LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка голкофрезових подрібнювачів для переробки текстильних відходів легкої промисловостіДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ

ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ


На правах рукописуМИХАЙЛОВСЬКИЙ ЮРІЙ БРОНІСЛАВОВИЧ


УДК 67.662.567.1РОЗРОБКА ГОЛКОФРЕЗОВИХ ПОДРІБНЮВАЧІВ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ТЕКСТИЛЬНИХ ВІДХОДІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Спеціальність: 05.05.10 - Машини легкої промисловості


Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Київ - 1999

Дисертацєю є рукопис

Робота виконана на кафедрі Машин та апаратів легкої промисловості Технологічного університету Поділля Міністерства освіти України,

м. Хмельницький


Науковий керівник - кандидат технічних наук, доцент,

Іщук Володимир Іванович, доцент кафедри

машин та апаратів легкої промисловості ТУП


Офіційні опоненти:

Петко Ігор Валентинович - доктор технічних наук,

професор кафедри електромеханічних

систем ДАЛПУ, м. Київ;


Верхоярний Олександр Васильович - кандидат технічних наук,

заступник директора науково-виробничої

фірми "Удача-Діамант", м. КиївПровідна установа

Чернігівський технологічний інститут Міністерства освіти України,

м. Чернігів.
Захист відбудеться '' 8 '' вересня 1999р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.02 у Державній академії легкої промисловості України за адресою: 2520011, Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державної академії легкої промисловості України за адресою: 2520011, Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2
Автореферат розісланий " 06 " 06 1999р.
Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Тарасенко А.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність роботи. Процес подрібнення різноманітних матеріалів використовується у багатьох галузях промисловості, де є відходи текстилю, полімерів, гуми, шкіри, хутра.

Існуючі подрібнювальні пристрої здебільшого базуються на механічних засобах подрібнення, таких як різання, стирання, плющення матеріалу. Ці пристрої універсальні і використовуються для всіх видів відходів матеріалів, але не враховують фізико-механічних властивостей подрібнювальних матеріалів і конкретних умов переробки, що приводить до збільшення енергоємності процесу подрібнення.

Створення високоефективних механічних подрібнювальних пристроїв з врахуванням фізико-механічних властивостей матеріалів, що подрібнюються, є актуальним завданням для багатьох галузей промисловості, так як максимальне використання відходів виробництва в сучасних умовах є важливим додатковим джерелом сировини і дозволяє зменшити екологічне навантаження на оточуюче середовище.

Зв'язок роботи з науковими програмами. Результати дисертаційного дослідження були використані при виконанні держбюджетних тем, що виконувались на кафедрі "Машини та апарати легкої промисловості" Технологічного університету Поділля:

-"Створення нових композиційних матеріалів, клеїв з використанням полімерів, металічних порошків та вторинних ресурсів", 1994-1995рр.;

-"Дослідження та розробка технології переробки та використання відходів текстильних матеріалів легкої промисловості", 1997-1999рр.

Мета роботи і задачі дослідження - розробка принципово нового обладнання для переробки відходів текстильних матеріалів, що повинно забезпечити реалізацію в промисловості високоефективних технологічних процесів подрібнення (зменшення забруднення навколишнього середовища та отримання додаткового джерела сировини).

Для досягнення поставленої мети у процесі досліджень вирішувалися наступні взаємопов'язані задачі:

- структуризація пристроїв по конструкції робочих органів;

- розробка математичної моделі процесу транспортування та подрібнення текстильних відходів легкої промисловості з використанням голкофрезового дезінтегратора;

- експериментальне дослідження процесу транспортування та подрібнення для визначення адекватності математичної моделі реальним процесам;

- розробка методичних основ розрахунку основних конструктивних параметрів голкофрезових пристроїв з використанням САПР.

Наукова новизна одержаних результатів. Отримані аналітично і перевірені експериментально моделі процесу транспортування текстильного матеріалу в каналі та його подрібнення голкофрезовим робочим органом, які дозволяють розраховувати конструктивно-кінематичні параметри голкофрезового подрібнювального пристрою, враховуючи властивості матеріалу, що переробляється.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені конструкція, алгоритми та програми для ЕОМ, що дозволяють отримувати раціональні конструктивні і технологічні параметри голкофрезового подрібнювача з урахуванням властивостей матеріалів, які переробляється.

Сформульовані рекомендації по основному конструктивному оформленню і режимах роботи голкофрезового подрібнювача. На базі проведених досліджень розроблено, спроектовано і виготовлено промислово-дослідний пристрій для подрібнення відходів на Хмельницькому комбінаті будівельних матеріалів.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати роботи були представлені і отримали позитивну оцінку на:

- науковій конференції молодих вчених та студентів, 11-14 квітня 1995 року, м. Київ, ДАЛПУ;

- науково-практичній конференції "Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону", Технологічний університет Поділля, м. Хмельницький, 1995р.;

- науково-практичній конференції молодих вчених та студентів, Технологічний університет Поділля, м. Хмельницький, 1995р.;

- XXIV науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу за підсумками науково - дослідної роботи за 1995 рік, Технологічний університет Поділля, м. Хмельницький, 1996р.;

- XXV науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу за підсумками науково - дослідної роботи за 1996 рік, Технологічний університет Поділля, м. Хмельницький, 1997;

- XXVI науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу за підсумками науково - дослідної роботи за 1997 рік, присвяченій 30-й річниці утворення Технологічного університету Поділля, м. Хмельницький, 1998;

- XXVII Науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу, присвяченій 85-річчю з дня народження заслуженого діяча науки і техніки України професора Піскорського Г.А. та 30-річчю кафедри "Машини і апарати легкої промисловості та сервісу", Технологічний університет Поділля, м. Хмельницький, 1998 рік.

Публікації. За темою дисертації опубліковано 11 друкованих праць, в тому числі отримано 3 патенти України.

Декларація конкретного особистого внеску дисертанта в розробку наукових результатів, що виносяться на захист. Дисертація має тільки ті наукові результати, які отримані дисертантом особисто.