LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка асортименту і дослідження властивостей фільтрувальних тканин із поліамідних та поліефірних волокон

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПЕЛИК ЛЕСЯ ВАСИЛІВНА


УДК 677.066 +542.67
РОЗРОБКА АСОРТИМЕНТУ І ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФІЛЬТРУВАЛЬНИХ ТКАНИН ІЗ ПОЛІАМІДНИХ ТА

ПОЛІЕФІРНИХ ВОЛОКОН
Спеціальність 05.19.08-

товарознавство промислових товарів

Автореферат

дисертації на здобуття вченого ступеня

кандидата технічних наук

Київ –1999


Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі товарознавства непродовольчих товарів Львівської комерційної академії Укоопспілки.
Науковий керівник:доктор техн.наук, професор, академікУкраїнської

технологічної академії

ПУГАЧЕВСЬКИЙ Григорій Федорович,

Львівська комерційна академія, завідувач кафедри

товарознавства непродовольчих товарівОфіційні опоненти: доктор техн. наук, професор,академік Української

технологічної академії

НЕСТЕРОВ Владислав Петрович,

Українська технологічна академія, президент

канд.техн.наук, доцент

КОЗЬМИЧ Дмитро Іванович,

Полтавський кооперативний інститут, декан

товарознавчого факультету


Провідна установа: Херсонський Державний технічний університет

Міносвіти України, кафедра виробництва натуральних

волокон, м.Херсон


Захист відбудеться " 15 " жовтня 1999 р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.02 Київського державного торговельно-економічного університету за адресою: 253156,м.Київ, вул.Кіото,19.З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського державного торго-вельно-економічного університету за адресою:253156, м.Київ, вул.Кіото,19.Автореферат розісланий " 10 " вересня 1999 рокуВчений секретар

спеціалізованої вченої ради ТИЩЕНКО Є.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність роботи. Численні сучасні технології включають процеси фільтрування вхідних, проміжних або кінцевих продуктів виробництва з метою створення можливості самого продукування або ж забезпечення високого рівня якості готової продукції. Наприклад, фільтрування використовується у виробництві хімічних волокон, соди кальцинованої та харчової, двоокису титану, у видобуванні та збагаченні руд чорних і кольорових металів, вугілля, в харчовій, цукровій та інших галузях промисловості.

Ці та інші виробництва на певних стадіях проводять фільтрування або фільтрацію - процес розділення, згущення чи посвітлення неоднорідних систем, які складаються з твердої і рідкої фази. З цією метою використовують різні за конструкцією фільтри - апарати або устаткування, в яких обов`язково присутні фільтрувальні прокладки.

Останнім часом у цукровій промисловості відбуваються зміни, які пов'язані з появою нових видів техніки та вдосконаленням технологічної схеми переробки дифузійного соку. Все це потребує створення нових досконалих фільтрувальних матеріалів, які б забезпечували достатнє фільтрування і витримували високий тиск, підвищену температуру та не руйнувались в агресивних середовищах.

Відомо, що якість розподілу і продуктивність фільтру залежить не тільки від фізичних та хімічних властивостей фільтрівних продуктів, технологічних умов процесу фільтрування, а і від типу фільтрувального матеріалу. Тому питання проектування будови, виготовлення і вибору фільтрувальної тканини у більшості випадків мають вирішальне значення для фільтрування, а особливо на початку процесу при затриманні на поверхні тканини перших частин твердої фази до утворення осаду, оскільки цим визначається швидкість фільтрування (продуктивність фільтру), чистота фільтрату та інші показники.

Основні вимоги до фільтрувальної тканини: висока фільтрувальна спромож-ність, отримання прозорого фільтрату без вмісту муті, висока механічна міцність, стійкість до високої температури і лужного середовища, достатня еластичність, мінімальна зміна лінійних розмірів і разом з цим достатня довговічність при збере-женні фільтрувальної спроможності.

Для досягнення вказаних властивостей необхідно враховувати сукупність факторів: будову тканини, її фізико-механічні властивості, технологічні параметри заправки і виготовлення на ткацькому верстаті, а також конкретні умови процесів фільтрування, зміни найбільш важливих властивостей при експлуатації фільтрів.

Все це ставить перед текстильним товарознавством і матеріалознавством конкретні і відповідальні задачі по розробці наукових основ формування якості і оптимізації на цій основі асортименту та основних споживних властивостей фільтрувальних тканин, які застосовуються у цукровій промисловості. Постановка проблеми і вибір напрямів досліджень при виконанні даної дисертаційної роботи грунтується на реальних планах Луцького ВАТ "Волтекс" та конкретних завданнях, що стоять перед цукровою промисловістю України .

Виходячи з цього, а також враховуючи відсутність виробництва фільтрувальних прокладок для цукрової промисловості в Україні, спільно з Луцьким ВАТ "Волтекс" розпочато розробку нового асортименту фільтрувальних тканин та дослідження їх властивостей із застосуванням поліефірних і поліамідно-поліефірних волокон.

При виборі теми і напряму дослідження асортименту і основних властивостей фільтрувальних тканин для цукрової промисловості автор, базуючись на узагальненні літературних даних, які стосуються дослідження різних властивостей і рівня якості фільтрувальних тканин технічного призначення, основний акцент у своїй дисертаційній роботі робить на вивчення закономірностей і специфіки зношування фільтрувальної тканини та обгрунтування на цій основі шляхів оптимізації асортименту і підвищення якості фільтрувальних матеріалів.

Особлива увага в роботі приділяється дослідженню найбільш важливих для фільтрувальних тканин споживних властивостей - фільтрувальній здатності і зносостійкості, які гарантують певний термін експлуатації тканини. Для оцінки показників цих властивостей застосовується не тільки широкий набір загальноприйнятих стандартних і розроблених автором лабораторних методів, але і результати досліджень перспективних зразків фільтрувальних тканин, які проводи-лись на цукрових заводах у сезони цукроваріння.

При виконанні даної дисертаційної роботи особливу увагу звернено на обгрунтування вибору матеріалів для фільтрувальних