LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розвиток наукових основ розпилювання деревини на стрічкопилкових верстатах

дослідженнями: 1 – теоретичні; 2, 3 – експериментальні після розпилювання пилкою з попарним розведенням зубців (2), з розведенням зубців через один нерозведений зубець (3).


Установлено, що задля забезпечення найнижчих значень силових та най-вищих якісних показників розпилювання деревини конструкція горизонтального стрічкопилкового верстата повинна забезпечувати не один якийсь кут подачі, а його змінність у секторі 66– У конструкціях верстатів з одним положенням пилкового супорта раціонально, щоб кут подачі дорівнював .

У сьомому розділі висвітлено розроблені відповідно до рекомендацій автора конструкції стрічкопилкового та загострювального верстатів, пристрою для розведення зубців пилки.

На основі запропонованого способу розпилювання деревини стрічковою пил-кою ПП "Пані Галіція" розробило нову конструкцію горизонтального стрічко-пилкового верстата з телескопічним поворотним пилковим супортом (рис. 16). Телескопічна основа пилкового супорта уможливлює використання під час експлуатування верстата пилок із діапазоном змінювання їхніх довжин до 700 мм. Поворотність супорта дає змогу поздовжньо пиляти деревину стрічковою пилкою зі зміненням кута подачі від 66 до 90. Механізм натягування пилки уможливлює автоматичне підтягування пилки в разі її послаблення у процесі роботи.

Рис. 16. Горизонтальний стрічкопилковий верстат моделі СКТП 505-2: а – принципова схема; б – загальний вигляд вузла механізму різання; 1 – станина; 2 – затискачі; 3 – колода; 4,5 – напрямники; 6 – каретка; 7 – тримальна консольна гільза телескопічного супорта; 8 – внутрішня рухома гільза телескопічного супорта; 9 – удосконалена опора натяжного шківа; 10 – стрічкова пилка; 11 – кор-пус гільзи для вертикального переміщування супорта; 12 – вертикальна стійка-напрямниця; 13 – гвинтовий механізм вертикального переміщування; 14 – меха-нізм натягування пилки.


Рекомендовано для перевірки узгодженості товщини вузької колодопиляль-ної стрічкової пилки S з діаметрами пилкових шківів D послуговуватися залеж-ністю:

(16)

Максимальну довжину нової стрічкової пилки слід визначати так:

, (17)

де – максимальна відстань між осями пилкових шківів, яку забезпечує кон-струкція верстата; с – величина, на яку зменшується максимальна конструктивна відстань між осями шківів. Ця величина залежить від пружності як стрічкової пилки, так і бандажа (якщо останній передбачено конструкцією верстата), а також від теплового розширення тіла пилки у процесі роботи. Для вузьких колодопиляльних стрічкових пилок, в яких переважає крок зубців t = 19–25 мм, рекомендовано, щоб .

Застосування в конструкції верстата раціональної схеми взаєморозміщення важеля-гойдалки абразивного круга й пилки (див. рис. 9), системи регулюваль-них механізмів та збільшення довжини важеля до 350 мм зводять до мінімуму неточності у формуванні головних різальних кромок лез зубців симетрично середньої площини пилки. Розроблений верстат упроваджено у виробництво на ПП "Пані Галіція" (рис. 17).

Рис. 17. Загострювальний верстат ЗгВСП-1: а – фронтальна проекція загаль-ного вигляду; б – об'ємне зображення; 1 – стіл; 2 – опори; 3 – підтримувачі; 4 – напрямник; 5 – механізм переміщування пилки; 6 – механізм переміщування загострювального круга; 7 – абразивний круг; 8 – шпиндель; 9 – кулачковий механізм; 10 – пульт керування.

Відгинати зубці стрічкової пилки так, щоб лінія згину була перпендикулярна до бісектриси кута загострення можна за двома варіантами: за допомогою регу-лювання затискних пластин, залежно від параметрів зубців; у разі виготовлення крайок затискних пластин, які затискають нижню частину зубця, з виїмкою у вигляді дуги кола з центром, що збігається з віссю розвідного бийка (рис. 18, а).

Рис. 18. Робоча зона розвідного пристрою із затискними пластинами спеціальної конфігурації: а – загальна схема; б – об'ємне зображення; 1– зубець; 2 – виїмка у вигляді дуги кола; 3 – бияк; 4 – індикатор; 5 – шток індикатора.


На основі останнього варіанта КП "Ясень" та ПП "Техноліс" виготовили пристрої для розведення зубців вузької колодопиляльної стрічкової пилки (рис. 18, б). Слід зазначити, що застосування елементів конструкції пристроїв для забезпечення раціонального розведення не ускладнює умов обслуговування останніх.

Зазначені особливості конструкцій пилкового супорта стрічкопилкового верстата, заготрювального верстата та пристрою для розведення зубців стрічкової пилки захищено деклараційними патентами України на винаходи та корисні моделі.

Економічно обґрунтовано вигоди від використання модернізованого стрічкопилкового верстата разом із удосконаленими розвідним пристроєм і загострювальним верстатом для виробника та споживача пиломатеріалів і для суспільства загалом.


ВИСНОВКИ


1. У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення проб-леми підвищення точності та продуктивності розпилювання деревини стрічко-вими пилками на стрічкопилкових верстатах. Проблему розв'язано на підставі отриманих результатів комплексних досліджень пиляння деревини з урахуванням орієнтування інструмента стосовно анізотропного деревинного матеріалу та динамічних явищ в еквівалентній пружній системі горизонтального стрічкопилкового верстата й розроблення основ раціонального підготовлення стрічкової пилки до роботи. У прикладному плані унаслідок досліджень поліпшено експлуатаційні показники стрічкопилкових верстатів та верстатів для загострювання зубців стрічкових пилок.

2. Уперше запропоновано і реалізовано новий методологічний підхід для під-вищення продуктивності горизонтальних стрічкопилкових верстатів шляхом змі-нювання кута подачі, коли завдяки переорієнтуванню лез зубців пилки стосовно волокон деревини у пропилі виникають такі умови розпилювання, які з мінімаль-ними витратами на модернізацію верстата дають змогу підвищити точність розпилювання на 5–10 %. Розробленням принципово нової конструкції поворот-ного пилкового супорта стрічкопилкового верстата розв'язано завдання зменшен-ня величини сили, що діє в аксіальному напрямку шківів і зіштовхує пилку з їхніх робочих поверхонь та зменшення у разі змінення кута подачі перехідного множ-ника між нормальною та головною складовими силами різання на 5–12 %.

3. Для оцінювання орієнтування стрічкової пилки у пропилі дістав подальше уточнення поправковий множник a на кут подачі, котрий, на відміну від відомо-го у відкритому виді різання, враховує параметри зубчастого вінця й тіла пилки, висоту пропилу, подачу на зубець і зміну умов тертя пилки у пропилі та зі змен-шенням кута подачі від 90○ до 66○ спадатиме від 1 до 0,8992. Створений алгоритм визначання поправкового множника a на кут подачі може бути використано для енергосилового розрахунку пиляння деревини пилкою будь-якого виду.

4. Уперше розроблено методику моделювання сили різання деревини на горизонтальному стрічкопилковому верстаті з урахуванням динамічних явищ в еквівалентній пружній системі верстата. За створеною динамічною моделлю еквівалентної пружної системи верстата обґрунтовано раціональну схему привода механізму різання, в якому