiональний унiверситет технологiй та дизайну, професор кафедри інженерної механіки;


доктор технічних наук, професор Півень Олександр Наумович, Національний технічний університет України (КПІ), професор кафедри машин і апаратів хімічних виробництв;


доктор технічних наук, професор Либа Володимир Петрович, Хмельницький національний університет, професор кафедри технології та конструювання виробів з шкіри.Захист вiдбудеться лютого 2008 р. о 1000 годинi на засiданнi

спеціалізованої вченої ради Д26. 102.02 в Київському нацiональному унiверситетi технологiй та дизайну (КНУТД) за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi КНУТД за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.


Автореферат розiсланий січня 2008 р.
Вчений секретар

спецiалiзованої вченої ради Н.П. БухонькаЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. У виробництвах, які пов'язані з переробкою полімерних матеріалів існує проблема раціонального використання відходів, що утворюються при виготовленні виробів. В легкій промисловості це в першу чергу відходи взуттєвого виробництва: відходи гум, шкірволону, браковані підошви, каблуки, утилізовані взуттєві колодки на основі поліетилену і інші.

Створення сучасних високоефективних технологічних процесів переробки відходів полімерних матеріалів і обладнання для їх реалізації є необхідною умовою прогресивного розвитку промисловості України. Вирішення цих проблем переходять в розряд найважливіших техніко-економічних і екологічних завдань. Існує ряд підходів їх рішення, але практично всі вони припускають процес подрібнення полімерних відходів до певної фракції за допомогою механічного обладнання. Існуючі промислові способи подрібнення не завжди ефективні і характеризуються високими енерговитратами. Розробка високоефективного обладнання для подрібнення відходів полімерних матеріалів легкої промисловості стримується відсутністю глибоких теоретичних досліджень в цій області. Відсутність науково обґрунтованих методів проектування обладнання для подрібнення призвела до безлічі структурних схем, які створюються найчастіше на основі інженерної інтуїції, а не на детальному вивченні процесів, що відбуваються при цьому. Існуюче обладнання для подрібнення відходів полімерних матеріалів характеризуються низьким коефіцієнтом корисної дії і часто не забезпечують високого ступеня дисперсності і необхідної якості кінцевого продукту. Для успішного подрібнення полімерних матеріалів з різними фізико-механічними властивостями необхідне всебічне вивчення залежності дисперсності, продуктивності і енерговитрат від конструктивних і технологічних параметрів обладнання.

У зв'язку з цим дослідження процесів подрібнення полімерних матеріалів і розвиток наукових основ проектування обладнання, що забезпечує необхідну дисперсність і низькі питомі енерговитрати є актуальною задачею.

Основою для виконання цієї роботи став системний аналіз наукових досягнень Аскадського А.А., Гуля В.Е., Бартєнева Г.М., Дж. Феррі, Журкова С.Н., Зуева Ю.С., Єніколопова Н.С., Каргіна В.А., Кафарова В.В., Ребіндера П.А., Ратнера С.Б., Соловьева Є.М. і інших вчених, в області фізико-механіки і технології переробки полімерів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в рамках фундаментальних робіт: "Теоретичні основи ресурсозберігаючих технологій переробки шкіряних відходів в сучасні матеріали і вироби", держбюджетна тема 16.06.02. ДБ № 0106Y000895, 2006-2008 рр. і "Обладнання, системи управління технологічними процесами та контролю якості виробів", держбюджетна тема № Н/н 2 1999-2002 рр. відповідно до плану НДДКР Київського національного університету технологій та дизайну.

Мета і задачі дослідження. Метою досліджень є розвиток наукових основ проектування обладнання з раціональними конструктивними і технологічними параметрами для подрібнення відходів полімерних матеріалів з різними фізико-механічними властивостями, яке дозволяє отримувати вторинну сировину необхідної дисперсності при мінімальних енерговитратах.

Відповідно до поставленої мети визначені наступні основні задачі дослідження:

- провести аналіз конструктивних, технологічних чинників і фізико-механічних властивостей полімерних матеріалів, що впливають на якість і енергетичну ефективність процесів їх подрібнення за допомогою механічного обладнання;

- узагальнити закономірності процесів, що відбуваються при механічному подрібненні полімерних матеріалів різними способами;

- розробити фізичні моделі, що відображують прояв фізико-механічних властивостей полімерів при подрібненні;

- дослідити властивості полімерних матеріалів легкої промисловості, які є визначальними при їх подрібненні;

- отримати та дослідити математичні моделі процесів подрібнення в механічних пристроях, які задовольняють умовам підприємств легкої промисловості;

- визначити вплив технологічних і конструктивних параметрів обладнання на показники процесу подрібнення термопластичних полімерів і гуми;

- отримати експериментальне підтвердження адекватності розроблених математичних моделей реальним процесам подрібнення;

- розробити підхід до науково обґрунтованого вибору ефективного способу подрібнення і структурних схем обладнання для його реалізації;

- розробити методи проектування