LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розвиток наукових основ створення термозахисного спеціального одягу

захисний. Загальні технічні вимоги та методи випробувань".

Завдяки реалізації запропонованого підходу до створення термозахисного спецодягу вирішується проблема раціоналізації структури асортименту і поліпшення якості виробів термозахисного спецодягу згідно з рівнем і ресурсом функціональної відповідності комплексу професійно-виробничих факторів.

Теоретичні і методичні розробки впроваджено в практику реального проектування і серійного виробництва спецодягу для різноманітних умов експлуатації на базі ЗАТ "Черкаська шкіргалантерейна фабрика" (1994-2002 рр.), Українського центру екології, безпеки та охорони праці в нафтогазовій галузі (УЦЕБОПнафтогаз), АТ "Укргазпром" (1994-1998 рр.); НВО з гірничорятувальної справи "Респіратор" і науково-дослідної лабораторії спецодягу КНУТД (1991-2002 рр.). Результати досліджень впроваджено у навчальний процес кафедри технології і конструювання швейних виробів Київського національного університету технологій та дизайну.

Особистий внесок здобувача полягає у постановці теми та задач дисертаційної роботи, вирішенні основних теоретичних та експериментальних завдань. Автором здійснено вибір предмету досліджень; під керівництвом та при безпосередній участі автора розроблено методи і проведено теоретичні та експериментальні дослідження; розвинуто наукові основи та впроваджено проектно-технологічні рішення щодо створення термозахисного спецодягу, що дає можливість цілеспрямованого формування асортименту для заданої сукупності функціонування виробничих систем з високотемпературними впливами, а також забезпечує соціальну та економічну ефективність впровадження нових видів ТЗСО. Авторові належать основні ідеї опублікованих праць, отриманих патентів, а також аналіз та узагальнення результатів роботи.

Апробація дисертації. Основні положення і результати роботи доповідались і отримали позитивну оцінку на:

- наукових конференціях професорсько-викладацького складу КНУТД (1991 – 2002 рр.);

- засіданнях кафедри технології і конструювання швейних виробів КНУТД (1991 – 2002 рр.) та кафедри технології і конструювання швейних виробів Технологічного університету Поділля (м. Хмельницький, 1997, 1999 рр.);

- науково-технічній конференції "Нове в техніці, технології і організації швейного виробництва" (м. Ужгород, 1991р.); науково-технічній конференції "Технологічний університет Поділля в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону" (м. Хмельницький, 1995р.); науково-технічній конференції "Проблеми легкої і текстильної промисловості на порозі нового століття" (м. Херсон, 1999р.);

- республіканській науково-методичній конференції у Московському технологічному інституті легкої промисловості (м. Москва, 1991р.); Міжнародній науково-технічній конференції "Прогресс - 92" (м. Іваново, 1992р.); науково-технічній конференції країн СНД "Якість і конкурентна здатність товарів широкого вжитку" (м.Хмельницький, 1993р.); Міжнародній науково-технічній конференції "Сучасні технології та машини" (м. Хмельницький, 1998р.);

- науковій конференції "Средства индивидуальной защиты работающих" (ВНДІ охорони праці ВКП СРСР, м.Санкт-Петербург, 1991р.);

- науково-практичній конференції Івано-Франківского інституту нафти і газу, 1997р.; науково-практичній конференції "Пожежна безпека – 2001"; ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини" (м.Київ, 1998р.);

- науково-технічній раді відділу протитеплових засобів науково-дослідного інституту гірничорятувальної справи НВО "Респіратор" (НДІГС, м.Донецьк, 1991-2002 рр.); засіданнях секції охорони праці Українського центру екології, безпеки та охорони праці в нафтогазовій галузі (УЦЕБОПнафтогаз, м.Харків, 1995-2000рр.);

- спеціалізованих виставках "Охорона праці" (1994-1998 рр. та 2000-2003рр.); спеціалізованій виставці обладнання легкої, шкіряної та взуттєвої промисловості 1996 р. (м. Київ, НВЦ України).

Розроблені види спецодягу експонувалися в постійно-діючих експозиціях виставок на ВДНГ УРСР (1990-1992рр.) та в Національному виставковому центрі України в 1994-1999 рр.

Публікації. За темою дисертації опубліковано 50 робіт, з яких 21 наукова стаття у фахових журналах, 10 тез доповідей на наукових конференціях, 9 патентів України на винаходи та промислові зразки.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, семи розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Дисертацію подано на 376 сторінках друкованого тексту, із них 84 сторінки ілюстрації, 25 сторінок таблиць, 265 літературних джерел на 26 сторінках. Повний обсяг дисертації складає 472 сторінки, включаючи 6 додатків на 97 сторінках.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, поставлено мету та сформульовано завдання досліджень, показано наукову новизну і практичне значення роботи.

Перший розділ присвячено огляду літературних джерел, за якими вивчено стан питань, що відносяться до теми. Огляд здійснювався системно і відповідно до цілей і задач дослідження з таких питань: дослідження умов середовища функціонування виробничих систем; аналіз теплових станів людини та методів і засобів індивідуального захисту працюючих в умовах мікроклімату, який характеризується наявністю теплового навантаження; принципів створення проектно-технологічних рішень та їх вплив на захисні властивості спецодягу; аналіз матеріалів для виготовлення ТЗСО та методів вивчення їх теплофізичних властивостей; аналіз особливостей застосування видів термозахисного спеціального одягу в різноманітних умовах експлуатації. Виконано огляд досліджень щодо впливу конструктивно-технологічних параметрів термозахисного спецодягу на процес теплообміну між тілом людини та навколишнім середовищем.

Встановлено, що найбільш гострою є проблема створення надійного ефективного спецодягу для захисту від комплексу агресивних факторів навколишнього середовища – високих температур повітря, інфрачервоного випромінювання, контакту з нагрітими предметами, рухливості повітря, а також рівня вологості в навколишньому середовищі та підкостюмному просторі.

В результаті аналізу проблеми створення ефективного термозахисного спецодягу виявлено, що існуючі види ТЗСО не повною мірою забезпечують необхідний захист, а в окремих випадках створюють додаткові фактори теплової небезпеки. Незадоволення споживачів спричинено відсутністю в супровідних документах інформації про припустимі межі використання такого одягу. Це стосується насамперед ТЗСО для проведення аварійно-рятувальних робіт, який використовується під час ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф. Встановлено, що рівень потенційної небезпеки експлуатації ТЗСО залежить від вибору матеріалів та їх комбінації в пакетах спецодягу. Залежно від умов навколишнього середовища та основних функцій спецодягу (тепло ізолювання й тепловідведення), необхідно створювати системи ТЗСО із застосуванням пасивного та активного теплового захисту.

Складність процесів у системі теплообміну тіла