LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка багатоцільового оздоблення целюлозовмісних тканин на основі застосування водорозчинного силікону

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТКАЧУК ОКСАНА ЛЕОНІДІВНАУДК 677.027:862

РОЗРОБКА БАГАТОЦІЛЬОВОГО ОЗДОБЛЕННЯ ЦЕЛЮЛОЗОВМІСНИХ ТКАНИН НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ВОДОРОЗЧИННОГО СИЛІКОНУ05.19.03 – технологія текстильних матеріалів

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Херсон – 2007

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Херсонському національному технічному університеті

Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Сарібеков Георгій Савич,

Херсонський національний технічний університет,

проректор з наукової роботи і зовнішніх зв'язків.Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Поліщук Степан Олександрович,

Херсонський національний технічний університет, професор кафедри технічної хімії та харчових технологій;


кандидат технічних наук, доцент Ганзюк Алла Ярославівна,

Хмельницький національний університет, доцент кафедри хімічної технології.


Провідна установа:

Київський національний університет технологій та дизайну, кафедра опоряджувального виробництва, Міністерство освіти і науки України, м. Київ.Захист відбудеться 6 червня 2007 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 в Херсонському національному технічному університеті за адресою: 73008, м. Херсон - 8, Бериславське шосе, 24, корпус 1.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського національного технічного університету за адресою: м. Херсон -8, Бериславське шосе, 24, корпус 1.Автореферат розісланий 5 травня 2007 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О.П. Сумська

Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. Одним із перспективних напрямків вдосконалення технологічних процесів і підвищення споживчих властивостей текстильних матеріалів є застосування кремнійорганічних сполук.

У світовій науково-технічній, особливо патентній літературі повідомляється про застосування кремнійорганічних сполук у якості гідрофобізуючих речовин, замаслювачів, пом'якшувачів, антивспінювачів, а також для надання властивостей незминальності, зносостійкості, добротності текстильним матеріалам.

Особливе місце серед кремнійорганічних сполук займає група водорозчинних препаратів завдяки широкому спектру впливу на текстильний матеріал. Через високу лужність алкілсиліконати знаходять застосування в процесах підготовки бавовняних тканин, як добавки в мерсеризаційні і ксантогенатні розчини при формуванні волокон. Є відомості про застосування препарату в процесах фарбування прямими, активними барвниками в якості інтенсифікуючих добавок. Алкілсиліконати, які використовують для гідрофобного оздоблення, мають переваги над іншими кремнійорганичними сполуками – вони водорозчинні, нетоксичні, не мають запаху, недорогі, доступні. Проте через високу лужність розчинів, раніше розроблена технологія гідрофобного оздоблення здійснювалася двохванним способом, що було стримуючим фактором при впровадженні у виробництво.

У зв'язку з вище відзначеним, дослідження, спрямовані на вдосконалення технології фарбування і заключної обробки бавовняної тканини на основі застосування метилсиліконата калію є актуальними. Більш широке застосування препарату вітчизняного виробництва дозволить знизити собівартість продукції і підвищити її конкурентноздатність.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота відповідає напрямкові "Розробка ресурсозберігаючих технологій обробки текстильних матеріалів" і завданням, що викладені в Концепціях Державної програми розвитку легкої промисловості України на період до 2011 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України (КМУ) від 27.12.2006 р., № 637-р. Автор виконував роботу в рамках науково-дослідної роботи "Наукові основи створення та застосування препаратів для спеціальних видів енергоощадного оздоблення текстильних метеріалів", номер держреєстрації 0103U001201, Наказ Міністерства освіти і науки України № 633 від 05.11.02 р. і "Застосування фізико-хімічних методів інтенсифікації технологічних процесів оздоблювального виробництва", номер держреєстрації 0106U004205, Наказ Міністерства освіти і науки України № 654 від 16.11.05.

Особистий внесок автора полягає в обґрунтуванні можливості застосування метилсиліконату калію як інтенсифікатора при фарбуванні сірчистими барвниками, в проведенні експериментальних досліджень з розробки технології оздоблення бавовняної тканини водорозчинним кремнійорганічним препаратом, у встановленні механізму його взаємодії з целюлозою; апробації результатів досліджень у виробничих умовах.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є одержання багатоцільового оздоблення на текстильних матеріалах з целюлозних волокон при застосуванні водорозчинного кремнійорганічного препарату.

Для досягнення поставленої мети було намічено вирішити наступні задачі:

- визначити ефективність застосування метилсиліконата калію для інтенсифікації процесу фарбування водорозчинними сірчистими барвниками;

- визначити можливість застосування метилсиліконата калію для підвищення протизабруднюючих властивостей текстильних матеріалів;

- дослідити вплив природи волокнистого складу на гідрофобний ефект;

- вивчити вплив ступеня підготовки бавовняної тканини на гідрофобні властивості;

- оптимізувати технологічні параметри процесу гідрофобізації;

- розробити одностадійний спосіб гідрофобного оздоблення на основі застосування водорозчинного силікону ГКР-11К;

- здійснити вибір ефективних каталізаторів;

- розробити композиційні склади для гідрофобного оздоблення текстильних матеріалів;

Об'єкт дослідження – процеси фарбування та гідрофобного і брудовідштовхувального оздоблення.

Предмет дослідження– водорозчинний кремнійорганічний препарат ГКР-11К.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач використовувались наступні методи дослідження:

- метод ІЧ-спектроскопії для визначення механізму взаємодії метилсиліконату калію з целюлозою індивідуально, в присутності каталізатора і в композиції з реакційноздатними кремнійорганічними сполуками;

- гравіметричний метод для визначення кількості гідрофобізуючого препарату на волокні;

-