LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розвиток наукових основ створення низькомодульної технології рідинної обробки ниток у пакуваннях

Н. Кравчука. – К.: Національний технічний університет України (КПІ). – 2000. – С.364.

Авторові належать ідея, розробка загальних підходів, локальних математичних моделей і алгоритму імітаційної моделі.

 • Сыс В.Б., Старун Н.В., Бардачёв Ю.Н. Послойное распределение неоднородностей в модельной структуре тела паковки // Тезисы докладов третьей международной конференции. Средства математического моделирования. – С.-Петербург: С.-Петербургский государственный технический университет. – 2001. – С.115.

  Авторові належать результати комп'ютерного експерименту, їхній аналіз і узагальнення.

 • Сыс В.Б., Бардачёв Ю.Н. Совершенствование технологии жидкостной обработки на основе моделирования технологической системы // Тезисы докладов всеукраинской научной конференции. Херсонский государственный технический университет. Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2001. – №5. – С. 341.

  Авторові належать ідея вдосконалювання технології рідинної обробки на основі моделювання технологічної системи й розробка методики побудови моделі.

 • Сыс В.Б. Гибкая технология жидкостной обработки нитей в паковках // Тезисы докладов международной научно-практической конференции. Херсонский государственный технический университет. Проблемы лёгкой и текстильной промышленности Украины. – 2003. – №7. – С. 129.

 • Сыс В.Б. Концептуальная модель технологии жидкостной обработки нитей в паковках // Тезисы докладов международной научно-практической конференции. Херсонский государственный технический университет. Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2004. – №1(8). – С.316.

 • Сыс В.Б. Компьютерная модель структуры паковки, предназначенной для жидкостной обработки // Тезисы докладов юбилейной научно-методической конференции. Тенденции развития науки и образования в области отделки и дизайна текстиля. – С.-Петербург: СПГУТД. – 2004.

 • Сыс В.Б. Распределение параметров межвиткового взаимодействия в структуре паковки крестовой намотки // Тезисы докладов научно-практической конференции. Херсонский государственный технический университет. Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2005. – №1(10). – С. 273-274.

 • Сыс В.Б. Структура паковки в поле центробежных сил // Тезисы докладов VI Всеукраинской научно-практической конференции. Херсонский государственный технический университет. Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2006. – №2(12). – С. 188.

 • Сыс В.Б. Математическое моделирование структуры текстильной паковки. Тезисы докладов международной конференции "Компьютерная математика в образовании и научных исследованиях" (КМ_2007). Вестник Херсонского национального технического университета. – 2007. – №2(28). – С.340.

  Анотація


  Сис В.Б. Розвиток наукових основ створення низькомодульної технології рідинної обробки ниток у пакуваннях. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів. – Херсонський національний технічний університет, Херсон, 2008 р.

  В основу існуючої технології покладений принцип масової обробки пакувань, що приводить до перевитрат енергетичних ресурсів, вартість яких у світі безупинно росте. Дисертація присвячена розвитку наукових основ і створенню принципово нової технології рідинної обробки ниток у пакуваннях, що відповідає сучасним світовим вимогам гнучкості, економічності й екологічної безпеки.

  Основні результати дисертації: виявлено етап, що лімітує процес рідинної обробки — етап проникання часток барвника у ділянки контактних площадок перетинання витків; складені математичні співвідношення й побудована комп'ютерна модель, що відтворює безперервну просторову криву траєкторії навівання нитки в обсязі всього тіла пакування з урахуванням міжвиткової взаємодії, а також відтворює зміну структури пакування в полі відцентрових сил; експериментально вивчено деформований стан нитки в контактній площадці; установлено, що в полі відцентрових сил відбувається істотне розущільнення тіла пакування (до 28 %) і зменшення, аж до повної відсутності, деформованого стану нитки в контактних площадках; розроблені принципово нова технологія й установка зі зменшеними в п'ять разів питомою витратою енергії й часом обробки та виключенням непродуктивних втрат енергії.

  Ключові слова: рідинна обробка, фарбування пряжі в пакуваннях, пакування хрестового намотування, комп'ютерне моделювання, структура пакування, пошаровий розподіл параметрів, поле відцентрових сил.


  Аннотация


  Сыс В.Б. Развитие научных основ создания низкомодульной технологии жидкостной обработки нитей в паковках. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.18.19 – технология текстильных материалов, швейных и трикотажных изделий. – Херсонский национальный технический университет, Херсон, 2008 г.

  Диссертация посвящена решению важной научно-технической задачи — развитию научных основ и созданию принципиально новой технологии жидкостной обработки нитей в паковках, которая соответствует современным требованиям гибкости, экономичности и экологической безопасности.

  Положенный в основу существующей технологии принцип массовой обработки паковок в условиях неизбежного различия их структуры приводит к перерасходу энергетических ресурсов, так как требуемое время обработки паковок различно, и для партии паковок приходится задаваться максимальным значением этого времени. При этом принципиально ограничено уменьшение модуля ванны несоответствием геометрической формы набора паковок и полости бака аппарата, что приводит к ухудшению экономичности технологии, а принцип принудительного прокачивания раствора сквозь тело паковки приводит к её фильтрационным деформациям.

  В работе показано, что главным фактором, лимитирующим процесс жидкостной обработки, является деформированное состояние нити в контактных площадках пересечения витков, вследствие которого уменьшается доступ частиц красителя к поверхности волокон. Поперечная деформация нити приводит к уменьшению как межнитевого, так и межволоконного пространства, что ограничивает плотность потока частиц обрабатывающего вещества к поверхности волокон и негативно сказывается на результатах жидкостной обработки. Для оценки этого влияния необходима информация о распределении витков в сечении тела паковки.

  Поскольку чисто эмпирическим путём это сделать затруднительно, автором создана компьютерная модель послойного расчета параметров межвиткового взаимодействия и вычисления траектории точки набегания в процессе наматывания, а также расчета изменения параметров межвиткового взаимодействия в поле центробежных сил, что позволило исследовать влияние угловой


 •