LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розвиток наукових основ розпилювання деревини на стрічкопилкових верстатах

для встановлення раціональних кута подачі й режимів на горизонтальному стрічкопилковому верстаті моделі СКТП 505-1 та під час модернізування загострювальних верстатів і розвідних пристроїв фірм "Ритм" (м. Харків), "Husgvarna" (Швеція) на ТзОВ "ДУАН-К" (м. Харків);

– у навчальному процесі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр із напряму 6.050502 "Інженерна механіка" для викладання дисциплін "Механічне оброблення деревини", "Підготовлення та експлуатація дереворізальних інструментів", "Деревообробні верстати загального призна-чення" в Національному лісотехнічному університеті України.

Особистий внесок здобувача. Основні теоретичні та експериментальні дослідження за темою дисертаційної роботи автор виконав самостійно. У працях, опублікованих у співавторстві, здобувачеві належить: [17, 18, 20, 29] – створення та обґрунтування моделей розведених зубців із розподілом за елементами леза складових поверхневих сил; [19, 21] – складання та реалізація плану досліджень, проведення аналізу результатів експериментів із розробленням висновків і рекомендацій; [22, 30] – розроблення динамічної моделі для досліджування динамічних процесів під час розпилювання деревини стрічковою пилкою, виконання аналізу результатів розрахунку; [23, 24, 25, 28] – участь у створенні формули та обґрунтуванні технічного результату винаходів; [26] – обґрунту-вання суті способу розпилювання деревини стрічковою пилкою.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації та її окремі розділи доповідались та обговорювались на: першій міжнародній науково-технічній конференції "Машинобудування та металообробка – 2003" (Кіровоград, 2003 р.); семінарі в рамках VII міжнародної виставки машин та обладнання для лісового господарства, деревообробної та меблевої промисловості "Дерево-обробка" (Львів, 2004 р.); семінарах у рамках V та VI фірмових спеціалізованих виставок СП "Ройек – Львів" (Львів, 2004, 2005 рр.); міжнародній науково-технічній конференції "Механіка, комп'ютер, освіта" (Севастополь, 2004 р.); науково-практичному семінарі ПП "Техноліс" (Львів, 2005 р.); VII міжнародному симпозіумі українських інженерів-механіків (Львів, 2005 р.); семінарі в рамках міжнародної виставки машин та обладнання для лісового господарства, деревообробної та меблевої промисловості "Лісдеревмаш – 2005" (Київ, 2005 р.); міжнародній науково-технічній конференції "Надійність і довговічність меха-нізмів, елементів конструкцій і біомеханічних систем" (Севастополь, 2007 р.); щорічних науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу Львівського лісотехнічного інституту (Львів, 1993, 1994 рр.), Українського державного лісотехнічного університету (Львів, 1995–2005 рр.); семінарах і конференціях кафедри деревообробного обладнання та інструментів Національ-ного лісотехнічного університету України (2005–2008 рр.).

Публікації. Матеріали дисертації опубліковано в одній монографії, 21 статті (15 одноосібних) у наукових фахових виданнях, тезах доповіді й матеріалах наукових конференцій, шести деклараційних патентах України на винаходи та корисні моделі.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, семи розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків (окрема книга). Дисертацію загальним обсягом 272 сторінки проілюстровано 165 рисунками й 20 таблицями. Список використаних літературних джерел із 321 найменування; вісім додатків, які займають 202 сторінки.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі роботи обґрунтовано актуальність теми дисертації, висвітлено мету і завдання дослідження, подано наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, показано апробацію результатів дисертації.

Перший розділ дисертації присвячено дослідженню проблем, які вини-кають під час розпилювання деревини вузькими стрічковими пилками на гори-зонтальних стрічкопилкових верстатах і зумовлюють невисокі продуктивність та точність розпилювання. Дано аналіз тенденціям розвитку та загальним ознакам конструкцій горизонтальних стрічкопилкових верстатів, окремим конструктив-ним елементам, механізму різання та його різному орієнтуванню стосовно нап-рямку подачі, а також ефективності використання зазначеного устатковання для розпилювання колод. Досліджено умови вибору параметрів пилки та проблеми підготовляння її зубчастого вінця до роботи, дано аналіз конструкцій загострю-вальних верстатів та пристроїв для розведення зубців стрічкової пилки.

Основні засади пиляння деревини стрічковими пилками та проблеми в його забезпеченні досліджували вчені: П. Ф. Денфер, Г. Шмальтц, М. А. Дешевой, О. Л. Бершадський, В. А. Худяков, М. Ю. Мікловцик та багато інших. З-посеред робіт, присвячених дослідженню точності та продуктивності пиляння стрічкови-ми пилками, можна виокремити роботи О. Є. Феоктістова, Г. Ф. Прокофьєва, С. П. Почекутова. З-поміж робіт про різання виокремлено ті, у котрих досліджено питому роботу різання та параметри шорсткості обробленої поверхні залежно від кута зустрічі. Зазначені залежності для різних видів механічного оброб-лення деревини дослідили вчені Г. Брюне, Ф. М. Манжос, Є. Г. Івановський, С. О. Воскресенський, О. О. Смірнов, Ю. В. Вологдін та інші.

Більшість проаналізованих досліджень пиляння деревини виконано для колодопиляльних і ділильних стрічкопилкових верстатів із широкою пилкою, якась частина – для столярних стрічкопилкових. Стосовно колодопиляльних стрічкопилкових верстатів із вузькою пилкою виконано незначну частину досліджень, серед яких виокремлюються роботи українських учених В. А. Кри-жанівського, Ю. М. Кузнєцова, В. В. Шостака, М. І. Пилипчук, російського вченого М. К. Якуніна.

Аналіз робіт показав, що точність пиляння є основним обмежувачем швидкості подачі, а відтак і продуктивності розпилювання деревини. Точність розпилювання на стрічкопилкових верстатах залежить від низки факторів, що характеризують стан верстата, інструмент, деревину, режим розпилювання, кваліфікацію робітника.

На підставі здійсненого аналізу суті проблеми розпилювання деревини стрічковими пилками й аналізу раніше виконаних провідними вченими досліджень установлено, що серед низки факторів, які позначаються на ефективності розпилювання деревини на горизонтальних стрічкопилкових верстатах, є такі, що на сьогодні не вивчено чи вивчено недостатньо, вони потребують ґрунтовного теоретичного й експериментального дослідження. До них належать: кут подачі, динамічне навантаження у верстаті залежно від узгодженості діаметрів та швидкості обертання шківів, контроль натягу пилки, геометрія лез зубців після їхнього загострення, орієнтування розведеної вершинної частини зубця, черговість по-різному розведених зубців у зубчастому вінці, максимальна величина раціонального розведення.

За матеріалами першого розділу, в якому обґрунтовано важливість дослідження виокремлених складників проблеми розпилювання деревини на горизонтальних стрічкопилкових верстатах, сформульовано мету і завдання дослідження.

У другому розділі висвітленорозроблену методологію аналітично-експериментальних досліджень. Обґрунтовано вибір напрямку дослідження