LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка багатоцільового оздоблення целюлозовмісних тканин на основі застосування водорозчинного силікону

аналітичні методи для розрахунку кількості і ступеня фіксації барвника на волокні;

- спектрофотометричний метод оцінки інтенсивності забарвлення і колірних характеристик;

- метод математичного планування (повний факторний експеримент типу 23) для визначення оптимальних технологічних параметрів процесу гідрофобізації;

- результати експерименту обробляли на ПК, використовуючи прикладні програми Excel-10;

- оцінка фізико-механічних показників та якості оздоблених тканин здійснювалася відповідно до діючих державних стандартів України на відповідну текстильну продукцію.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

- вперше показано, що метилсиліконат калію проявляє інтенсифікуючу дію в процесах фарбування сірчистими барвниками, яка не обмежується функціями його як лужного агента, що дозволяє збільшити ступінь використання сірчистих барвників;

- комплексне дослідження гідрофобізуючих властивостей кремнійорганічного препарату дозволило розробити нові композиції на основі метилсиліконату калію з реакційноздатними кремнійорганічними сполуками, які забезпечують одержання високого гідрофобного ефекту, стійкого до прання;

- вперше виявлено залежність характеристик гідрофобності тканини при оздобленні метилсиліконатом калію, що полягає в зниженні водотривкості при підвищенні водовідштовхування;

- запропоновано механізм взаємодії метилсиліконата калію з целюлозою індивідуально, в присутності каталізатора і в композиції з реакційноздатними кремнійорганічними сполуками, який пояснює підвищення стійкості гідрофобного ефекту до прання і збільшення показника водовідштовхування.

Практичне значення одержаних результатів:

- запропоновано спосіб інтенсифікації процесу фарбування сірчистими барвниками на основі застосування метилсиліконату калію;

- запропоновано нову технологію гідрофобного оздоблення бавовняної тканини на основі водорозчинного силікону, яка здійснюється однованним способом;

- отримано нові композиції для гідрофобного оздоблення бавовняних тканин на основі водорозчинного силікону, що дозволяє отримувати текстильну продукцію високої якості.

Результати роботи апробовані на АТЗТ "Черкаський шовковий комбінат" (Акт виробничих випробувань від 26.01.2007 р.), що підтвердили можливість ефективного використання метилсиліконату калію для гідрофобного оздоблення бавовняних тканин.

Особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні мети і задач дослідження, у критичному аналізі науково-технічної і патентної літератури, виконанні експериментальних досліджень у лабораторних і виробничих умовах. Автором обґрунтовано наукові результати дослідження і сформульовано висновки, запропоновано спосіб інтенсифікації процесу фарбування водорозчинними сірчистими барвниками текстильних матеріалів з целюлозних волокон, визначено оптимальні технологічні параметри процесу гідрофобізації, розроблено нові композиційні склади для гідрофобного та протизабруднюючого оздоблення.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи доповідалися й обговорювалися:

- на ІV Всеукраїнській ювілейній науковій конференції молодих учених та студентів, присвяченій 75-річчю КНУТД „Наукові розробки молоді на сучасному етапі", м. Київ, КНУТД, 17-19 травня 2005 року;

- на конференції "Проблеми легкої і текстильної промисловості України", м. Херсон, Херсонський державний технічний університет, жовтень 2005 року;

- на Всеукраїнській науковій конференції молодих учених та студентів „Наукові розробки молоді на сучасному етапі", м. Київ, КНУТД, 26-28 квітня 2006 року;

- на сьомій всеукраїнській конференції студентів та аспірантів „Сучасні проблеми хімії", м. Київ, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 18-19 травня 2006 року;

- на наукових семінарах кафедри хімічної технології і дизайну волокнистих матеріалів Херсонського національного технічного університету, 2005 - 2007 р.р.

Публікації за темою дисертаційної роботи включають 11 найменувань, у тому числі 6 статей у наукових фахових журналах, 4 – у збірниках тез конференцій, 1 патент України.

Структура й обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків

Дисертація містить 132 сторінки машинописного тексту, 32 таблиці, 8 рисунків, 123 найменування літературних джерел. Обсяг додатків – 2 сторінки.


Основний зміст роботи


У вступі охарактеризовано сучасний стан розвитку текстильної промисловості, роль кремнійорганічних препаратів для оздоблення текстильних матеріалів. Відмічено, що більш широке застосування препарату вітчизняного виробництва дозволить знизити собівартість продукції і підвищити її конкурентноздатність.

У вступі також сформульовано актуальність, мету і задачі дисертаційної роботи, охарактеризовано об'єкт та предмет досліджень, наведено методи досліджень, розкрита наукова новизна і практична цінність роботи.

У першому розділі дисертації представлено літературний огляд, у якому показана багатофункціональність водорозчинних кремнійорганічних препаратів і потенціальна можливість їх використання для надання текстильним матеріалам гідрофобних, брудовідштовхувальних властивостей, та у якості інтенсифікаторів для фарбування. Охарактеризовано сучасний стан виробництва та використання барвників в текстильній промисловості. Проаналізовано проблеми, які виникають в процесах колорування сірчистими барвниками і показані напрямки їх вирішення. Розглянуто сучасний стан проблеми надання текстильним матеріалам гідрофобних властивостей. Висвітлено переваги та недоліки кремнійорганічних препаратів у порівнянні з іншими оздоблювальними препаратами.

Показано, що для гідрофобізації текстильних матеріалів все більш широке застосування знаходять кремнійорганічні сполуки. На основі критичного аналізу літературних даних відмічено, що недостатньо висвітлено питання про вплив волокнистого складу текстильного матеріалу та cтупеню попередньої підготовки на гідрофобний ефект при використанні кремнійорганічних сполук. Розкрито роль каталізаторів для оздоблення силіконами. Відмічено, що хімічна природа та концентрація каталізатора суттєво впливають на якість гідрофобної обробки.

Аналіз літератури дозволив визначити проблеми, що виникають у процесах фарбування та оздоблення текстильних матеріалів при застосуванні метилсиліконату калію і сформулювати задачі, що повинні бути вирішені в роботі.

В другому розділі викладено загальну методику та основні методи дослідження. Наведено характеристику сполук та матеріалів, що використовувались в роботі, описано методи досліджень та спосіб математичної обробки одержаних результатів.

Гравіметричним методом