LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розвиток наукових основ створення низькомодульної технології рідинної обробки ниток у пакуваннях

кількісні характеристики пошарового розподілу в тілі пакування міжвиткового тиску, радіального переміщення, підсумкового натягу й тиску на патрон, збіг яких на якісному рівні з існуючими результатами аналітичного моделювання підтверджує вірність принципів, покладених в основу побудови комп'ютерної моделі;

 • вперше за результатами комп'ютерного експерименту одержані кількісні характеристики пошарового розподілу в тілі пакування поперечної деформації нитки в контактних площадках перетинання витків у функції початкового натягу, лінійної густини нитки, кута розкладки й початкового радіуса намотування, що відбивають напружено-деформований стан тіла пакування на рівні нитки;

 • вперше за результатами комп'ютерного експерименту одержані кількісні характеристики пошарового розподілу в тілі пакування параметрів міжвиткової взаємодії від швидкості обертання тіла пакування, які доводять ефективність використання відцентрових сил для цілей розущільнення пакування у ході рідинної обробки;

 • вперше методом комп'ютерного моделювання одержані характеристики пошарового розподілу маси, обсягу й щільності, а також зміни середньої густини тіла пакування у функції початкового натягу, лінійної густини нитки, кута розкладки й початкового радіуса намотування, що дозволило зв'язати одержані результати з інтегрованим параметром оцінки структури тіла пакування, застосовуваним у виробничих умовах, — середньою густиною намотування.

  Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці принципово нової технології рідинної обробки ниток у пакуваннях, в основу якої покладені технічні рішення, новизна яких підтверджена п'ятнадцятьма патентами України, при цьому:

  • створено лабораторний комплекс для вивчення безконтактним оптичним методом деформаційних процесів нитки в контактній площадці перетинання витків;

  • сформульовані основні принципи й нові технічні рішення запропонованої технології рідинної обробки ниток у пакуваннях;

  • створений спеціальний стенд і виконані випробування, які підтвердили ефективність запропонованих нових технічних рішень;

  • виконано конструктивну проробку варіанта виробничої установки нового покоління для рідинної обробки ниток у пакуваннях.

  Результати виконаних розробок дозволяють істотно підвищити гнучкість, економічність й екологічну безпеку технології рідинної обробки за рахунок зменшення втрат ресурсів і інтенсифікації процесів. Про це свідчать результати успішного випробування запропонованої технології на ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат" (акт випробування від 24.07.2006 р.) Передбачуваний економічний ефект від впровадження нової технології рідинної обробки ниток у пакуваннях при річному випуску 200 т пряжі становить 982,5 грн. на 1 т пряжі (без урахування скорочення інфраструктури й виробничих площ у 14 разів).

  Особистий внесок здобувача. Дисертація є узагальненням результатів досліджень, виконаних автором при його особистій участі й у співавторстві з аспірантами під його керівництвом.

  Безпосередньо автором зроблене наступне:

  • розроблені основні положення системного підходу до виявлення етапів технології рідинної обробки ниток у пакуваннях, що лімітують процес;

  • розроблено принципово новий підхід до реалізації технології рідинної обробки ниток у пакуваннях, що забезпечив її гнучкість, економічність і екологічну безпеку;

  • розроблено й виготовлено спеціальний лабораторний комплекс для експериментального дослідження деформованого стану нитки в контактній площадці перетинання витків;

  • виконані експериментальні дослідження деформованого стану нитки залежно від значень технологічних параметрів з метою одержання вихідних даних для комп'ютерного моделювання;

  • розроблені основи комп'ютерного моделювання процесу формування структури пакування, призначеного для рідинної обробки, і зміни його структури в полі відцентрових сил, складені математичні співвідношення й алгоритми;

  • сплановано і виконано комп'ютерний експеримент по вивченню впливу технологічних параметрів на структуру пакування;

  • створено випробний стенд для фарбування ниток у пакуваннях у полі відцентрових сил;

  • здійснено випробування нових технічних рішень створюваної технології рідинної обробки ниток у пакуваннях з позитивним результатом;

  • здійснено конструкторську проробку виробничої установки нового покоління для рідинної обробки ниток у пакуваннях.

  Під керівництвом автора й при його особистій участі у співавторстві з аспірантами зроблене наступне:

  • виконано структурну декомпозицію технологічної системи рідинної обробки ниток у пакуваннях;

  • сформульовано принцип динамічної рекомбінації контактних площадок у структурі пакування;

  • розроблено спосіб й пристрій для рідинної обробки ниток у пакуваннях з використанням принципу зонного розущільнення шляхом обкатування бічної поверхні тіла пакування;

  • розроблено дві нові конструкції перфорованого патрона для рідинної обробки ниток у пакуваннях;

  • побудовані рівняння еліптичних компонентів траєкторії навівання нитки у торцевих ділянках комп'ютерної моделі процесу формування структури пакування.

  В усіх наукових роботах, опублікованих у співавторстві, здобувачеві належать основні ідеї, теоретичне обґрунтування й одержання наукових результатів досліджень, формулювання висновків і рекомендацій.

  Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати роботи були повідомлені й одержали позитивну оцінку: на всеукраїнських науково-практичних конференціях, м. Херсон: ювілейній науковій конференції, присвяченій 10-річчю Херсонського індустріального інституту (1991 р.); "Разработка и использование ресурсосберегающих технологий в текстильном производстве" (1992 р.); на Міжнародних конференціях и симпозіумах: "Физико-технические и технологические приложения математического моделирования" (Київ, 1998 р.); "Методы дискретных особенностей в задачах математической физики" (м. Феодосія, 1999 р.); на Четвёртой Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Новое в экологии и безопасности жизнедеятельности" (Санкт-Петербург, 1999 р.); на VIII Міжнародній Науковій конференції ім. акад. Н. Кравчука (Київ, 2000 р.); "Средства математического моделирования" (Санкт-Петербург, 2001 р.); "Dynamical Systems Modelling and Stability Investigation" (Київ, 2001 р.); на міжнародних науково-практичних конференціях "Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины" (м. Херсон, 2003 р., 2004 р.) і ювілейній науково-методичній конференції "Тенденции развития науки и образования в области отделки и дизайна текстиля" (Санкт-Петербург, 2004 р.); на всеукраїнських науково-практичних конференціях "Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины"


 •