LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка асортименту і дослідження властивостей фільтрувальних тканин із поліамідних та поліефірних волокон

тканин і вивчення впливу специфічних умов їх зношування на зміну основних споживних властивостей.

Перед вибором об'єктів дослідження було виконано пошукову роботу щодо стану наявних фільтрувальних тканин та готових фільтрів на цукрових заводах України, опрацьовано літературні джерела стосовно асортименту, властивостей та умов використання фільтрувальних прокладок. Проведені дослідження засвідчили, що в країні відсутнє власне виробництво необхідних фільтрувальних тканин. Прокладки, які поступають на заводи за імпортом не довговічні, з причини використання для їх виробництва нестійкого до зношування волокна бавовни. У зв'язку з цим було вирішено використати синтетичні волокна.

Об`єктом дослідження вибрані поліефірні і поліамідно-поліефірні фільтру-вальні тканини для цукрової промисловості. Поліефірні волокна (лавсан) забезпечують тканинам високу формостійкість, мале водопоглинання, високу міцність у мокрому стані, надійність в експлуатації, а поліамідні волокна (капрон) - високу міцність і еластичність під час деформації. Поліефірні фільтрувальні матеріали мають виняткову хімічну стійкість до цукромаси, достатню теплостійкість, високу міцність, розгалужену систему різного роду пор завдяки високим пружноеластичним властивостям волокон. Оскільки в цукровому виробництві вико-ристовують фільтри періодичної дії, ці матеріали після їх очищення можна вико-ристовувати повторно.

Актуальність згаданої проблеми полягає у тому, що її рішення спрямовано на збільшення терміну використання фільтрувальних тканин шляхом розробки нових типів тканин з підвищеною фільтрувальною спроможністю, зносостійкістю і зниже-ною матеріалоємністю за одночасного збереження необхідної гігієнічності.

Мета і задачі дослідження - розробка на цій основі принципів обгрунтованої оптимізації асортименту та підвищення якості цих тканин, виявлення законо-мірностей їх зношування та рівня зносостійкості і комплексні дослідження спожив-них властивостей нових типів різнокомпонентних за волокнистим складом фільтру-вальних тканин.

Для досягнення цієї мети було необхідно:

- ознайомитись та узагальнити вітчизняний і зарубіжний досвід застосування філь-трувальних тканин у різних галузях промисловості;

- розробити нові типи фільтрувальних тканин для цукрової промисловості із вико-ристанням поліефірних і поліамідних волокон;

- дослідити вплив волокнистого складу, будови тканини на їх зносостійкість, філь-трувальну спроможність і гігієнічність;

- на основі пошукових досліджень основних споживних властивостей нових типів фільтрувальних тканин для цукрової промисловості розробити необхідну норма-тивну документацію;

- обгрунтувати економічну доцільність впровадження у цукрове виробництво опти-мальних типів фільтрувальних тканин;

- удосконалити деякі і розробити нові методики випробувань для дослідження основних споживних властивостей фільтрувальних тканин із врахуванням специ-фіки їх зношування;

- провести випробування кращих типів фільтрувальних тканин на цукрових заво-дах з метою вивчення закономірностей і особливостей їх зношування і виявлення основних чинників зношування;

- на основі проведеної роботи разом із Луцьким ВАТ "Волтекс" розробити конкрет-ні заходи щодо підвищення якості фільтрувальних тканин.

Наукова новизна одержаних результатів. Запропоновано лабораторний метод моделювання процесу зношування фільтрувальних тканин різного волокнистого складу під дією термообробок, який наближений до реальних умов експлуатації на основі системних комплексних експериментально-теоретичних досліджень.

У роботі проведена комплексна оцінка основних споживних властивостей і проаналізовано закономірності зношування серійних і нових фільтрувальних тканин під час кип`ятіння в цукровому сиропі і витримування в атмосфері гарячого повітря.

Отримані нові відомості і корисна інформація про механізм руйнування фільтрувальних тканин під дією термічної обробки та гарячого цукрового сиропу, на основі якої створені нові фільтрувальні матеріали. Зіставлена кінетика руйнування тканин в лабораторних умовах і фільтрувальних прокладок із цих тканин в реальних умовах виробництва.

Практичне значення одержаних результатів. В результаті узагальнення комплексних теоретично-експериментальних досліджень щодо впливу різних чинників як окремо, так і сумісно на фільтрувальні тканини, рекомендовано науково обгрунтовані принципи прогнозування рівня зносостійкості та проектування властивостей тканин підвищеної якості, які гарантують збільшення терміну їх експлуатації та поліпшення фільтрувальної спроможності.

На основі цих досліджень Луцьким ВАТ "Волтекс" та Горохівським цукровим заводом за участю автора були розроблені і впроваджені у виробництво фільтру-вальні тканини (ТУ 17 Украины 24-12-96 "Ткани полиэфирные фильтровальные. Технические условия") з економічним ефектом 330 тис.грн., 376 тис.грн. і 190 тис.грн. на 100 тис.п.м. Використання фільтрувальних прокладок з нових тканин підвищеної якості дозволило продовжити термін їх експлуатації, що дає змогу економити сиро-винні ресурси.

Проведено дослідну експлуатацію фільтрувальних мішків із досліджуваних тканин на цукрових заводах, розроблено рекомендації щодо раціональнішого їх використання.

Особистий внесок здобувача. Автором запропоновано метод лабораторного моделювання зношування фільтрувальних тканин під дією термообробок. Вибір об`єктів і методів досліджень, проведення експерименту, аналіз та інтерпретація результатів, а також обгрунтування висновків здійснені автором самостійно. Автор приймав безпосередню участь у розробці технічної документації, випуску дослідно-промислової партії та проведенні дослідної експлуатації нових поліефірних фільтрувальних тканин.

Апробація результатів дисертації. Результати і пропозиції, отримані внаслідок проведених досліджень, використані в роботах Луцького ВАТ "Волтекс" під час проектування нових фільтрувальних тканин. Рекомендації автора були апробовані у виробничих умовах Луцького ВАТ "Волтекс", а також враховані під час дослідної експлуатації фільтрувальних прокладок із досліджуваних тканин на Горохівському та Гнідавському цукрових заводах.

Основні положення дисертаційної роботи доповідалися і отримали позитивну оцінку на науково-практичній конференції "Сучасні проблеми розвитку ринку, серти-фікації та конкурентоспроможності товарів та послуг" (Львів, 1996р.), на підсумко-вих наукових конференціях професорсько-викладацького складу ЛКА за 1996-1998р.р.

На захист виносяться:

- наукові принципи прогнозування зносостійкості та фільтрувальної спроможності тканин в умовах реальної експлуатації;

- метод моделювання зношування фільтрувальних тканин під дією термічної обробки в лабораторних умовах;

- результати комплексних досліджень