LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розвиток наукових основ проектування обладнання для подрібнення відходів термопластичних і гумових матеріалів легкої промисловості

21.

2. Місяць В.П. Аналітичне відображення процесу подрібнення нелінійно пружних матеріалів // Вісник Технологічного університету Поділля. Серія 1. Технічні науки. -1997. -№ 1. - С. 134-135.

3. Місяць В.П. Математична модель процесу транспортування твердих полімерних матеріалів в черв'ячних пристроях // Вісник Технологічного університету Поділля. - 1998. -№ 4.Ч.2. - С. 66-69.

4. Місяць В.П., Бурмістенков О.П., Вишквар І.М. Аналіз критеріїв порівняльної оцінки обладнання і способів подрібнення полімерних матеріалів // Вісник Технологічного університету Поділля. - 1999. -№ 4. - С. 71-72.

5. Бурмістенков О.П., Місяць В.П. Аналітичне відображення процесу подрібнення гуми // Збірник наукових праць "Проблеми сучасного машинобудування". – Хмельницький, 1996. – С. 50-51.

6. Місяць В.П. Принципи побудови узагальненої математичної моделі процесу подрібнення полімерних матеріалів // Вісник ДАЛПУ. – 1999. - № 2, - С. 74-78.

7. Місяць В.П., БурмістенковО.П. Експериментальна установка для дослідження процесів інтенсивного деформування порошкових полімерів в умовах високого тиску і зсуву // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. Издание Херсонского государственного технического университета – 1999. - № 2. - С. 416-417.

8. Місяць В.П. Основи побудови математичних моделей процесів подрібнення матеріалів // Вісник Технологічного університету Поділля. - 2000. -№ 5.Ч1. - С.34-37.

9. Місяць В.П., Бурмістенков О.П. Основи математичного моделювання технологічних процесів. Навчальний посібник. –Київ: Науково – методичний центр КДУТД, 2000. - 82с.

10. Деклараційний патент 68978 А Україна, МПК В02С4/08 Пристрій для переробки відходів гуми, штучної і натуральної шкіри / Скиба М.Є., Михайловський Ю.Б., Головко Г.С., Філіпченко Е.О., Іщук В.І., Місяць В.П., (Україна ). - № 20031110577, Заявл. 12. 02. 2004; Опубл. 16.08.2004, Бюл. № 8.

11. Деклараційний патент 70163А Україна, МПК В29В13/10. Пристрій для подрібнення відходів полімерів / Місяць В.П., Михайловський Ю.Б., (Україна ). - № 20031212731; Заявл. 9.02.04.; Опубл. 15.09.2004., Бюл.№ 9.

12. Деклараційний патент 71531 А Україна, МПК В29В17/00 Валковий подрібнювач автомобільних покришок / Скиба М.Є., Михайловський Ю.Б., Головко Г.С., Філіпченко Е.О., Місяць В.П., (Україна ). - № 20031213406; Заявл. 03.03.04; Опубл. 15.11.2004, Бюл. № 11.

13. Місяць В.П. Математичне моделювання матеріальних потоків в механічних пристроях для подрібнення полімерів // Вісник Хмельницького національного університету. - 2006. - № 2 Т1. - С. 180-184.

14. Місяць В.П. Математичне моделювання процесу руху матеріалу в екструдерному подрібнювачі з каналом змінного профілю при неізотермічних умовах // Вісник КНУТД. – 2006. - № 2. - С. 42-49.

15. Місяць В.П., Бурмістенков О.П. Аналітичне дослідження процесу видалення кінцевого продукту при подрібненні відходів полімерів в роторних дробарках // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. - № 6. - С. 205-208.

16. Місяць В.П. Аналітичне дослідження кінетики процесу подрібнення відходів полімерів в роторних дробарках // Вісник КНУТД. – 2007. - № 1. - С.35-39.

17. Місяць В.П., Бурмістенков О.П., Гладчук О.З. Моделювання процесів руйнування полімерних матеріалів при подрібненні // Вісник КНУТД. - 2007. - № 3. - с. 40-45.

18. Місяць В.П. Моделювання процесу різання гум і термопластичних матеріалів між двома ножами в роторних дробарках // Вісник Хмельницького національного університету. - 2007. - № 5. - С. 145-148.

19. Місяць В.П. Аналітичне визначення складових видів деформації полімерів при подрібненні // Вісник КНУТД. - 2007. - № 4. - С. 27-31.

20. Місяць В.П. Дослідження впливу сил тертя полімерів на параметри процесу подрібнення їх відходів // "Проблеми трибології". – Хмельницький національний університет, – 2007. - №4, - C. 34-38.

21. Кострицький В.В., Бурмістенков О.П., Місяць В.П., Артеменко Л.Ф. Перспективи розвитку технологій переробки відходів гуми // Вісник КНУТД. - 2005. - № 5. - С.12-14.

22. Бурмістенков О.П., Місяць В.П., Демішонкова С.А. Прогнозування міцності полімерних матеріалів при різних технологічних умовах їх руйнування // Вісник Хмельницького національного університету. - 2007. - № 5. - C. 12-16.

Особистий внесок автора у праці, опубліковані у співавторстві: [1], [4], [5], [9]– постановка задачі, виконання теоретичних досліджень; [7] - обробка та аналіз результатів; [16], [18], [22] – постановка задачі, виведення аналітичних залежностей; [10], [11] [12], [13], – розробка ідеї, істотних ознак винаходів, обґрунтування запропонованих конструкцій.


АНОТАЦІЯ


Місяць В.П. Розвиток наукових основ проектування обладнання для подрібнення відходів термопластичних і гумових матеріалів легкої промисловості. – Рукопис.

Дисертація на здобуття ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.10 – машини легкої промисловості, Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2008.

Дисертація присвячена вирішенню актуальної науково-прикладної проблеми для підприємств легкої промисловості - розвитку науково обґрунтованих основ і уніфікованих підходів до проектування обладнання для переробки відходів термопластичних і гумових матеріалів шляхом подрібнення, з метою їх подальшого використання для виготовлення виробів легкої промисловості.

Розроблено узагальнену систему класифікації обладнання для механічного подрібнення відходів полімерних матеріалів, що охоплює всі можливі структурні схеми потоків матеріалу, відображає кінетику перетворення його дисперсного складу, дозволяє здійснювати синтез механічних пристроїв для подрібнення матеріалів і проводити аналіз їх енергетичної ефективності.

Розроблено узагальнену математичну модель процесу механічного подрібнення полімерних матеріалів, яка може бути застосована для аналітичного опису обладнання і аналітичні моделі для кількісного і якісного відображення процесу руйнування крихких, пластичних і високоеластичних полімерних матеріалів при подрібненні.

Розроблено математичні моделі руйнування елементів матеріалів кінцевих розмірів з крихкими, високоеластичними і пластичними властивостями при різанні між двома ножами і в об'ємно напруженому стані, які можуть бути використані для математичного відображення процесу їх подрібнення.

Розроблено аналітичні моделі, що відображують кінетику і динаміку процесів подрібнення відходів полімерних матеріалів в роторних дробарках і екструдерах в залежності від їх конструктивних і технологічних параметрів з урахуванням їх фізико-механічних властивостей.

Розроблено алгоритми і програми для розрахунку раціональних конструктивних і технологічних параметрів роторних дробарок і екструдерів для подрібнення полімерів.

Розроблено вимоги і підходи до вибору ефективного способу подрібнення і