LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розвиток наукових основ розпилювання деревини на стрічкопилкових верстатах

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИРЕБЕЗНЮК

ІГОР ТАРАСОВИЧУДК 674.053:621.935

РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ

РОЗПИЛЮВАННЯ ДЕРЕВИНИ

НА СТРІЧКОПИЛКОВИХ ВЕРСТАТАХ05.05.04 – машини для земляних, дорожніх та лісотехнічних робіт


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук
Львів – 2008

Дисертацією є рукопис.Роботу виконано в Національному лісотехнічному університеті України Міністерства освіти і науки України.


Науковий консультант: доктор технічних наук, професор

Кірик Микола Дмитрович,

Національний лісотехнічний університет України,

завідувач кафедри деревообробного обладнання та інструментів.


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Кузнєцов Юрій Миколайович,

Національний технічний університет України "КПІ",

професор кафедри конструювання верстатів та машин;


доктор технічних наук, професор

Гевко Богдан Матвійович,

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, завідувач кафедри технології машинобудування;


доктор технічних наук, професор

Библюк Нестор Іванович,

Національний лісотехнічний університет України,

завідувач кафедри лісових машин та гідравліки.Захист відбудеться 26 грудня 2008 р. о 1430 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.03 Національного лісотехнічного університету України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного лісотехнічного університету України за адресою: м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 101.Автореферат розіслано 24 листопада 2008 р.Виконувач обов'язків

ученого секретаря спеціалізованої вченої ради В. В. Шостак


Загальна характеристика роботИ


Актуальність теми. Раціональне перероблення деревини є однією з важли-вих умов підвищення ефективності виробництв лісопромислового комплексу України. Чільне місце серед устатковання для такого перероблювання деревини посідають стрічкопилкові верстати, з-поміж яких за останні десять-п'ятнадцять років широко застосовують горизонтальні колодопиляльні верстати з вузькою стрічковою пилкою. На сьогодні на них припадає приблизно 60–70 % об'єму розпилюваних на колодопиляльному устаткованні лісо- та пиломатеріалів.

Однак ефективність використання горизонтальних колодопиляльних верста-тів із вузькою стрічковою пилкою вітчизняного та закордонного виробництва є надто різною й не завжди високою. Головними проблемами під час експлуату-вання такого устатковання є невисока точність та продуктивність розпилювання деревини. Основною причиною неефективного застосування вузьких стрічкових пилок для поздовжнього розпилювання колод та брусів (деревини з великими висотами пропилу) на пиломатеріали є відсутність науково обґрунтованих основ як організації розпилювання, так і підготовлення інструмента до роботи. Суперечливими та неузгодженими між собою бувають наявні тепер рекомендації щодо: орієнтування інструмента відносно оброблюваної деревини, вибору основних експлуатаційних параметрів верстата, підготовлення зубчастого вінця пилки до роботи. Вирішення зазначених проблем має важливе народногоспо-дарське значення для інтенсифікації процесів переробляння деревини та ресурсозбереження. Тому розвиток наукових основ розпилювання деревини на стрічкопилкових верстатах є актуальним.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано в межах пріоритетного напряму розвитку науки і техніки України 06 "Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі". Робота є складовою частиною науково-дослідних робіт, які виконувались і виконуються відповідно до науково-дослідної тематики Національного лісотехнічного університету України. Здобувач брав участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт кафедри деревообробного обладнання та інструментів НЛТУ України:

  • "Обґрунтування технічного забезпечення інноваційних технологій виробництва екологічно чистих та матеріалоощадних паркетних виробів" (ДБ 08.17-15-04, номер державної реєстрації 0103 U 002570);

  • "Розроблення сучасних технологій та засобів для підготовлення до роботи сталевих дереворізальних інструментів" (ДБ 08.18-10-07, номер державної реєстрації 0106 U 012593).

Під керівництвом автора виконано госпдоговірну науково-дослідну роботу:

  • "Розроблення рекомендацій щодо поліпшення експлуатації стрічкопилко-вих верстатів" (ГД 08.17-11-04, номер державної реєстрації 0104 U 009271).Мета і завдання дослідження. Мета роботи – підвищення продуктивності та точності розпилювання деревини стрічковою пилкою завдяки поліпшенню енергосилових і динамічних параметрів стрічкопилкового верстата й удоскона-ленню технології підготовляння інструмента.Щоб досягнути поставлену мету, потрібно було розв'язати такі завдання дослідження:

– проаналізувати сучасний стан розвитку розпилювання деревини стрічкови-ми пилками та на цій підставі вдосконалити процес шляхом розробляння високо-продуктивного технологічного устатковання й поліпшування підготовлення стрічкової пилки до роботи;

– на підставі аналізу умов взаємодії зубців стрічкової пилки з деревиною під час її розпилювання аналітично дослідити кінематику, енергосилові показники та параметри якості розпилювання залежно від кута подачі;

– розробити динамічну модель горизонтального стрічкопилкового верстата й дослідити динамічні процеси під час розпилювання деревини на ньому;

– синтезувати, на підставі дослідження формоутворення поверхонь леза зубця стрічкової пилки під час шліфування, раціональну схему загострювання;

– обґрунтувати вибір раціонального способу та максимальної величини раціонального розведення зубців стрічкової пилки для подовження тривалості точного розпилювання деревини;

– розробити методику та комплексно експериментально дослідити розпилю-вання деревини стрічковими пилками й порівняти отримані результати з теоретичними вислідами;

– розробити технічне завдання на проектування нового горизонтального стрічкопилкового верстата, систематизувати рекомендації щодо вдосконалюван-ня та створювання устатковання для підготовляння зубчастого вінця пилки до роботи, упровадити у виробництво й навчальний процес виконані науково-дослідницькі та конструкторські розробки.

Об'єкт дослідження – процес розпилювання