LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розвиток наукових основ створення низькомодульної технології рідинної обробки ниток у пакуваннях

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СИС В'ЯЧЕСЛАВ БОРИСОВИЧ


УДК 677.027.45: 004.94

РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ СТВОРЕННЯ НИЗЬКОМОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ РІДИННОЇ ОБРОБКИ НИТОК У ПАКУВАННЯХ

05.18.19 – технологія текстильних матеріалів,

швейних і трикотажних виробів

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук


ХЕРСОН – 2008


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Херсонському національному технічному університеті
Міністерства освіти і науки України.


Науковий консультант:
Офіційні опоненти:


доктор технічних наук, професор

Поліщук Степан Олександрович, Херсонський національний технічний університет, професор кафедри технічної хімії та харчових технологій;


доктор технічних наук, професор

Ірклей Валерій Михайлович, Київський національний університет технологій та дизайну, професор кафедри полімерів і волокон;


доктор технічних наук, професор

Пугачевський Григорій Федорович,

Київський національний торговельно-економічний університет, професор кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів.Захист відбудеться " 27 " травня 2008 р. об 11.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 при Херсонському національному технічному університеті за адресою: 73008, м. Херсон-8, Бериславське шосе, 24, корпус 1.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Херсонського національного технічного університету за адресою: 73008, м. Херсон-8, Бериславське шосе, 24, корпус 1.


Автореферат розісланий " 25 " квітня 2008 р.


Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради


О.П. Сумська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Рушійною силою світового розвитку технологій, у тому числі рідинної обробки ниток у пакуваннях, що включає процеси фарбування, біління, промивань, і деякі інші, є безперервний ріст вимог суспільства до співвідношення "ціна-якість" готової продукції в умовах жорсткої конкуренції між підприємствами. У наш час існує три основних напрями розвитку пряжефарбувальних підприємств, здатних забезпечити їхню конкурентоспроможність — це підвищення гнучкості виробництва, ресурсозбереження й екологічна безпека. Розвиток у зазначених напрямах має особливо важливе значення з огляду на те, що текстильна промисловість є однією з найбільш енергоємних галузей, а рідинна обробка — однією із самих її енергоємних технологій.

Так, підвищення гнучкості дозволяє прискорити оборот коштів підприємства за рахунок зменшення запасів дорогої сировини й напівфабрикатів у виробничому циклі. Для цього необхідно забезпечити можливість обробки заданого артикулу пряжі не в партіях фіксованого обсягу в сотні-тисячі кілограмів, а довільного розміру, у міру потреби, що неможливо реалізувати на існуючому устаткуванні без погіршення економічних показників технології.

Ресурсозберігаючі технології базуються на раціональному використанні енергетичних, водних ресурсів і хімічних матеріалів. Економія досягається за рахунок інтенсифікації процесів рідинної обробки й мінімізації втрат шляхом зменшення модуля ванни, застосування імпульсних методів нагрівання й різноманітних способів фізичного впливу, наприклад, електричних і магнітних полів. Використання арсеналу засобів ресурсозбереження дозволяє одночасно підвищити екологічну безпеку технології рідинної обробки ниток у пакуваннях. Однак їхнє широке застосування обмежене можливостями існуючої технологічної схеми й тому вимагає зміни принципів, на яких вона базується, що можливо тільки за рахунок впровадження новітніх наукомістких розробок.

Актуальність теми. Створення більше ста років тому апарата періодичної дії закритого типу привело до істотного росту продуктивності рідинної обробки. Технологічна схема сучасного апарата, незважаючи на успішне вдосконалювання його конструкції декількома поколіннями інженерів, принципово не змінилася з тих часів.

В наш час докорінно змінилися умови реалізації технології, головним чином, внаслідок стрімкого зростання цін на енергоносії. Як результат, можливості існуючої технології рідинної обробки вже не задовольняють сучасним вимогам. Звідси виникає необхідність у створенні принципово нової технології й устаткування нового покоління.

Вищезазначене дозволяє визнати ступінь актуальності теми даної роботи, присвяченої розвитку наукових основ низькомодульної технології рідинної обробки ниток у пакуваннях, як такий, що надає Україні можливість зайняти одне із провідних місць у світі в цій області при умові широкого впровадження одержаних результатів у виробництво.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до перспективного плану науково-дослідної роботи ХНТУ, напряму "Розробка ресурсозберігаючих технологій обробки текстильних матеріалів" і завдань, викладених в Концепціях державної програми розвитку легкої промисловості України на період до 2011 р., затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України (КМУ) від 27.12.2006 р., № 637-р, напряму "Технологічне переозброєння базових галузей у напрямку зниження рівнів ресурсо- і енерговитрат" програми реформування економіки й соціально-економічного розвитку Херсонської області на період до 2001 року, розробленої відповідно до доручення від 20.06.1998 р., № 10166175, на підставі концепції стабілізації й реформування економіки Херсонської області відповідно до Програми "Україна 2010" і Державної програми соціально-економічного розвитку Українського Причорномор'я, затверджених рішенням VІІІ сесії обласної Ради народних депутатів XXІІІ скликання від 8.04.1999 р., № 806, а також у рамках науково-дослідної роботи "Розвиток емпіріко-аналітичних методів математичного моделювання процесів хімічної технології підвищеного ступеня прогностичності" (номер держреєстрації 0198U005486).

Особистий внесок здобувача полягає в теоретичному й експериментальному дослідженні структури пакування й розробці на цій основі нових технічних рішень, спрямованих на створення принципово нової низькомодульної технології рідинної обробки ниток у пакуваннях.

Мета й завдання дослідження. Метою роботи є створення принципово нової технології рідинної обробки ниток у пакуваннях, яка відповідає сучасним світовим вимогам, на основі результатів