LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка багатоцільового оздоблення целюлозовмісних тканин на основі застосування водорозчинного силікону

зв'язки, чим і пояснюється підвищення стійкості до прання. При використанні композицій, вінілтриетоксісилан вступає у взаємодію з метилсиліконатом калію, подовжуючи ланцюг гідрофобізуючого силоксана, в результаті чого підвищуються водовідштовхуючі властивості.

9. У виробничих умовах АТЗТ ЧШК з позитивним результатом випробувано технологію гідрофобного оздоблення бавовняної тканини з застосуванням препарату ГКР-11К. Очікуваний економічний ефект від впровадження запропонованої технології складе 364,85 грн. на 1000 м2 тканини.


Список опублікованих праць за темою дисертації


1. Ткачук О.Л., Сарібекова Д.Г. Дослідження впливу ступеню підготовки бавовняної тканини на гідрофобний ефект // Вісник технологічного університету Поділля.-2005.-№ 5.- С.-112-114.

Особистий внесок: експериментальні дослідження, узагальнення результатів, формулювання висновків.

2. Ткачук О.Л., Сарибеков Г.С. Придание противозагрязняемых свойств хлопчатобумажной ткани на основе применения водорастворимого силикона // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины .-2005.- № 1(10).-С. 257-260.

Особистий внесок: одержання експериментальних даних та їх аналіз.

3. Ткачук О.Л., Сарібекова Д.Г. Дослідження впливу волокнистого складу тканини на гідрофобний ефект, отриманий на основі метилсиліконату калію // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну.-2006.-№ 1.-С. 54-58.

Особистий внесок: виконання експерименту, аналіз результатів.

4. Ткачук О.Л., Сарібекова Д.Г. Совершенствование гидрофобной отделки хлопчатобумажной ткани на основе применения алкилсиликоната калия // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины .-2006.-№1(11). – С. 105-108.

Особистий внесок: одержання експериментальних даних, аналіз результатів.

5. Сарібекова Д.Г., Задорожний В.В., Ткачук О.Л. Надання гідрофобних властивостей текстильним матеріалам фтор- і кремнійорганічними емульсіями // Вісник Київського національного університету технологій і дизайну. – 2006. - №3. – С. 80-84.

Особистий внесок: експериментальні дослідження.

6. Ткачук О.Л., Сарибеков Г.С. Оценка целесообразности использования метилсиликоната калия в процессах крашения целлюлозных материалов сернистыми красителями // Вестник Херсонського національного технічного університету. – 2006. - №3. – С. 173-176.

Особистий внесок: експериментальні дослідження, узагальнення результатів, формулювання висновків.

7. Пат. (Ua) 18527, МПК D06М 15/00. Склад для надання целюлозовмісним матеріалам гідрофобності / Ткачук О.Л., Бардачов Ю.М., Сарібекова Д.Г., Задорожний В.В. - № u200604908; Заявл. 03.05.2006; Опубл. 15.11.2006; Бюл. №11. – 5с.

Ткачук О.Л.: одержання експериментальних результатів, запропонована формула винаходу та прототип.

Задорожний В.В. – виконання експериментальних досліджень.

Сарібекова Д.Г. – визначення області застосування.

8. Ткачук О.Л., Сарібеков Г.С. Вдосконалення технології отримання гідрофобного оздоблення бавовняної тканини // Тези доповідей V всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів „Наукові розробки молоді на сучасному етапі". – К.: КНУТД.-2006.-С. 192.

9. Ткачук О.Л., Сарібеков Г.С. Вплив ступеню підготовки бавовняних тканин на гідрофобний ефект, отриманий на основі водорозчинних силіконів // Тези доповідей ІV всеукраїнської ювілейної наукової конференції молодих вчених та студентів, присвяченої 75-річчю КНУТД „Наукові розробки молоді на сучасному етапі". – К.: КНУТД.-2005.-С. 144.

10. Ткачук О.Л., Сарибеков Г.С. Исследование влияния силиконового препарата на противозагрязняемые свойства хлопчатобумажной ткани // Тезисы научно-практической конференции „Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины". – Херсон, ХНТУ. - 2005. - С. 285-286.

11. Задорожный В.В., Сарибекова Д.Г., Ткачук О.Л. Применение фтор- и кремнийсодержащих эмульсий для придания водоотталкивающих свойств текстильным материалам различного волокнистого состава // Тези сьомої всеукраїнської конференції студентів та аспірантів „Сучасні проблеми хімії". – К.: Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – 2006. – С. 293.


Анотація

Ткачук О.Л. Розробка багатоцільового оздоблення целюлозовмісних тканин на основі застосування водорозчинного силікону. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.03 – технологія текстильних матеріалів - Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, 2007 р.

У роботі наведено результати комплексних теоретичних і експериментальних досліджень застосування водорозчинного кремнійорганічного препарату вітчизняного виробництва ГКР-11К в процесах оздоблення текстильних матеріалів із целюлозних волокон.

Показано багатофункціональність метилсиліконату калію і можливість його застосування для фарбування текстильних матеріалів в якості інтенсифікатора, а також в заключному оздобленні для надання гідрофобних і протизабруднюючих властивостей.

Показано, що застосування препарату ГКР-11К як інтенсифікатора фарбування сірчистими барвниками сприяє підвищенню інтенсивності забарвлення.

Встановлено, що використання препарату дозволяє одержати на бавовняній тканині гідрофобний ефект з високими показниками водотривкості, а в композиції з реакційноздатними кремнійорганічними сполуками підвищується водовідштовхування і знижується водопоглинання.

В результаті ІЧ-спектроскопічних досліджень запропоновано механізм взаємодії метилсиліконату калію з целюлозою індивідуально, в присутності каталізатора і в композиції з реакційноздатними кремнійорганічними сполуками.

Проведені виробничі випробування підтвердили доцільність використання препарату в заключному оздобленні текстильних матеріалів.

Ключові слова: водорозчинний кремнійорганічний препарат, фарбування, брудовідштовхувальне оздоблення, гідрофобне оздоблення, бавовняна тканина.
Аннотация

Ткачук О.Л. Разработка многоцелевой отделки целлюлозосодержащих тканей на основе применения водорастворимого силикона. - Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.19.03 - технология текстильных материалов.- Херсонский национальный технический университет, Херсон, 2007.

Развитие отечественной текстильной промышленности в современных условия невозможно без производства высококачественной конкурентоспособной продукции, которая бы пользовалась спросом на внутреннем и внешнем рынках.

Особенную роль в общем комплексе производства текстильных материалов занимают процессы отделки, где окончательно формируются необходимые потребительские свойства готовых тканей.

В диссертационной работе представлены результаты исследований