LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка асортименту і дослідження властивостей фільтрувальних тканин із поліамідних та поліефірних волокон

досліджень пропонується:

1.

Організувати масове виробництво фільтрувальних тканин з використанням поліефірних і поліамідних волокон на Луцькому ВАТ "Волтекс" в обсягах, необхідних для цукрових заводів України.

2.

Запровадити у практику використання в заводських лабораторіях цукро-комбінатів розроблений метод моделювання процесу зношування фільтру-вальних тканин різного волокнистого складу під дією термічних обробок.


Основні положення дисертації опубліковані у таких працях:

1. Пелик Л.В., Пугачевський Г.Ф., Тарасевич Н.В. Синтетичні фільтрувальні тканини для цукрової промисловості // Легка промисловість.-1997.-№2.-С.16.

2. Пелик Л.В. Сорбційні властивості фільтрувальних тканин для цукрової промисловості //Легка промисловість.-1997.-№3.-С.44.

3. Пелик Л.В. Дослідження проникності фільтрувальних тканин для цукрової промисловості //Легка промисловість.-1998.-№2.-С.13.

4. Пелик Л.В. Вплив термічної обробки на властивості фільтрувальних тканин //Легка промисловість.-1998.-№2.-С.13.

5. Пелик Л.В., Пугачевський Г.Ф.Фільтрувальні тканини з поліефірного волокна //Матеріали науково-практичної конференції "Сучасні проблеми розвитку ринку, сертифікації та конкурентоспроможності товарів та послуг".-Львів: ЛКА.-1996.-С.174-175.

6. Пелик Л.В., Кушнір О.Г. Проникність і термостійкість фільтрувальних тканин для цукрової промисловості // Збірник наукових праць за підсумками науково-дослідної роботи у 1997 році.-Львів: ЛКА.-1998.-С.247-249.

7. Технические условия ТУ 17 Украины 24-12-96 "Ткани полиэфирные фильт-ровальные". - 9с.

8. Технические условия ТУ 17 Украины 24-0.2-95 "Ткани полиэфирные фильт-ровальные". - 9с.


Пелик Л.В. Розробка асортименту і дослідження властивостей фільтрувальних тканин із поліамідних та поліефірних волокон.-Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.08 - товарознавство промислових товарів.-Київський державний торговельно-економічний університет Міносвіти України, Київ,1999.

Вперше в текстильному товарознавстві дана комплексна оцінка якості фільтрувальних тканин різного волокнистого складу для цукрової промисловості. Досліджено вплив волокнистого складу, будови на процес зношування тканин, а також роль основних характеристик фільтрувальних тканин у формуванні їх фільтрувальної спроможності і зносостійкості. Для оцінки показників цих властивостей застосовані сучасні інструментальні методи і результати досліджень перспективних зразків фільтрувальних тканин у виробничих умовах. Виявлено основні чинники зношування фільтрувальних тканин в процесі використання їх в якості прокладок. Розроблено лабораторний метод моделювання процесу зношування текстильних прокладок, суть якого полягає у дослідженні впливу теплової обробки тканин під час кип'ятіння у цукровому сиропі і витримування в атмосфері гарячого повітря. Створений новий асортимент фільтрувальних тканин, який відповідає технічним вимогам . Рекомендації автора дозволяють отримати значний економічний ефект за рахунок більш раціонального використання сировинних ресурсів, значного підвищення рівня якості та термінів використання фільтрувальних прокладок.

Ключові слова: фільтрувальна тканина, зносостійкість, фільтрувальна спроможність, термічна обробка, мутність соку.


Пелык Л.В. Разработка ассортимента и исследование свойств фильтровальных тканей из полиамидных и полиэфирных волокон.- Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.19.08.- товароведение промышленных товаров.- Киевский государственный торгово-экономический университет Минобразования Украины, Киев, 1999.

Впервые в текстильном товароведении дана комплексная оценка качества фильтровальных тканей различного волокнистого состава для сахарной про-мышленности. Расскрыты влияние волокнистого состава, строения на процесс изнашивания тканей, а также роль основных характеристик фильтровальных тканей в формировании их износостойкости. Исследованы наиболее важные для фильтровальных тканей потребительские свойства – фильтровальная способность и износостойкость, которые гарантируют срок эксплуатации тканей. Для оценки показателей этих свойств использованы современные инструментальные методы, а также результаты исследований перспективных образцов фильтровальных тканей, которые проводились на сахарных заводах в сезон сахароварения.

Выявлены основные факторы износа фильтровальных тканей в процессе использования их в качестве прокладок. Разработан лабораторный метод модели-рования процесса изнашивания текстильных прокладок, смысл которого состоит в исследовании влияния термической обработки тканей при кипячении в сахарном сиропе и выдерживании в атмосфере горячего воздуха. В работе установлено, что характер и показатели изменений разрывной нагрузки, удлинения при разрыве, жесткости и линейных размеров при выдерживании в атмосфере горячего воздуха близки изменениям этих показателей при кипячении в сахарном сиропе.

На основании результатов исследования в работе сделан вывод, что при вы-держивании в атмосфере горячего воздуха на ткани воздействует не только темпе-ратура, но и кислород воздуха, тогда как при более жестких условиях кипячения в сахарном сиропе ткани защищены от воздействия атмосферного кислорода, что и вы-равнивает влияние этих факторов на изменение показателей.

На основании моделирования факторов износа и комплексных исследований фильтровальных тканей использованы инструментальные методы для раскрытия закономерностей изменения их свойств в условиях, максимально приближенных к условиям реальной эксплуатации, сформулированы подходы к проектированию но-вых тканей улучшенного качества, показаны направления оптимизации потребитель-ных свойств и структуры ассортимента тканей, созданы возможности прогнози-рования уровня их износостойкости и фильтровальной способности. На основании исследований и апробации тканей в промышленных условиях разработан новый ассортимент и комплект нормативной документации на выпуск отечественных фильтровальных тканей. Дано разрешение Министерства здравоохранения на использование этих фильтровальных тканей в производстве сахара. Промышленный выпуск фильтровальных тканей освоено на предприятии "Волтекс" г.Луцка.

Рекомендации автора позволяют получить значительный экономический эффект за счет более рационального использования сырьевых ресурсов, повышения уровня качества и продления сроков службы фильтровальных прокладок.

Ключевые слова: фильтровальная ткань, износостойкость, фильтровальная способность, термическая обработка, мутность сока.


Pelyk L.V. Elaboration assortment and research of filter fabrics