LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка внутрішньої форми та корегуючих пристосувань профілактично-медичного взуття при патології стоп

одержаних результатів:

  • уперше в взуттєвій галузі визначено поняття профілактично-медичного взуття;

  • уперше розроблено класифікацію профілактично-медичного взуття для хворих на ЦД;

  • установлено закономірності взаємозв'язків розмірних ознак стоп при СДС, РА, ОА;

  • розроблено антропофункціональну математичну модель стоп при СДС, РА, ОА;

  • розроблено методику комбінованого проектування колодки в сукупності з вкладним пристосуванням для хворих з СДС.

Практичне значення отриманих результатів:

  • запропоновано класифікацію профілактично-медичного взуття в залежності від захворювання та стану стопи;

  • визначено розміри та форми колодок для СДС, РА, ОА з урахуванням розміщення КОРКС;

  • розроблено конструкції профілактично-медичного взуття;

  • розроблено нормативно-технічну документацію на пробну партію "Копили взуттєві профілактично-медичні" ТУ УОПМ 02070890-01-2000.

Особистий внесок здобувача. В дисертації використано ідеї та розробки, які особисто належать здобувачеві. За безпосередньою участю автора в статтях зі співавторами виконано постановку завдань, проведення досліджень та проаналізовані отримані результати. Здобувачем розроблено нормативно-технічну документацію на профілактично-медичні колодки.

Апробація результатів роботи. Результати досліджень антропометричних і біомеханічних методів доповідались та отримали позитивну оцінку на щорічних науково-технічних конференціях молодих вчених та студентів Київського національного університету технологій та дизайну (м. Київ, 1998-2003 рр.), на наукових конференціях по ортопедії, травматології та протезуванню Українського науково-дослідного інституту травматології та ортопедії (м. Київ, 1995-2000 рр.), на міжнародній конференції "Хірургічне лікування гнійних ускладнень цукрового діабету" (м. Київ, 2001 р.). Впроваджено уніфіковану колодку з урахуванням КОРКС та проведено апробацію конструкції профілактично-медичного взуття на ТОВ "БВЛ - 3С", філії "ОРТЕЗ ПРО" Центру соціальної реабілітації інвалідів м. Києва, Вінницькому та Київському казенних експериментальних протезно-ортопедичних підприємствах, що підтверджено актами впровадження.

Структура і об'єм роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, 4-х розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Робота надрукована на 148 сторінках тексту, має 37 рисунків і 26 таблиць. Список використаної літератури включає 182 найменування. Додатки представлені на 45 сторінках.


Основний зміст роботиУ вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету, основні задачі та методи досліджень, наукова новизна роботи та її практична цінність.

В першому розділі виконано аналіз літературних джерел, пов'язаних з розробкою внутрішньої форми та корегуючих пристосувань профілактично-медичного взуття для пацієнтів з патологією стоп. У розвиток розробки методів масових вимірів і антропометричного аналізу стопи зробили значний внесок такі автори: Зибін Ю.П., Фукін В.Д., Коновал В.П., Ліокумович Х.Х., Ченцова В.І., Фарнієва О.В., Крамаренко Г.Н., Кочеткова Т.С., Чубів Б.П., Вредін Р.Р., Яралов-Яраланц В.А., Недригайлов О.В., Годунов С.Ф., Либа В.П. та інші. Аналіз науково-технічної інформації з досліджуваної проблеми в Україні і в світі показав, що недостатньо висвітленими є питання клінічних, біомеханічних і антропометричних досліджень стоп з різними видами патологій. Взуття для даного контингенту пацієнтів відсутнє. В результаті аналізу, а також медико-антропометричних досліджень, запропоновано і внесено Зміни № 1 до ДСТУ 2756-93 та розроблено класифікацію взуття для пацієнтів хворих на цукровий діабет (рис.1).
I ступінь
ІІ ступінь
ІІІ ступіньРис. 1. Класифікація взуття для пацієнтів хворих на цукровий діабет.

Отже, профілактично-медичне взуття – це взуття, конструкція якого забезпечує профілактику ускладнень і лікування патологічних відхилень стопи, а ортопедичне – взуття, рекомендоване для осіб, що мають виражені деформації стоп або укорочення нижніх кінцівок.


У другому розділі наведено результати вперше проведеного в Україні комплексного клінічного, антропометричного, біомеханічного та інших досліджень патологічних стоп при СДС, РА, ОА. На базі медичних закладів (клінік Інституту травматології та ортопедії АМН України, відділень Київської міської клінічної лікарні № 1 Дарницького районного медичного об'єднання та Центральної міської клінічної лікарні) проведено клінічні дослідження стоп 217 пацієнтів, антропометричні – 485 пацієнтів, біомеханічні (опорні реакції, подограма, гоніограма, стабілограма) – 422 пацієнтів.

При клінічно–неврологічних дослідженнях пацієнтів з СДС, РА, ОА було визначено показники порогу вібраційної, дискримінаційної, тактильної, больової, температурної чутливості,

проба "білої плями", щиколотко-плечовий індекс стоп. Важливі результати було отримано для показника тактильної чутливості (рис. 2).


Рис. 2. Діаграма результатів визначення тактильної чутливості патології стоп при СДС, РА, ОА.Встановлено, що відсутність чутливості в усіх відділах стопи найбільшою була при СДС та у ОА, що свідчить про пошкодження нервової системи цих пацієнтів. Для порівняння антропометричних даних всі розрахунки було проведено за єдиною методикою. Статистичний аналіз вимірів головних ознак здійснювався у пацієнтів з СДС, РА, ОА за допомогою програм "Statistic for Windows" версія 5,0 фірми виробника "STAT SOFT" та Microsoft Excel – 97. Для з'ясування антропометричних особливостей проведено зіставлення основних розмірних ознак стоп СДС, РА, ОА. В табл. 1 показано статистичні характеристики середніх значень розмірних параметрів патологічних стоп при СДС, РА та ОА.Таблиця 1

Статистичні характеристики середніх значень основних параметрів вибірки

при СДС, РА, ОАГрупи пацієнтів

Найменування розмірних ознак, характеристики

Довжина стопи,

Д1, мм

Ширина стопи по зовнішньому пучку, Ш1, мм

Ширина п'ятки, Ш4, мм

Обхват по зовнішньому пучку, О2,, мм

Висота найвищої точки першого пальця, В1,, мм

СДС

Середнє значення, (Мm(M), мм

240,71

94,06

64,47

238,06

25,29


Середнє квадратичне відхилення у, мм

2,62

2,63

2,74

3,75

0,75

РА

Середнє значення, (Мm(M), мм

244,88

88,87

60,76

221,47

30,35


Середнє квадратичне відхилення у, мм

0,89

0,96

1,03

1,15

0,85

ОА

Середнє значення, (Мm(M),