LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розвиток наукових основ розпилювання деревини на стрічкопилкових верстатах

величини раціонального розве-дення зуба стрічкової пилки на бік з урахуванням умов процесу пиляння / І. Т. Ребезнюк // Науковий вісник УкрДЛТУ: зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ, 2004. – Вип. 14.7.– С. 84–89.

14. Ребезнюк І. Т. Визначення кінематичного заднього кута при зовнішній боковій різальній крайці зуба стрічкової пилки / І. Т. Ребезнюк // Науковий вісник УкрДЛТУ: зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ, 2005. – Вип. 15.1. – С. 151–156.

15. Ребезнюк І. Т. Дослідження форми та кута нахилу головної різальної кромки зубів вузької стрічкової пилки / І. Т. Ребезнюк // Науковий вісник НЛТУУ: зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУУ, 2005. – Вип. 15.3. – С. 148–152.

16. Ребезнюк І. Т. Дослідження схеми загострення зубів вузьких колодопиляль-них стрічкових пилок / І. Т. Ребезнюк // Науковий вісник НЛТУУ: зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУУ, 2005. – Вип. 15.4. – С. 198–202.

17. Ребезнюк І. Т. Розподіл сили на зубі стрічкової пилки / І. Т. Ребезнюк, Л. Ф. Дзюба // Вісник Державного університету "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 539. – С. 92–96.

18. Ребезнюк І. Т. Дослідження напружено-деформованого стану розведених зубів стрічкової пилки / І. Т. Ребезнюк, Л. Ф. Дзюба // Машинознавство. – Львів, 2005. – № 9 (99). – С. 27–29.

19. Ребезнюк І. Т. Дослідження величини розведення зубів вузької колодопи-ляльної стрічкової пилки на бік залежно від способу їх відгинання / І. Т. Ребезнюк, М. М. Вовчок // Науковий вісник НЛТУУ: зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУУ, 2006. – Вип. 16.1. – С. 159–162.

20. Ребезнюк І. Т. Обґрунтування раціонального способу розведення зубця стріч-кової пилки / І. Т. Ребезнюк, Л. Ф. Дзюба, К. К. Колесник // Вісник Харків-


ського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків: ХНТУСГ, 2007. – Вип. 61. – С. 111–116.

21. Ребезнюк І. Т. Експериментальні дослідження величини розведення зубців вузької колодопиляльної стрічкової пилки на бік залежно від черговості їх розведення / І. Т. Ребезнюк, М. М. Вовчок // Науковий вісник Національного аграрного університету "Лісівництво. Декоративне садівництво". – К.: НАУ, 2007. – Вип. 113. – С. 324–328.

22. Ребезнюк І. Т. Динамічне навантаження стрічкової пилки / І. Т. Ребезнюк, Л. Ф. Дзюба // Вестник СевНТУ. – Севастополь: СевНТУ, 2008. – № 88. – С. 18–21.

Патенти

23. Декл. пат. на винахід 39681 А Україна, МКВ В27В13/00. Верстат для загост-рювання стрічкових пилок / Пуш О. М., Ребезнюк І. Т., Наконечний І. П.;

заявники та власники патенту Пуш О. М., Ребезнюк І. Т., Наконечний І. П. – № 2000127281; заявл. 18.12.00; опубл. 15.06.01, Бюл. № 5.

24. Декл. пат. на винахід 40171 А Україна, МКВ В27В13/00. Пилковий супорт стрічкопилкового верстата / Пуш О. М., Ребезнюк І. Т., Наконечний І. П.; заявники та власники патенту Пуш О. М., Ребезнюк І. Т., Наконечний І. П. – № 2000084860; заявл. 15.08.00; опубл. 16.07.01, Бюл. № 6.

25. Декл. пат. на винахід 42974 А Україна, МКВ В27В13/00. Опора шківа стрічко-пилкового верстата / Наконечний І. П., Пуш О. М., Ребезнюк І. Т.; заявники та власники патенту Наконечний І. П., Пуш О. М., Ребезнюк І. Т. – № 2000105618; заявл. 03.10.00; опубл. 15.11.01, Бюл. № 10.

