LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розвиток наукових основ стабілізації натягу пружної системи заправки текстильних машин


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
ЗДОРЕНКО ВАЛЕРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ

УДК 677.024.82
РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ СТАБІЛІЗАЦІЇ НАТЯГУ ПРУЖНОЇ СИСТЕМИ ЗАПРАВКИ ТЕКСТИЛЬНИХ МАШИН


Спеціальність 05.19.03 – технологія текстильних матеріалівАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук
Київ - 2007

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну (КНУТД) Міністерства освіти і науки України.


Науковий консультант: заслужений діяч науки і техніки України, доктор

технічних наук, професор СкрипникЮрій

Олексійович, Київський національний університет

технологій та дизайну, професор кафедри

автоматизації та комп'ютерних систем.


Офіційні опоненти:

заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Піпа Борис Федорович, Київський національний університет технологій та дизайну, професор кафедри інженерної механіки;


доктор технічних наук, професор Параска Георгій Борисович,

Хмельницький національний університет, професор кафедри машин

і апаратів;


доктор технічних наук, професор Малкін Едуард Семенович,

Київський національний університет будівництва і архітектури,

професор кафедри теплотехніки.

Провідна установа: Київський державний науково-дослідний

інститут текстильно-галантерейної промисловості

Міністерства промислової політики України (м. Київ).Захист відбудеться 24 травня 2007 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.02 в Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну за адресою: 01011, м.Київ, вул. Немировича-Данченка, 2


Автореферат розісланий 23 квітня 2007 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Н.П. БухонькаЗагальна характеристика роботи


Актуальністьтеми. Однією з найважливіших задач підприємств легкої промисловості України є створення конкурентноздатної продукції та підвищення продуктивності роботи технологічного обладнання. Підприємствами легкої промисловості виготовляється великий обсяг тканин та трикотажних полотен різного призначення, для виготовлення яких використовуються текстильні машини (ткацькі верстати та в'язальні машини). При цьому натяг пружної системи заправки текстильних машин є одним з основних технологічних параметрів. При значних коливаннях натягу пружної системи заправки як у межах циклу формування тканини або полотна, так і від циклу до циклу, збільшується обривність ниток, що призводить до простоїв, зниження продуктивності роботи технологічного обладнання та погіршення якості готової продукції. Крім того, при неусталених режимах роботи технологічного обладнання (при пуску та зупинці) також виникають значні коливання натягу пружної системи заправки.

Науковими школами професорів Васильченка В.М., Власова П.В, Гарбарука В.М., Гордеєва В.О., Далідовича А.С., Кудрявіна А.А., Мойсеєнка Ф.А., Окса Б.С., Параски Г.Б., Піпи Б.Ф., Хомяка О.М., Чугіна В.В., Шалова І.І., Щербаня В.Ю. та інших проведено багато досліджень з підвищення стабілізації натягу пружної системи заправки як ткацьких верстатів, так і в'язальних машин. Однак, комплексні дослідження з підвищення стабілізації натягу всієї пружної системи заправки (з урахуванням роботи пристроїв подачі напівфабрикату та відводу готової продукції) практично не проводились. Також на підприємствах відсутні засоби технологічного контролю як безпосередньо натягу пружної системи заправки текстильних машин, так і технологічних параметрів, які пов'язані з ним. Тому, розвиток наукових основ стабілізації натягу пружної системи заправки текстильних машин є актуальною науково-прикладною проблемою, вирішення якої дозволяє підвищити конкурентноздатність готової продукції та продуктивність роботи технологічного обладнання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.Робота виконувалась згідно з науковими напрямками "Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі" (держбюджетна тема "Розробка основ теорії акустичних, теплофізичних, реологічних властивостей волокон, плівок, ниток, тканин та різних відів комплексної пряжі" 6.19 ДБ № 0100U003055, 2000 – 2002 р.р. та 6.26 ДБ № 0103U000851, 2003 – 2005 р.р відповідно до плану НДР Міністерства освіти і науки України; "Обладнання, системи управління технологічними процесами та контролю якості виробів", держбюджетна тема № Н/н 2 2003 – 2006 р.р. відповідно до плану НДДКР Київського національного університету технологій та дизайну.

Мета і завдання дослідження. Метою досліджень є розвиток наукових основ стабілізації та контролю натягу пружної системи заправки текстильних машин з урахуванням роботи пристроїв подачі напівфабрикату та відводу готової продукції. Робота спрямована на підвищення конкурентноздатності готової продукції та продуктивності роботи технологічного обладнання.

Для досягнення поставленої мети у роботі було визначено та вирішено такі задачі:

– проведено аналіз силових, кінематичних факторів та конструктивних параметрів технологічного обладнання, що впливають на стабілізацію натягу пружної системи заправки;

– визначено основні технологічні параметри, що пов'язані з натягом пружної системи заправки, та розроблено пристрої технологічного контролю цих параметрів;

– розроблено на основі аналізу фізичних та математичних моделей наукові основи проектування нитконатягувачів та компенсаторів натягу, що взаємодіють з неоднорідними по діаметру нитками;

– проведено експериментальні дослідження нитконатягувачів та компенсаторів натягу, визначено основні фактори, що впливають на вихідний натяг ниток;

– визначено шляхи стабілізації динамічної складової натягу пружної системи заправки ткацьких верстатів з негативним основним регулятором типів СТБ та АТПР;

– проведено дослідження зміни статичної складової натягу пружної системи заправки для ткацьких верстатів з вантажним гальмом типу АТ та визначено аналітичну залежність сили гальмування від радіуса навою, при якій забезпечується стабілізація натягу;

– отримано та проведено дослідження математичних моделей,