LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розвиток наукових основ створення низькомодульної технології рідинної обробки ниток у пакуваннях

непродуктивні втрати тепла й дозволяє створити найбільш сприятливі умови для фіксації барвника на волокні.

Результати випробувань підтверджують основні теоретичні положення досліджень, виконаних у дисертаційній роботі, і свідчать про можливості практичної реалізації пропонованого варіанта технології фарбування пряжі у виробничих масштабах. В сучасних умовах неухильного росту цін на енергоносії такий варіант технології, який відрізняється економічністю, екологічною безпекою й гнучкістю, становить великий інтерес для виробництва.

Отримані в ході випробувань результати послужили основою для розробки конструкції установки для рідинної обробки ниток у пакуваннях в умовах виробництва. Прискорення обробки досягається цілеспрямованим застосуванням фізичних способів інтенсифікації процесів безпосередньо в ході обробки й автоматичним контролем моменту закінчення процесу обробки кожного пакування окремо. Сукупність фізичних способів інтенсифікації включає: вакуумування структури пакування й обробних розчинів; обробку тіла пакування в полі відцентрових сил; імпульсне нагрівання безпосередньо просоченого розчином тіла пакування; обробку електромагнітними полями. Автоматичний контроль моменту закінчення процесу обробки кожного пакування гарантує, незалежно від розходження індивідуальних властивостей окремих пакувань, високу якість обробки кожного пакування і мінімально необхідний час обробки.

Розрахунки очікуваної економічної ефективності свідчать, що створена технологія здатна забезпечити економію матеріальних і енергетичних ресурсів за рахунок: зменшення модуля ванни до 1:1; прискорення процесів обробки у 8...14 разів; виключення непродуктивних втрат енергії; виключення втрат сировини; скорочення капіталовкладень орієнтовно в 10 разів (без урахування виробничих площ, які також зменшуються в 10...30 разів).

Варіант інженерного оформлення технології — апарат модульної конструкції для повного циклу рідинної обробки пакувань (рис. 17).

Конструкція апарата містить однакові, повністю автономні знімні модулі, кожний з яких призначений для виконання повного циклу обробки одного пакування й містить все необхідне для цього обладнання. Кількість секцій в апараті залежить від потрібної продуктивності.

П'ятисекційний апарат забезпечує продуктивність до 10 кг пряжі на годину при модулі ванни до 1:1 і габаритах (у робочому положенні): висота — 1419 мм, діаметр — 860 мм, займана площа — 0,58 м2. При річному випуску пряжі 200000 кг очікуваний річний економічний ефект становить 196500 грн. (без урахування скорочення інфраструктури й виробничих площ в 14 разів). Розрахунок ефективності робили в порівнянні із сучасним комплектом устаткування фірми Atyc, який складається із фарбувального апарата Superflux NE-850 і сушильного апарата Drytosec SRP-850, розрахованих на обробку партії пакувань масою 100 кг при річному випуску пряжі 200000 кг. Результати дисертаційної роботи обговорені на засіданні технічної ради ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат", де отримали позитивну оцінку.ВИСНОВКИ


  • Вирішене важливе науково-технічне завдання: розвинуті наукові основи і створена принципово нова технологія рідинної обробки ниток у пакуваннях, яка відповідає сучасним світовим вимогам гнучкості, економічності й екологічної безпеки.

  • Показано, що головним фактором, який лімітує процес рідинної обробки, є деформований стан нитки у контактних площадках перетинання витків, внаслідок якого зменшується як міжнитковий, так і міжволоконний поровий простір, внаслідок чого зменшується поток часток барвника до поверхні волокон.

  • Здійснено повний математичний опис безперервної просторової кривої траєкторії навівання нитки в обсязі всього тіла пакування з урахуванням поперечної деформації нитки в контактних площадках перетинання витків, що дозволило обчислити координати слідів траєкторії нитки в площині перетину тіла пакування, характер розподілу яких має вирішальний вплив на результати рідинної обробки; здійснено математичний опис процесу зміни параметрів структури пакування, поміщеного в поле відцентрових сил, що дозволило одержати відомості, необхідні для розробки принципово нової технології рідинної обробки пакувань.

  • Одержані експериментальні дані на спеціально створеному лабораторному комплексі про залежність ступеня поперечної деформації нитки в контактній площадці перетинання витків від зусиль пережиму й натягу, апроксимовані відповідно сімействами статечних і експоненціальних функцій, використані для побудови тієї частини комп'ютерної моделі, яка відтворює процеси міжвиткової взаємодії.

  • Побудована комп'ютерна модель пошарового розрахунку параметрів міжвиткової взаємодії й обчислення траєкторії точки набігання в процесі намотування, а також розрахунку зміни параметрів міжвиткової взаємодії в полі відцентрових сил, що дозволила дослідити вплив швидкості обертання тіла пакування, а також параметрів намотування, на структуру пакування.

  • Підтверджено коректність принципів, покладених в основу побудови комп'ютерної моделі: по результатам комп'ютерного експерименту одержані кількісні характеристики пошарового розподілу в тілі пакування параметрів міжвиткової взаємодії — міжвиткового тиску, радіального переміщення, підсумкового натягу й тиску на патрон, — які добре збігаються з відомими результатами аналітичного моделювання і експерименту.

  • Пов'язано результати, одержані для рівня нитки, з інтегральним параметром оцінки структури тіла пакування, застосовуваним у виробничих умовах, — середньою густиною намотування: методом комп'ютерного моделювання одержані характеристики пошарового розподілу маси нитки, обсягу й щільності, а також зміни середньої густини тіла пакування у функції технологічних параметрів процеса намотування — початкового натягу, лінійної густини нитки, кута розкладки й початкового радіуса намотування.

  • Одержані кількісні характеристики напружено-деформованого стану тіла пакування на рівні нитки по результатам комп'ютерного експерименту у вигляді графічних залежностей пошарового розподілу в тілі пакування поперечної деформації нитки в контактних площадках перетинання витків у функції параметрів намотування — початкового натягу, лінійної густини нитки, кута розкладки й початкового радіуса намотування.

  • Доведена ефективність використання відцентрових сил для цілей динамічного розущільнення пакування: одержані характеристики пошарового розподілу параметрів міжвиткової взаємодії від швидкості обертання тіла пакування, які свідчать про ріст відносного поперечного розміру нитки до 0,8 більш ніж у половини шарів, і до 0,95, що відповідає практично повній відсутності деформації, — приблизно в третині шарів, при цьому середня густина пакування зменшується на 28 % при зростанні кутової швидкості


  •