LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розвиток наукових основ розпилювання деревини на стрічкопилкових верстатах

для найменшого зростання динамічного навантаження елементів конструкції раціональними є такі поєднання значень діаметра пилкового шківа і швидкості різання: мм і = 30,6 м/с; і v = 24,2 м/с; і = 24,2 м/с. Розроблену методику можна використовувати для динамічного моделювання сили різання різних видів пиляння деревини.

5. Запропоновано спосіб визначання та контролювання напруження монтаж-ного натягу вузької колодопиляльної стрічкової пилки на горизонтальному стріч-копилковому верстаті з максимальною похибкою 3,5 % за допомогою розроб-леної номограми залежно від бокового відхилення пилки під дією вантажу масою 3,0 кг, яку можна створити для будь-якої моделі верстата.

6. Доведено, що загострювальні верстати слід виготовляти з раціональною схемою взаєморозміщення важеля-гойдалки абразивного круга й пилки, за якої шліфована поверхня зубчастого вінця отримується симетричною стосовно серед-ньої площини пилки. Розроблена схема ліквідовує чи зводить до мінімуму різницю (яка під час загострювання на наявних верстатах може сягати 27 % і більше) кутів нахилу головних різальних кромок у зовнішніх вершинах лез зубців, що розведені у протилежні боки пилки.

7. Обґрунтовано й експериментально підтверджено раціональність розведе-ння зубця стрічкової пилки на бік з орієнтуванням лінії затискання перпендику-лярно до бісектриси кута загострення порівняно з розведенням, коли лінія затис-кання паралельна до лінії ден западин зубців. Унаслідок такого розведення збільшується жорсткість розведеного зубця на 10–28 % та, відповідно, подов-жується тривалість точного розпилювання деревини.

8. Для оцінювання розведення зубців стрічкової пилки дістав подальше уточ-нення параметр " максимальна величина раціонального розведення", котрий, на відміну від відомого, визначається не лише залежно від товщини пилки, а також і від переднього кута та кута загострення леза, висоти відгинання зубця на бік і подачі на зубець. Установлено, що максимальна величина розведення зубця на бік, за умови забезпечення раціонального розподілу участі елементів зубця в різанні, може бути більшою від половини товщини пилки на 5–25 %. Отриману математичну залежність можна використовувати для визначання максимальної величини раціонального розведення зубців пилки будь-якого виду.

9. Установлено, що найвищу точність розпилювання деревини на горизон-тальних стрічкопилкових верстатах з поворотним пилковим супортом досяється за кута подачі з використанням симетрично загостреної пилки, зубці якої розведені через один нерозведений зубець, а лінії відгинання яких перпендикулярні до бісектриси кута загострення. Попарне розведення зубців пилки, попри позитивні якості, не сприяє підвищенню точності розпилювання деревини вузькою стрічковою пилкою внаслідок зменшення сумарної подачі на зубець, що зумовлює зростання питомої роботи різання.

10. За результатами комплексу теоретичних та експериментальних дослід-жень науково обґрунтовано рекомендації щодо вибору кута подачі під час розпи-лювання деревини на горизонтальному стрічкопилковому верстаті, розроблено на рівні технічного завдання на дослідно-конструкторську роботу, патентів на винаходи та корисні моделі низку принципово нових конструкцій механізму різання горизонтального стрічкопилкового верстата з телескопічним поворотним пилковим супортом у секторі 66○– 90○, розвідного пристрою та загострювально-го верстата, запропоновано їхню конструктивну реалізацію, сформульовано реко-мендації щодо їх експлуатації.

11. Результати досліджень упроваджено на ПП "Пані Галіція", КП "Ясень", ПП "Техноліс" (м. Львів) та ТзОВ "Дуан-К" (м. Харків), а також у навчальний процес НЛТУ України. Економічно обґрунтовано, що використання у вироб-ництві нового стрічкопилкового верстата разом із удосконаленими розвідним пристроєм і загострювальним верстатом дасть змогу досягнути щорічних вигід: виробникові пиломатеріалів – 32,4 тис. грн., споживачеві – 18,2 тис. грн., суспільству загалом – 1,5 тис. грн.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


Наукове видання

1. Ребезнюк І. Т.Підготовлення вузьких колодопиляльних стрічкових пилок до роботи: [монографія] / Ігор Тарасович Ребезнюк. – Львів: Кольорове небо, 2005. – 260 с.

Статті в наукових фахових виданнях

2. Ребезнюк І. Т. Визначення кута швидкості різання на горизонтальних стрічко-пилкових верстатах / І. Т. Ребезнюк // Науковий вісник УкрДЛТУ: зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ, 2002. – Вип. 12.8. – С. 186–191.

3. Ребезнюк І. Т. Визначення сили натягу вузької стрічкової пилки / І. Т. Ребезнюк // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість: міжвідомч. наук.-техн. зб. – Львів: УкрДЛТУ, 2002. – Вип. 27. – С. 95–99.

4. Ребезнюк І. Т. Дослідження питомої роботи різання головної різальної крайки зубів пилки на горизонтальних стрічкопилкових верстатах / І. Т. Ребезнюк // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: зб. наук. праць Кіровогр. держ. техн. ун-ту. – Кіровоград: КДТУ, 2003. – Вип. 12. – С. 273–277.

5. Ребезнюк І. Т.Дослідження кутових параметрів зубів пилок при пилянні на горизонтальних стрічкопилкових верстатах з поворотним супортом / І. Т. Ребезнюк // Науковий вісник УкрДЛТУ: зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ, 2003. – Вип. 13.1. – С. 112–117.

6. Ребезнюк І. Т. Визначення товщини зрізуваного шару при пилянні на горизон-тальних стрічкопилкових верстатах / І. Т. Ребезнюк // Науковий вісник УкрДЛТУ: зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ, 2003. – Вип. 13.2. – С. 136–140.

7. Ребезнюк І. Т. Вплив способу розведення зубів стрічкової пилки на шорст-кість обробленої поверхні при пилянні на горизонтальних стрічкопилкових верстатах / І. Т. Ребезнюк // Лісове господарство, лісова, паперова і дерево-обробна промисловість: міжвідомч. наук.-техн. зб. – Львів: УкрДЛТУ, 2003. – Вип. 28. – С. 128–133.

8. Ребезнюк І. Т. Теоретичне дослідження одиничної дотичної сили різання на боковій різальній крайці зуба стрічкової пилки / І. Т. Ребезнюк // Науковий вісник УкрДЛТУ: зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ, 2003. – Вип. 13.4. – С. 118–125.

9. Ребезнюк І. Т.Розвиток конструкцій горизонтальних стрічкопилкових верста-тів / І. Т. Ребезнюк // Науковий вісник УкрДЛТУ: зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ, 2004. – Вип. 14.1. – С. 85–90.

10. Ребезнюк І. Т. Визначення заднього кута при зовнішній боковій різальній крайці зуба стрічкової пилки / І. Т. Ребезнюк // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість: міжвідомч. наук.-техн. зб. – Львів: УкрДЛТУ, 2004. – Вип. 29. – С. 176–184.

11. Ребезнюк І. Т. Визначення раціональної максимальної величини розведення зуба стрічкової пилки на бік / І. Т. Ребезнюк // Науковий вісник УкрДЛТУ: зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ, 2004. – Вип. 14.4. – С. 109–113.

12. Ребезнюк І. Т. Дослідження способів розведення зубів вузької стрічкової пилки / І. Т. Ребезнюк // Науковий вісник УкрДЛТУ: зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ, 2004. – Вип. 14.6. – С. 107–113.

13. Ребезнюк І. Т. Дослідження максимальної