26. Декл. пат. на винахід 44417 А Україна, МКВ В27В13/00. Спосіб розпилюва-ння деревини стрічковою пилкою / Ребезнюк І. Т., Пуш О. М., Наконеч- ний І. П.; заявники та власники патенту Ребезнюк І. Т., Пуш О. М., Наконечний І. П. – № 2000105617; заявл. 03.10.00; опубл. 15.02.02, Бюл. № 2.

27. Декл. пат. на кор. модель 4548 Україна, МКВ В23D63/02. Затискний пристрій розвідного верстата / Ребезнюк І. Т.; заявник і власник патенту Укр. держ. лісотехн. ун-т. – № 20040604196; заявл. 01.06.04; опубл. 17.01.05, Бюл. № 1.

28. Декл. пат. на кор. модель 5608 Україна, МКВ В23D63/02. Розвідний пристрій / Ребезнюк І. Т., Григор'єв А. С., Вовчок М. М.; заявник і власник патенту Укр. держ. лісотехн. ун-т. – № 20040705929; заявл. 19.07.04; опубл. 15.03.05, Бюл. № 3.

Тези доповіді та матеріали наукової конференції

29. Ребезнюк І. Т. Дослідження напружено-деформованого стану розведених зубів стрічкової пилки / І. Т. Ребезнюк, Л. Ф. Дзюба // 7-й міжнар. симпоз. укр. інженерів-механіків у Львові, 18–20 травня 2005 р.: тези доп. – Львів, 2005. – С. 28.

30. Ребезнюк І. Т. Динаміка механізму різання горизонтального стрічкопилкового верстата / І. Т. Ребезнюк, Л. Ф. Дзюба, О. В. Меньшикова // Надежность и долговечность механизмов, элементов конструкций и биомеханических систем: междунар. науч.-техн. конф., 3–7 сент. 2007 г.: материалы. – Севастополь, 2007. – С. 41– 43.

АНОТАЦІЯ

Ребезнюк І. Т. Розвиток наукових основ розпилювання деревини на стрічкопилкових верстатах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спе-ціальністю 05.05.04 – машини для земляних, дорожніх та лісотехнічних робіт. – Національний лісотехнічний університет України, Львів, 2008.

У дисертації розвинено перспективний напрямок розпилювання деревини на стрічкопилкових верстатах. Запропоновано нову методологію забезпечення високопродуктивного розпилювання деревини стрічковою пилкою, яка побудована на основі встановлення енергосилових закономірностей процесу залежно від орієнтування інструмента стосовно волокон анізотропного деревинного матеріалу та динамічних явищ в еквівалентній пружній системі горизонтального стрічкопилкового верстата. Уперше розроблено наукові основи та обґрунтовано рекомендації щодо раціонального загострення та розведення зубців стрічкової пилки як вихідної умови раціональної взаємодії інструмента й деревини.

Основні результати роботи використовуються у процесі проектування та експлуатування горизонтальних стрічкопилкових верстатів й устатковання для підготовляння зубчастого вінця стрічкових пилок до роботи, у наукових дослідженнях і в навчальному процесі.

Ключові слова: розпилювання деревини, стрічкова пилка, стрічкопилковий верстат, динамічна модель пружної системи верстата, розведення зубців, загострення зубців.


АННОТАЦИЯ

Ребезнюк И.Т. Развитие научных основ распиловки древесины на ленточнопильных станках. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени доктора технических наук по специальности 05.05.04 – машины для земляных, дорожных и лесотехнических работ. – Национальный лесотехнический университет Украины, Львов, 2008.

Несмотря на широкое применение горизонтальных ленточнопильных стан-ков с узкой пилой на современных предприятиях лесопромышленного комплекса Украины эффективность использования такого оборудования является слишком разной и не всегда высокой. Основной причиной неэффективного применения узких ленточных пил для продольной распиловки бревен и брусьев на горизон-тальных ленточнопильных станках есть отсутствие достаточного научного обоснования обеспечения рациональных условий распиловки древесины с учетом подготовки и эксплуатации инструмента, а также проектирования элементов конструкций горизонтальных ленточнопильных станков и оборудования для подготовки