LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка внутрішньої форми та корегуючих пристосувань профілактично-медичного взуття при патології стоп

автором висвітлена наукова новизна у рамках виконаної дисертаційної роботи. Підготовка до публікації усіх вказаних праць належить здобувачеві особисто.


АНОТАЦІЯ


Гондарчук П.М. Розробка внутрішньої форми та корегуючих пристосувань профілактично–медичного взуття при патології стоп. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.06 – технологія взуттєвих та шкіряних виробів. – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2007.

Дисертація присвячена вирішенню питань розробки профілактично–медичної колодки, корегуючих ортопедичних розвантажувальних коректорів стоп (КОРКС) та взуття на основі антропометричних і біомеханічних досліджень пацієнтів із синдромом діабетичної стопи (СДС), ревматоїдним артритом (РА), облітеруючим атеросклерозом (ОА).

Вперше в Україні проведені дослідження антропометричних, біомеханічних (опорні реакції, подограма, гоніограма, стабілограма) і термографічних досліджень патологічних стоп при СДС, РА, ОА. За результатами біомеханічних досліджень параметрів силових (L) та часових (t) показників опорних реакцій (вертикальної, поздовжньої та поперечної складових), проведено аналіз ходи пацієнтів в КОРКС та без них. Дані досліджень оброблялись з використанням методів математичної статистики.

Розроблено комплексну антропофункціональну математичну модель стоп, яка показала неможливість поєднання сукупності результатів вимірів для побудови єдиної моделі колодки при СДС, РА, ОА. Враховуючи техніку виготовлення, властивості матеріалів та конструкцію для КОРКС, розроблено схему автоматизованого комплексу проектування профілактично-медичної колодки. Розроблено Технічні умови "Копили взуттєві профілактично-медичні" на дослідну партію (ТУ УОПМ 02070890-01-2000). Профілактично-медичне взуття, колодка та КОРКС впроваджено на ТОВ "БВЛ - 3С", Вінницькому та Київському казенних експериментальних протезно-ортопедичних підприємствах, філії "ОРТЕЗ ПРО" Центру соціальної реабілітації інвалідів м. Києва.

Ключові слова: біомеханічні, антропометричні дослідження, цукровий діабет, ревматоїдний артрит, облітеруючий атеросклероз, корегуючий ортопедичний розвантажуючий коректор стоп, профілактично-медична колодка та взуття.


АННОТАЦИЯ


Гондарчук П.М. Разработка внутренней формы и корректирующих приспособлений профилактически-медицинской обуви для патологических стоп. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.19.06 – технология обувных и кожаных изделий. – Киевский национальный университет технологий и дизайна, Киев, 2007.

Диссертация посвящена решению вопросов разработки корректирующих ортопедических разгружающих корректоров стоп (КОРКС), профилактически–медицинской колодки и обуви на основе антропометрических и биомеханических исследований пациентов с синдромом диабетическая стопа (СДС), ревматоидный артрит (РА), облитерирующий атеросклероз (ОА).

Анализ литературных источников, показал нерешенность проблем, связанных с разработкой внутренней формы и корректирующих приспособлений профилактически-медицинской обуви для патологических стоп. Разработана классификация обуви для пациентов с сахарным диабетом.

Впервые в Украине проведен анализ антропометрических (485 пациентов), биомеханических (опорные реакции, подограмма, гониограмма, стабилография) и термографических исследований 420 пациентам с патологией стопы при СДС, РА, ОА. Установлены взаимосвязи между антропометрическими признаками патологических и нормальных стоп для разработки и проектирования КОРКС с внутренней формой, конструкции и технологии изготовления профилактически-медицинской обуви. Данные исследований обрабатывались с помощью методов математической статистики.

Разработана комплексная антропофункциональная математическая модель стопы, которая подтвердила невозможность объединения в одну совокупность результатов измерений для построения единой колодки при СДС, РА, ОА. По типологии их необходимо выделить в отдельные группы и проектировать разные колодки.

Разработана методика изготовления и требования к материалам для КОРКС. Учитывая свойства материалов и конструкцію КОРКС, разработана схема алгоритма компьютерно-програмного комплекса проектирования контуров развертки следа, продольно-осевого и поперечно-вертикального сечений профилактически-медицинской колодки. При проектированиии колодки введена дискретно-цифровая модель плантограмм УСТС для СДС с выводом стопы в правильное биомеханическое положение. Разработанные Технические условия "Колодки обувные профилактически-медицинские" на опытную партию (ТУ УОПМ 02070890-01-2000).

По результатам анализа разработаны модели профилактически-медицинской обуви и требования к материалам верха и низа. На ООО "БВЛ - 3С", филиале "ОРТЕЗ ПРО",Центра социальной реабилитации инвалидов г. Киева, Винницком и Киевском казенных экспериментальных протезно-ортопедических предприятиях внедрены модели профилактически-медицинской обуви, КОРКС, колодки.

Ключевые слова: биомеханические, антропометрические исследования, сахарный диабет, ревматоидный артрит, облитерирующий атеросклероз, корректирующие ортопедические разгружающие корректоры стоп, профилактически-медицинская колодка и обувь.Annotation


Gondarchuk P.M. Design of the inside form and correcting devices for orthopedics footwear for patients with pathologic feet. - Manuscript.

Thesis for a technical sciences candidate's degree in speciality 05.19.06 - technology of footwear and leather articles. - The Kiev National University for Technology and Design, Kiev. - 2007.

The Thesis deals with development and design of orthopedic correcting devices (KORX), medical lasts and footwear, using of anthropometric and biomechanical investigations of patients with diabetic foot (DF), rheumatoid arthritis (RA), bolstering atherosclerosis (BA).

Consequently, there has been created a complex anthropofunctional mathematical foot model whose parameter features proved it impossible to combine measures for manufacturing the same last for DF, RA and OA foot. They should be classified individually and provided with different designs of lasts.

The author has developed: - a manufacturing technology and material requirements for the KORX;

- an algorithm scheme for software design of foot print outlines, longitudinal, axial, transversal and vertical sections of a medical last. In the manufacturing of the last the author introduced a digital model of USTS foot imprints for the DF, putting the foot into the correct biomechanical position in the antetalus joint;

- Technical Terms for medical footwear lasts for an experimental lot (TU UOPM 02070890 - 01 - 2000);

- models for medical footwear and requirements for materials of upper and bottom parts. The "BVL - 3S" OOO, the Vinnitsa and Kiev state experimental orthopedic enterprises use a model of medical footwear and last;

- Calculation of economical effectiveness for mass production of medical footwear for the DF;

Key words: biomechanical and anthropometrical researches, diabetes, rheumatoid arthritis, bolstering atherosclerosis, designing and developing of correcting devices.