LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка антидеструктивної технології хімічного чищення вовняних виробів

20
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БУБЕНЩИКОВА ГАЛИНА ТИХОНІВНАУДК 677.464: 648.28


РОЗРОБКА АНТИДЕСТРУКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

ХІМІЧНОГО ЧИЩЕННЯ ВОВНЯНИХ ВИРОБІВ
05.19.03 – технологія текстильних матеріалів
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукХерсон – 2002


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Технологічному університеті Поділля (м. Хмельницький)

Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Сарібеков Георгій Саввич,

Херсонський державний технічний університет

проректор з наукової роботи, завідувач кафедри

"Хімічна технологія та дизайн волокнистих

матеріалів"

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Малкін Едуард Семенович, інститут технічної теплофізики НАН України, завідувач лабораторії;

кандидат технічних наук, доцент Тебляшкіна Людмила Іванівна, Мукачівський технологічний інститут, проректор з навчальної роботи.

Провідна установа:

Львівська комерційна академія, кафедра товарознавства непродовольчих товарів, Центральна спілка споживчих товариств України (м. Львів).

Захист відбудеться "_19_" _лютого 2003 р. о _1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 67.052 при Херсонському державному технічному університеті за адресою: 73008, м. Херсон - 8, Бериславське шосе, 24, корпус 1, ауд. 223.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Херсонського державного технічного університету за адресою:

73008, м. Херсон - 8, Бериславське шосе, 24, корпус 1.


Автореферат розісланий "_14__" _січня_" 2003 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Сумська О.П.


Загальна характеристика роботи


Світові технології хімічного чищення розвиваються за наступними основними напрямками:

 • повернення до вуглеводневих розчинників і розробка відповідного сучасного обладнання;

 • розвиток "аква-технологій";

 • розробка машин, що працюють на зрідженому вуглекислому газі;

 • створення нових енергозберігаючих машин, що працюють на перхлоретилені (ПХЕ) та вдосконалення технологій чищення у середовищі ПХЕ.

  Кожний з цих напрямків має свої позитивні і негативні сторони, але основним розчинником в світовій практиці хімічного чищення є, і ще довго буде залишатись, ПХЕ за рахунок його багатофункціональності, високої миючої здатності, низької вартості. Отже, подальше вдосконалення процесу обробки в ПХЕ, пошук ефективних ресурсозберігаючих технологій мають вирішальне значення для розвитку цієї галузі побутового обслуговування населення.

  Найбільш поширеним і важливим об'єктом хімчистки є вироби верхнього одягу платтяно-костюмної та пальтової груп з вовняних тканин: чистововняних та напіввовняних.

  Актуальність теми. В зв'язку з поступовим подорожчанням вовняної сировини, зниженням її якості, виникає проблема подовження терміну експлуатації та зберігання цінних споживчих властивостей виробів вовняного асортименту, одним із шляхів розв'язання якої є застосування науково обґрунтованих технологій хімічного чищення. В умовах розвитку ринкових відносин в Україні актуальними стають розробки з створення технологій хімічного чищення з наданням нових високоякісних послуг населенню з оптимальним співвідношенням ціни і якості. Тому дослідження, спрямовані на вдосконалення технологій хімічного чищення з використанням нових допоміжних матеріалів, є актуальними.

  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась відповідно до перспективного плану науково-дослідної роботи Технологічного університету Поділля на 1995 – 2000 роки за напрямком "Фізико-хімічне обґрунтування та розробка нових препаратів та технологій для одержання та опорядження матеріалів" та на 2000 – 2005 роки – "Спрямований синтез та вивчення хімічних властивостей нових хімічних сполук та каталітичних систем, дослідження процесів на підприємствах сфери обслуговування та промисловості".

  Особистий внесок автора полягає у визначенні причин змін у структурі та складі вовняних матеріалів, які відбуваються під час хімічного чищення, та розробці на основі одержаних результатів технології чищення вовняних виробів, що запобігає перебігу деструктивних процесів.


  Мета і задачі досліджень. Розробка технології хімічного чищення вовняних виробів, що дозволяє зберегти структуру вовняних волокон та подовжити термін експлуатації виробів, на основі комплексного дослідження змін властивостей та структури вовняних текстильних матеріалів в процесах чищення органічними розчинниками.

  Для досягнення поставленої мети передбачалось:

  • вивчити масообмінні процеси хімічного чищення вовняних ниток;

  • дослідити вплив температури сушіння на властивості і структуру вовняних ниток після обробки органічними розчинниками;

  • провести комплексну оцінку змін властивостей, складу та структури вовняних ниток на молекулярному, надмолекулярному рівнях та мікрорівні;

  • визначити основні деструктивні процеси, які протікають у вовняних волокнах при обробках в органічних розчинниках, з'ясувати їх механізми;

  • розробити спосіб та композиції препаратів для гальмування деструктивних процесів під час хімічного чищення і при подальшій експлуатації виробів із вовни.

  Об'єкт дослідження – технологія хімічного чищення вовняних матеріалів.

  Предмет дослідження – вовняні текстильні матеріали та способи зберігання їх властивостей в процесах хімічного чищення.

  Методи дослідження. При вирішенні поставлених задач керувалися комплексним підходом до оцінки змін в організації структури вовняних волокон, що мають місце у процесах хімічного чищення виробів, оскільки структура і склад визначають фізико-механічні та фізико-хімічні властивості вовняних матеріалів. В роботі використані сучасні теоретичні і експериментальні методи досліджень.

  Зміни у структурі і складі визначали сучасними фізико-хімічними методами аналізу: рентгеноструктурним; ІЧ-спектрофотометричним; полярографічним; фототурбідиметричним.

  Для оцінки змін у поверхневих структурах вовняних ниток використали мікроскопічні дослідження.

  Вологообмінні


 •