LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка екологічно безпечної технології зоління шкіряної сировини

24

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Сакалова Галина ВолодимирівнаУДК 675.023РОЗРОБКА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

ЗОЛІННЯ ШКІРЯНОЇ СИРОВИНИ05.19.05 – технологія шкіри та хутра


Автореферат дисертації на здобуття

наукового ступеня кандидата технічних наук

Київ 2001

Дисертація є рукопис

Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну

Міністерство освіти і науки Україні


Науковий керівник: Кандидат технічних наук

Ліщук Віктор Іванович

ЗАТ "Чинбар", м.Київ, Генеральний директор.

Офіційні опоненти:

Доктор технічних наук, зслужений діяч науки та техніки УРСР, професор Анохін Віктор Васильович, Київський національний університет технологій та дизайну

Кандидат технічних наук, доцент Козарь Оксана Петрівна,

Завідуюча навчальним відділом Мукачівського технологічного інституту


Провідна установа:

Технологічний університет Поділля, Міністерство освіти і науки України, м. Хмельницький


Захист відбудеться "5" грудня 2001р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 Київського національного університету технологій та дизайну, м.Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну, м.Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2.
Автореферат розісланий "5 " листопапада 2001 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Журавський В.A.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми.Сучасні технології шкіряного виробництва передбачають використання значної кількості шкідливих речовин, які є основними джерелами забруднення стічних вод промислових підприємств. Очистка стоків потребує значних затрат, що призводить до збільшення собівартості продукції. Як наслідок, існує тенденція до закриття зольно-дубильних цехів шкіряних заводів в Європі, переміщення їх виробництва до країн, що розвиваються.

При існуючому в останній час дефіциті шкіряної сировини особливо актуальною є розробка технологій, які дозволяють забезпечити найбільш повне використання шкіряної сировини та підвищення якості готової продукції при умові зменшення забруднення стічних вод промислових підприємств.

Технології відмочувально-зольних процесів з використанням гідроксиду кальцію та сульфіду натрію, які дозволяють раціонально використовувати сировину, відносяться до екологічно небезпечних внаслідок високої кількості хімічних реагентів, що використовуються. В процесі зоління шкур із спалюванням шерсті підвищується рівень забруднення стічних вод, що містять білкові продукти в розчинному вигляді, або ж у формі завислих речовин. Наявність цих речовин, а також малорозчинного гідроксиду кальцію та токсичного сульфіду натрію ускладнює роботу очисних споруд, та представляє небезпеку для біоценозу водойм. Спроби заміни шкідливих неорганічних речовин часто призводять до застосування більш дорогих амінів, тіорганічних сполук, або ж до погіршення якості голини і тим самим готової шкіри.

Залишається актуальною проблема, що пов'язана зі складністю застосування гідроксиду кальцію. Це стосується особливих умов його транспортування, специфіки зберігання, особливостей завантаження в технологічну апаратуру, складнощів дозування, хімічного контролю тощо.

Фундаментальні дослідження останніх років в області структури та властивостей колагену сприяють перегляду технологій шкіряного виробництва, створенню та застосуванню нових екологічно безпечних матеріалів. В зв'язку з цим безумовна значимість досліджень, спрямованих на пошук принципово нових, нетрадиційних технологій обробки шкіряної сировини на підготовчих стадіях виробництва, що забезпечують зниження кількості відходів екологічно небезпечних речовин, підвищення якості та виходу шкір за площею, чому саме й присвячена дисертаційна робота.

Представлена робота виконана в рамках державної програми "Ресурсозбереження та комплексна переробка відходів підприємств легкої промисловості", що реалізується у Київському державному університеті технологій та дизайну.Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розробка наукових основ нової нетрадиційної технології проведення відмочувально-зольних процесів та конкретних технологічних рішень, що забезпечують поліпшення якості голини та готової шкіри, вирішення екологічних проблем, підвищення ефективності роботи шкіряних підприємств.

У відповідності з поставленою метою сформульовані такі основні задачі:

  • проведення комплексного вивчення змінювань фізико-хімічних властивостей дерми, внаслідок її лужної обробки на стадії підготовчих процесів та обґрунтування необхідності введення нової нетрадиційної технології підготовчих процесів;

  • дослідження впливу на якість голини концентрації реагентів, які використовуються при золінні;

  • визначення якісних показників голини і готової шкіри, вироблених за запропонованою технологією, в тому числі хімічного складу, структури дерми після зоління і знезолювання, проведення аналізу і оцінка техніко - економічної ефективності запропонованої технології.

Об'єкт дослідження: процес зоління шкур великої рогатої худоби у виробництві хромових шкір для верху взуття.

Предмет дослідження: застосування саморегулюємої лужної системи гідроксид натрію –каолін для зневолошування – зоління шкіряної сировини

У дослідженні використані традиційні та сучасні методи визначення фізико-хімічних, механічних та структурних характеристик дерми на різних стадіях обробки: інфрачервона спектроскопія, рідинно-колонкова хроматографія та ін. Результати експериментів оброблялись за допомогою методів математичної статистики.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше запропоновано і теоретично обґрунтовано механізм стабілізації концентрації гідроксиду натрію з використанням іонообмінних властивостей реагентів, що суттєво зменшує негативний вплив лугу на структурні елементи дерми, покращує фізико-механічні показники готових шкір.

Практичне значення роботи. Розроблено технологію безвапняного зневолошування - зоління, яка дозволяє вирішити проблему забруднення стічних вод сульфідами. Впровадження нової технології не призводить до змін технологічного циклу діючих підприємств, однак дозволяє виключити застосування