LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка автоматизованого відцентрового змішувача безперервної дії з додатковою зоною змішування для сипких матеріалів легкої промисловості


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

СТАЦЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
УДК 620.66.022


РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОГО ВІДЦЕНТРОВОГО ЗМІШУВАЧА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ З ДОДАТКОВОЮ ЗОНОЮ ЗМІШУВАННЯ ДЛЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ


05.05.10 – машини легкої промисловості
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукКиїв – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент

Біла Тетяна Яківна,

Київський національний університет технологій та дизайну,

доцент кафедри електромеханічних систем


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Піпа Борис Федорович,

Київський національний університет технологій та дизайну,

професор кафедри інженерної механіки;


кандидат технічних наук, доцент

Кіселичник Олег Іванович,

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", доцент кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу
Провідна установа: Хмельницький національний університет Міністерства освіти і науки України


Захист відбудеться 14.06. 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.02 Київського національного університету технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.Автореферат розісланий 05.05. 2007 р.
Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Бухонька Н.П.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Сучасні підприємства легкої, хімічної та інших промисловостей широко застосовують у виробництві товарів народного споживання різноманітні за своєю рецептурою сипкі композиції, що складаються з багатьох компонентів. Зокрема, у легкій промисловості сипкі суміші використовують для виготовлення деталей низу взуття, фурнітури, штучної шкіри і т.п. Параметри суміші, а саме її відсотковий склад та однорідність, суттєво впливають на фізико-механічні властивості кінцевого продукту, а отже, значною мірою визначають його якість. Для отримання сумішей сипких матеріалів широко застосовується змішувальне обладнання, яке за принципом дії можна розділити на дві групи: періодичної та безперервної дії. Обладнання безперервної дії у порівнянні з періодичними змішувачами забезпечує ряд суттєвих переваг, серед яких високі продуктивність та якість суміші, незначний нагрів компонентів суміші під час змішування, менші метало- та енергоємність, можливість застосування в автоматизованому виробництві. Проте відсутність можливості керування перебігом процесу змішування та недостатність розробок нових сучасних конструкцій змішувачів безперервної дії стримує їх застосування в промисловості.

Серед змішувального обладнання безперервної дії найбільш перспективними є відцентрові змішувачі, які забезпечують високу продуктивність при відносно невеликих питомих енерговитратах.

Незважаючи на велику кількість наукових робіт, присвячених проблемам безперервного змішування сипких матеріалів, процеси, що відбуваються при цьому, вивчені значно менше ніж періодичні. Тому створення нового, більш ефективного змішувального обладнання потребує дослідження впливу його параметрів на однорідність суміші, що залежить від траєкторій руху її частинок. Крім того, неможливість визначення параметрів суміші під час змішування не дозволяє проводити корегування її відсоткового складу.

Таким чином, на сьогоднішній час існує необхідність вивчення процесів безперервного змішування, дослідження впливу параметрів змішувачів на перебіг цих процесів, розробки рекомендацій щодо проектування нових високоефективних типів змішувального обладнання, створення способу визначення поточних параметрів сипких композицій під час змішування для забезпечення можливості корегування їх складу у процесі роботи обладнання, що зумовлює актуальність проведення цих досліджень.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано у рамках наукової програми „Обладнання, системи управління технологічними процесами та контролю якості виробів" (держбюджетна тематика № Н/н 2, 2003-2006 р.р.), що виконана відповідно до плану НДДКР Київського національного університету технологій та дизайну.

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – вдосконалення конструкції та режимів роботи змішувального обладнання, що забезпечить підвищення якості кінцевого продукту та продуктивності змішувача, автоматизацію процесу виготовлення сумішей сипких матеріалів.

Для досягнення поставленої мети у роботі вирішувались такі задачі:

  • проведення аналізу існуючих конструкцій змішувачів безперервної дії, принципів їх роботи та методів визначення параметрів суміші;

  • створення математичних моделей, що характеризують процес змішування компонентів суміші у відцентровому змішувачі безперервної дії з керованими параметрами режимів роботи;

  • розробка автоматизованого відцентрового змішувача безперервної дії з підвищеними показниками продуктивності, згладжувальної здатності, однорідності суміші;

  • розробка рекомендацій щодо проектування змішувального обладнання запропонованої конструкції.

Об'єкт дослідження – процес безперервного змішування сипких матеріалів у відцентрових змішувачах безперервної дії (ВЗБД).

Предмет дослідження – автоматизований відцентровий змішувач безперервної дії з додатковою зоною змішування для сипких матеріалів, що застосовуються у легкій промисловості.

Методи дослідження. Поставлені у роботі задачі вирішувались з використанням сучасних математичних методів та класичних положень фізики, теорії механізмів та машин, теорії твердого тіла, гідродинаміки. Застосовані методи математичного моделювання, планування експерименту, статистичного та регресійного аналізу. Результати математичного моделювання та обробки даних експериментальних досліджень наведені в роботі у вигляді таблиць і графіків, побудованих з використанням розроблених спеціальних програм для ПЕОМ.

Наукова новизна