LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розвиток наукових основ створення термозахисного спеціального одягу


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
КОЛОСНІЧЕНКО МАРИНА ВІКТОРІВНА
УДК 687.174:620.193.94
РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ СТВОРЕННЯ

ТЕРМОЗАХИСНОГО СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ

Спеціальність

05.19.04. – технологія швейних виробів


А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук
Київ - 2004Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну Міністерства освіти і науки УкраїниНауковий консультант: заслужений працівник народної освіти України,

доктор фізико-математичних наук, професор

Ментковський Юзеф Леонович,

Київський національний університет технологій та

дизайну, професор кафедри фізикиОфіційні опоненти:

заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Орловський Броніслав Вікентійович, Київський національний університет технологій та дизайну, завідувач кафедри машин легкої промисловості;


доктор технічних наук, професор Пугачевський Григорій Федорович, Київський національний торговельно-економічний університет, професор кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів


доктор технічних наук, професор Малкін Едуард Семенович, Київський національний університет будівництва і архітектури, професор кафедри теплотехніки та Інститут технічної теплофізики НАНУ, провідний науковий співробітник відділу конвективних тепломасообмінних пристроївПровідна установа - Хмельницький державний університет

Міністерства освіти і науки УкраїниЗахист відбудеться "14" квітня 2004 р. о 10-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 в Київському національному університеті технологій та дизайну (КНУТД) за адресою: 01601, м.Київ, вул.Немировича-Данченка, 2.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці КНУТД за адресою: 01601, м.Київ, вул.Немировича-Данченка, 2.Автореферат розісланий "11" березня 2004 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

к.т.н., доцент Первая Н.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Виконання робіт у несприятливих умовах, зокрема за високих температур навколишнього середовища потребує надійного термозахисного спеціального одягу (ТЗСО), насамперед у разі проведення аварійно-рятувальних робіт. За період 1998-2002 рр. в Україні у зв'язку з відсутністю засобів захисту відповідного призначення щороку було травмовано приблизно 2500 працівників, у тому числі близько 5% із смертельними наслідками. Досвід експлуатації спецодягу та статистика травмувань і загибелі працюючих свідчать, що існуючі види ТЗСО мають низькі показники надійності й ергономічності та не забезпечують достатнього рівня захисту від комплексу небезпечних та шкідливих чинників виробничого середовища, чим зумовлюється необхідність розроблення науково обґрунтованих підходів до його створення. Тому у Програмі розвитку виробництва засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) працівників на 2001-2004 рр., яку_підготовлено з урахуванням вимог Указу Президента від 14.09.2000 р. № 1072 "Про програму інтеграції України до Європейського Союзу" та затверджено Постановою Кабінету Міністрів України №952 від 08.08.2001р., передбачено, зокрема, розроблення Державного стандарту України "Захисний одяг пожежників. Загальні технічні умови та методи випробувань".

Фахівці провідних організацій упродовж тривалого часу розробляли різні види спеціального термозахисного одягу, а також наукові підходи до проектування лабораторно-приладової бази з оцінки його якості. В цьому плані роботи Кондратьєва Г.М., Бігункової Г.Ф., Колеснікова П.А., Романова В.Є., Третьякової Л.І. та ін. присвячені вивченню процесів теплопередавання крізь матеріали і пакети, системному підходу до проектування спецодягу, а також методам наближеного теплового розрахунку одягу.

Під час розроблення ТЗСО, що відповідає сучасним вимогам щодо експлуатації, провідну роль відіграє правильний добір матеріалів до складу пакета, який базується на об'єктивній та всебічній оцінці його властивостей. Поки що розробники одягу не повною мірою забезпечені інструментальними методами визначення поведінки пакетів в умовах надвисоких (до 1500С) температурних впливів, контролю температур в шарах одягу, особливо при застосуванні систем активного теплозахисту, що унеможливлює отримування об'єктивної інформації про характер процесів, які відбуваються під час дослідження, та про результат впливу. Разом з тим, проблема підвищення експлуатаційних властивостей ТЗСО за рахунок впровадження теоретичних основ теплоперенесення та математичного моделювання процесів в системі "навколишнє середовище – ТСЗО - людина" в разі застосування спецодягу з пасивним і активним теплозахистом на сьогодні залишається невирішеною. Водночас вона досить актуальна, оскільки дає можливість вирішити соціальну проблему збереження життя та працездатності людини.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась згідно з науковим напрямом "Нові науково місткі технології виробництва матеріалів, виробів широкого вжитку та спеціального призначення" відповідно до перспективних планів науково-дослідної роботи кафедри технології та конструювання швейних виробів КНУТД (держбюджетна тематика № Н/н 1.03-1, 1990-2003 рр.); у рамках науково-дослідної роботи за темою "Створення спеціального захисного одягу для підрозділів пожежної охорони"(номер ДР 0190U0036039; Інд.№362, 1992-1994рр.) та згідно з планом заходів щодо реалізації Програми розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001-2004 роки (Постанова КМУ від 08.08.2001 р. № 952).

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розвиток наукових основ та технологічних методів проектування при створенні термозахисного спецодягу працюючих у різноманітних умовах агресивного високотемпературного навколишнього середовища. Робота спрямована на підвищення ефективності праці в захисному спецодязі, зниження рівня виробничого травматизму і загибелі працівників, формування раціональної структури асортименту термозахисного спецодягу для заданої сукупності виробництв із запровадженням сучасних інформаційних технологій, створення та впровадження у виробництво технологічно раціональних та естетично привабливих видів термозахисного спецодягу, здатних