LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка антидеструктивної технології хімічного чищення вовняних виробів

процесах хімічного чищення // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2001. – № 6. – С. 207 – 210.

(проведення досліджень, участь у підготовці матеріалу до публікації)

 • Бубенщикова Г.Т., Карван С.А., Дослідження структурних змін у вовняних матеріалах при багатократному хімічному чищенні // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. – № 1. – С. 155 – 157.

  (підготовка зразків до досліджень, обробка результатів, формулювання висновків, підготовка до публікації)

 • Бубенщикова Г.Т., Карван С.А. Зміна вологообмінних властивостей вовни при обробці органічними розчинниками // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2001. –№ 5. – С. 65 – 68.

  (підготовка зразків до досліджень, участь у проведенні досліджень обробка експериментального матеріалу, участь у підготовці до друку та формулюванні висновків)

 • Бубенщикова Г.Т., Карван С.А., Сарибеков Г.С. Використання стабілізаторів під час хімічного чищення вовняних виробів // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. – № 5. – С. 145 – 147.

  (проведення досліджень, математична обробка результатів, підготовка до публікації)

 • Спосіб світлостабілізації текстильних виробів, що містять поліамідні волокна. Карван С.А., Тараканова Г.П., Бубенщикова Г.Т. – Патент 32371 А, Україна, 6 D 06М 23/10: Опубл. 15.12.2000, Бюл. 7 – 11.

  (підготовка зразків та участь у проведенні досліджень)

 • Тараканова Г.П., Бубенщикова Г.Т. Вплив процесу сушіння на властивості вовняних ниток, оброблених органічними розчинниками // Сборник трудов всеукраинской НТК "Проблемы легкой и текстильной промышленности на пороге нового века". – Херсон –1999. – С. 159 – 161.

  (обробка експериментальних даних, підготовка до публікації)

 • Бубенщикова Г.Т., Карван С.А., Толстюк О.А. Пошкодження кератину вовни в процесах хімічного чищення органічними розчинниками // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів. – К. –2001. – С. 148.

  (проведення досліджень, обробка експериментальних даних)


  Анотація

  Бубенщикова Г.Т. Розробка антидеструктивної технології хімічного чищення вовняних виробів. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.03 – технологія текстильних матеріалів. – Херсонський державний технічний університет, Херсон, 2003.

  У роботі наведені результати комплексного дослідження змін властивостей та структури вовняних текстильних матеріалів в процесах хімічного чищення органічними розчинниками – перхлоретиленом та уайт-спіритом. Одержані дані використано для визначення механізмів деструкції вовни під час хімічного чищення.

  Для запобігання перебігу деструктивних процесів у вовняних матеріалах в середовищі органічних розчинників при підвищених температурах та надання стійкості до дії світлопогоди запропоновано використання під час хімічного чищення промислових та природних стабілізаторів.

  Ключові слова: вовняні матеріали, хімічне чищення, структура, органічні розчинники, деструкція, стабілізатори.


  Аннотация

  Бубенщикова Г.Т. Разработка антидеструктивной технологии химической чистки шерстяных изделий. – Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.19.03 – Технология текстильных материалов. – Херсонский государственный технический университет, Херсон, 2003.

  В работе приведены результаты комплексного исследования изменения свойств и структуры шерстяных текстильных материалов в процессах химической чистки органическими растворителями – перхлорэтиленом и уайт-спиритом. На основе полученных результатов предложена технология химической чистки шерстяных изделий с использованием промышленных и природных стабилизаторов.

  Исследовано влияние температуры сушки на физико-механические свойства и структурные характеристики шерстяных нитей после обработки в среде органических растворителей. Показано, что максимальное падение прочности и увеличение гигроскопичности наблюдается при температурах сушки образцов – 50 – 60С. Сделан вывод, что при температурах сушки 50 – 60С происходит разрыхление структуры шерстяных волокон за счет частичного разрыва межмолекулярных водородных, дисульфидных и солевых связей, а при 80С – преобладают процессы уплотнения структуры за счет дополнительной сшивки макромолекул кератина, что подтверждается расчетами энергий активаций процессов, приводящих к изменению свойств шерсти при различных температурах сушки.

  Методом рентгеноструктурного анализа, ИК-спектроскопии и другими физико-химическими методами анализа выявлены изменения в структуре и составе шерстяных волокон в процессах многократной химической чистки при температурах сушки 50 и 80С. Полученные данные использованы для определения механизмов деструкции шерсти во время химической чистки.

  Показано, что основным процессом, приводящим к ухудшению свойств шерстяных нитей при химической чистке перхлорэтиленом и уайт-спиритом является термоокислительная деструкция при проведении операции сушки.

  Для предотвращения протекания деструктивных процессов в шерстяных материалах в среде органических растворителей при повышенных температурах и придания стойкости к действию светопогоды предложено использование во время химической чистки промышленных и природных стабилизаторов.

  Установлено, что введение в шерстяные материалы индивидуальных стабилизаторов (гидрохинона, дифениламина, бензофенона) диффузным способом повышает устойчивость шерсти к факторам деструкции химической чистки.

  Показано, что синергические смеси стабилизаторов эффективно защищают шерстяные материалы от следующих факторов изнашивания: химической чистки, УФ-облучения и действия светопогоды. Определены оптимальные составы и концентрации синергических смесей в моющей ванне.

  Установлено, что введение бергамотового и неролиевого масел во вторую моющую ванну за счет наличия в их составе веществ типа антиоксидантов предотвращает процессы окислительной деструкции во время химической чистки и при дальнейшей эксплуатации изделий, а также придает приятный запах шерстяным изделиям после химической чистки.

  Ключевые слова: шерстяные материалы, химическая чистка, структура, деструкция, стабилизаторы.

  Summary

  Bubenshcikova G.T. The working of the anti-destructive dry-cleaning technology of the woollen wares. – Typescript. Dissertation for obtaining the scientific degree of the candidate of technical science on the specialty 05.19.03 – Technology of textile materials. Kherson State Technical University, Kherson, 2003.

  The dissertation contents the results of complex investigations of changes of properties and structure of the woollen textile materials, which occur during dry-cleaning processes with organic solvents – perchlorethelene and gasoline. The obtained results were used for discovery of destructive mechanism in wool.

  It was proposed the using of the industrial and natural stabilizers during dry-cleaning for averting destructive processes in


 •