LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розвиток теорії і технології одержання модифікованих лляних волокон функціонального призначення

44


ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТКУЗЬМІНА ТЕТЯНА ОЛЕГІВНА


УДК 677.11.021
РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ МОДИФІКОВАНИХ ЛЛЯНИХ ВОЛОКОН ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
05.18.01 – зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення

зернових і хлібопекарських виробів та комбікормів

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук
ХЕРСОН – 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Херсонському національному технічному університеті,

Міністерство освіти і науки України.


Науковий консультант:

Доктор технічних наук, професор

Чурсіна Людмила Андріївна,

Херсонський національний технічний університет,

завідувач кафедри переробки, стандартизації і

сертифікації сировини


Офіційні опоненти:


доктор технічних наук, доцент Супрун Наталя Петрівна, Київський національний університет технологій та дизайну, завідувач кафедри матеріалознавства та технології переробки текстильних волокон;

доктор сільськогосподарських наук, професор Ковальов Віталій Борисович, Інститут сільського господарства Полісся Української академії аграрних наук, завідувач відділу хмелю;

доктор технічних наук, професор Дідух Володимир Федорович, Луцький державний технічний університет, професор кафедри сільськогосподарського машинобудування.


Захист відбудеться "18" червня 2008 року о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 в Херсонському національному технічному університеті за адресою: 73008, м. Херсон-8, Бериславське шосе, 24.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Херсонського національного технічного університету за адресою: 73008, м. Херсон-8, Бериславське шосе, 24.


Автореферат розісланий "16" травня 2008 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Сумська О.П.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Для сучасного стану економічного розвитку України характерною є необхідність швидкої зміни технологічних процесів та асортименту продукції. У зв'язку з цим вітчизняні підприємства мають своєчасно адаптуватися до умов випуску конкурентоспроможної продукції, коли нагальним є питання виробництва тільки того, що потрібно, коли потрібно і скільки потрібно. Отже, важливим стає пошук альтернативних шляхів створення та переробки текстильних матеріалів відповідно до сучасних екологічних вимог, визначення критеріїв ухвалення рішень із застосуванням відповідних кількісних і якісних показників. Фактично йдеться про економічне та технологічне прогнозування, в якому наукова складова має посідати чільне місце у забезпеченні технологічного розвитку виробництва текстилю та інших виробів завдяки поєднанню таких чинників, як нові технології, бізнес, наука і освіта.

Світова практика виготовлення волокнистих матеріалів свідчить, що пріоритетом на цей час є створення нанотехнологій з метою одержання волокон з новими властивостями та функціональним призначенням.

Цілеспрямована зміна властивостей волокон може бути досягнута внаслідок їх суперорієнтації в процесі одночасного витягування та нагрівання, застосування в одному волокні двох і більше компонентів, створення на основі суміші полімерів ультратонких волокон, які за своїми властивостями наближаються до натуральних, введення в структуру волокон мікрокапсул з різноманітними середовищами: засобами захисту від комах, абсорбентами для поглинання поту, диму тощо.

Актуальність теми. Перспективним напрямом розвитку галузі є поєднання властивостей хімічних і натуральних волокон, на базі яких можна створити широкий асортимент конкурентоспроможних матеріалів і виробів, включаючи папір, вату й ватоподібні вироби, марлеві пов'язки, атравматичні серветки та багато іншої корисної для людини продукції. При цьому виникає необхідність відновлення в повному обсязі можливостей України з вирощування й комплексної переробки льону та конопель, що дасть можливість вирішити питання заміни закуповуваної за валюту бавовни, вовни та медичної вати вітчизняною сировиною. Економічна доцільність вирішення цього питання може бути проілюстрована такими показниками: переробка 5 тис. т короткого лляного волокна дозволяє не тільки зекономити до 7,5 млн. дол. США порівняно із закупівлею відповідної кількості бавовни, а й виготовити на його основі майже 20 тис. т пряжі, з якої можна отримати понад 130 млн. м2 конкурентоспроможних тканин. Ще вагоміших показників можна досягти у разі застосування певних фракцій коротких волокон замість деревини під час виготовлення паперу, целюлози та інших видів продукції.

Аналіз існуючих способів модифікації короткого лляного волокна свідчить, що на цей час вже розроблено ефективні технології та промислові лінії підготовки низькономерного лляного волокна до спільного прядіння з бавовною, вовною та іншими волокнами, які ґрунтуються на хімічній, механічній, фізико-механічній дії на оброблюваний матеріал, проте в конкретних умовах кожного підприємства не завжди можна застосовувати найефективнішу з них через високу вартість або складність устаткування і створення необхідних умов екологічної та технічної безпеки. До того ж не всі способи мають науково-теоретичне обґрунтування.

Отже, переробка льоносировини на базі нових технологій модифікації може не тільки вирішити питання забезпечення легкої та інших галузей промисловості постійно оновлюваною натуральною сировиною, а й розширити сферу її застосування, створити економічно вигідні умови в аграрному секторі для вирощування та первинної переробки луб'яних культур, забезпечити гарантовану зайнятість сільгоспвиробників, вирішити деякі екологічні питання. Тому розробка нових теорій і технологій переробки лляної сировини, які дозволять отримати волокна із заданими властивостями для різних галузей використання, є необхідним і актуальним завданням сьогодення.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема досліджень є складовою частиною науково-дослідних робіт, що проводяться кафедрою переробки, стандартизації і сертифікації сировини Херсонського національного технічного університету за темами: "Розробка ресурсозберігаючих технологій переробки льону та конопель для створення екологічно чистих товарів народного вжитку", номер державної реєстрації 0199U001229, протокол № 2 від 04.11.1998 р. та "Отримання луб'яної сировини підвищеної якості за матеріало- та енергозберігаючими технологіями", номер державної реєстрації