LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка внутрішньої форми та корегуючих пристосувань профілактично-медичного взуття при патології стоп

мм

252,06

95,88

66,29

240,59

33,00


Середнє квадратичне відхилення у, мм

0,76

0,78

1,19

2,32

0,61

За результатами досліджень стоп при СДС, РА, ОА визначені коефіцієнти пропорційного співвідношення довжинних розмірних ознак стоп в порівнянні з ГОСТ 3927 – 88 (див. табл. 2).Таблиця 2

Порівняння коефіцієнтів пропорційного співвідношення довжинних розмірних ознак стоп з довжиною за ГОСТ 3927 – 88 при СДС, РА, ОА.


Найменування коефіцієнтів пропорційного співвідношення

Групи патологічних стоп

(за даними обмірювань)

Значення за ГОСТ

3927 - 88


СДС

РА

ОА


Довжина до кінця мізинця, k1

Довжина до внутрішнього пучка, k2

Довжина до зовнішнього пучка, k3

Довжина до найбільш широкої частини п'ятки, k4

0,87

0,68

0,61

0,16

0,83

0,68

0,61

0,16

0,84

0,71

0,61

0,16

0,82

0,73

0,62

0,18

Порівняльний аналіз показав, що коефіцієнт, який визначає положення п'ятого пальця при СДС, перевищує рекомендації ГОСТ 3927 – 88 на 0.01-0.05, а до внутрішнього пучка у пацієнтів з СДС та РА на 0.05 менше. Отримані антропометричні показники при обмірах деформованих стоп дали підставу для побудови та проектування сліду колодки. Проведені розрахунки взаємозалежності розмірних ознак стоп: довжини (Дст), ширини (Шп), обхвату (Оп), висоти (Вп) при СДС, РА, ОА та отримані графіки і рівняння регресії, які показано на рис. 3.

Рис. 3. Графіки рівнянь прямих регресії залежності розмірних ознак Шп, Оп, Вп, з Дст

при: а) СДС, б) РА, в) ОА.


Аналіз коефіцієнтів регресії по трьох досліджуваних групах показав високий ступінь зв'язку довжинних та висотних розмірів стоп. В групі пацієнтів з РА відмічені зменшені значення коефіцієнтів кореляції.

У результаті аналізу отриманих залежностей встановлено:

  • майже всі середні значення вимірів стоп відрізняються за основними розмірними ознаками;

  • розходження обхватів в пучках, ширині по внутрішньому пучку, висоті великого пальця - статистично реальні згідно даних спостережень, а розходження між розмірами по довжині стоп при СДС, РА, ОА значні в зв'язку з наявністю таких пацієнтів;

  • розподіл всіх розмірних ознак трьох груп схожі, тому що відмінності в характеристиках розподілу (V, s) – несуттєві;

  • існування тісної кореляційної залежності між деякими розмірними ознаками при СДС, РА, ОА і реальні відмінності між коефіцієнтами кореляції.

Біомеханічні дослідження проводились згідно методик, розроблених Інститутом травматології та ортопедії АМН України. Аналіз ходи за даними опорних реакцій (ОР), подограми, гоніограми проводили для визначення силових, часових величин, характеристик кутових переміщень при опорі та перекаті стопи. Опорні реакціївизначались для нормальних стоп, СДС, РА, ОА з реєстрацією в трьох взаємно-перпендикулярних площинах: вертикальної складової (Z), повздовжньої (Y), що спрямована в горизонтальній площині по вісі руху та поперечної (Х), яка направлена в горизонтально–поперечному напрямку (рис. 4 та рис. 5).

Рис. 4. Схема графічного зображення трьох складових опорних реакцій здорової стопи.На графіку вертикальної складової ОР (рис. 5) надано порівняльну характеристику коливання амплітуди ходьби пацієнтів при СДС, РА, ОА та здорової стопи. Зображені піки вертикальної складової ОР переднього (L1) та заднього (L3) поштовхів для нормальної стопи мають двогорбий характер, що свідчить про рівномірне наступання на п'ятковий та відрив пучкового відділів стопи, тоді як при РА спостерігається різкий передній (L1) та повільно-низький задній (L3) поштовхи. При СДС та ОА згладжені вершини переднього та заднього поштовхів, що свідчить про сповільнений перекат та опору стопи. Обробка результатів біомеханічних досліджень при СДС, РА, ОА проводилась методами математичної статистики.Рис. 5. Графік вертикальної складової (Z) ОР при СДС, РА, ОА в порівнянні з нормальною стопою.


Третій розділ присвячено розробці антропофункціональної математичної моделі патологічних стоп для пацієнтів з СДС, РА, ОА. Розвиток теми математичної моделі розпочато в роботах Фукіна В.А. У роботах Коновала В.П. при розробці моделі використовувались не тільки антропометричні, а морфологічні і біомеханічні дані. В нашій роботі використані тільки антропометричні та морфологічні характеристики стоп. Структура математичної моделі стоп складається з 4 рівнів (рис. 6): перший поєднує всю сукупність особливостей стоп; другий і третій статистичні антропоморфологічні ознаки (антропометричні Аі, морфологічні Мі, підрівні). На четвертому рівні характеристики виражено у формі математичних залежностей, які отримані в результаті обчислень та вимірів. В Аі розглянуто середні розміри вибіркових сукупностей характерних за чотирма параметрами (довжиною, шириною, обхватом, висотою). Крім середніх значень визначались: середньоквадратичне відхилення – ддв, до, дш, дв; коефіцієнти кореляційної залежності і рівняння прямих регресії.

Математична модель Ан, Мр.Статистичні антропоморфологічні дослідженняАнтропометричні Аi


Морфологічні МiДст Оп Шп Вп

дд до дш дв

rш/о rв/о rв/ш

Rо/д R ш/д R ш/о


Оп=Rо/д •Дст+а1

Шп=Rш/д • Дст+a2

Шп = Rш/о • Оп + a3

Вп = Rш/о • О п + a4Рис. 6. Структура математичної моделі патологічних стоп при СДС, РА, ОА.


Для аналізу взаємозв'язку вказаних параметрів застосовували показник мінливості, який визначається коефіцієнтом коваріації:

де хi , уi – значення параметрів, , – середні значення; n – об'єм вибірки.

Для його визначення можна використати формулу: КО = rх/у ух уу

тоді:

КОд/д = r д/д уд уд

КОд/о = r д/о уо уд

КОд/ш = r ш/о уш уд

КОд/в = r д/о ув уд

Подібним чином складено 16 рівнянь, за якими розраховувались 16 коефіцієнтів коваріації для чотирьох основних характерних параметрів стоп. Залежності між параметрами записано в симетричній матриці четвертого порядку з коефіцієнтів коваріації:На основі статистичних характеристик цієї сукупності та розрахунків |Ако|, складено матрицю коефіцієнтів сукупних чотирьох основних розмірів стоп по групах: Дст – довжина стопи, Оп – обхват у пучках, Шп– ширина в пучках, Вп – висота в пучках і обчислено визначник матриці для груп патологічних стоп при СДС, РА, ОА. Так для СДС:

Цей