LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка екологічно безпечної технології зоління шкіряної сировини

іонообмінними властивостями;

 • Результати досліджень дозволяють стверджувати, що основними факторами, які визначають якість голини, є концентрація гідроксиду натрію та каоліну. При цьому виявлено ступінь впливу концентрацій цих матеріалів на властивості одержаного напівфабрикату. Визначені оптимальні значення концентрацій гідроксиду натрію та каоліну, які, при врахуванні технологічних обмежень на параметри , що характеризують якість голини, дають можливість стійкого отримання голини доброї якості як у випадку зоління зі збереженням так і зі спалюванням шерсті.

 • Запропонована технологія зоління сприяє багатократному використанню зольної рідини, що дає змогу значно скоротити витрати води і хімматеріалів при золінні, зменшити об'єми стічних вод. За умови відновлення сорбційних властивостей каоліну можливо зменшити початкову концентрацію гідроксиду натрію до 32 г/л. Проведені дослідження показали, що властивості голини, напівфабрикату практично не відрізняються у випадку 3-и кратного використання регенерованого розчину.

 • Ідентичність режимів відмочувально-зольних процесів і процесів знезолювання-м'якшення, дозволяє уникнути небажаного надмірного впливу реагентів на голину, забезпечити поступове спадання бубняви. Крім того, зменшення витрати амонійних солей при знезолюванні сприяє зниженню виділення аміаку у навколишнє середовище.

 • Доведено, що поступове дозування гідроксиду натрію призводить до зменшення деструктивних явищ у структурі колагену , які негативно впливають на якість голини та напівфабрикату.

  СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

 • Пат. 36802 А Україна, МКИ 6С 14с 1/06.Спосіб обробки шкіряної сировини. Г.В. Сакалова, В.І, Ліщук, В.А.Журавський.-№ 36801 А .Заявл. 14.12.00, опубл. 16.04.01.

 • Сакалова Г.В, Ліщук В.І., Журавський В.А. Вдосконалення безвапняного способу отримання голини // Вісник ДАЛПУ.-2000.-№3.С. 73-75.

 • Сакалова Г.В., Ліщук В.І, Журавський В.А. Дослідження амінокислотного складу відпрацьованих зольних рідин// Вісник університету Поділля.-2001.-№1.-С.145-148.

 • Сакалова Г.В.Вплив процесу зоління на амінокислотний склад колагену дерми// Вісник КДУТД.-2001.-№1.С.153-155.

  АНОТАЦІЯ

  Сакалова Г.В. Розробка екологічно безпечної технології зоління шкіряної сировини.

  Рукопис.

  Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.05- технологія шкіри та хутра.-Київський національний університет технологій та дизайну. Київ 2001р.

  Дисертація присвячена розробці екологічно безпечної технології зоління шкур.

  В роботі наведені результати комплексних теоретичних та експериментальних досліджень, пов'язаних з впливом компонентів зольної рідини на зміну структури дерми.

  Встановлена залежність змін у структурі дерми, якості отриманого напівфабрикату від умов взаємодії колагену з лугом. Встановлено, що створення саморегулюємої зольної системи у випадку зоління гідроксидом натрію дозволяє уникнути надмірного розпушування структури дерми, деполімеризуючої дії лугу на колаген. Систему створено шляхом додавання до зольного розчину каоліну - речовини з високими іонообмінними властивостями - та попереднім устоюванням розчину.

  Вивчено вплив на процес зоління таких факторів: концентрація гідроксиду натрію та концентрація каоліну.

  Розроблені технологічні схеми проведення зоління з використанням гідроксиду натрію і каоліну. Основні результати апробовані в умовах шкіряного підприємства.

  Ключові слова: дерма, колаген, зоління, шкури великої рогатої худоби, гідроксид натрію, каолін, екологія, шкіра, якість.

  THE SUMMARY

  Sakalova G.V.The working out of the ecologically safe technologie of the ashing of raw skin. – Manuscript.

  The dissertation for gaining the degree of the Candidate of Technical Sciences after the speciality 05.19.05 – the thechnology of skin and fur.- Kyiv State University of Technologies and Desing. Kyiv 2001.

  The dissertation is devoted to the working out of ecologically safe ashing of skins.

  The results of complex theoretical and experimental researches Сonnected with the influence of the components of ash liquid on the change of the primary structure of the skin are shown in this work.

  The dependence of changes in the structure of skin, the qualities of the received half-finished product from the conditions of interactions of skin with alkali components is found out. It is found out thst the creation of the self-regulating ash system in the case of ashing by hydroxide of sodium allows to avoid the loosening of the structure of skin of denolimerizing influence of alkali on kolagen. The system is created by the way of adding kaolin – the substance with high ion-exchanging characteristics – to ash solution and previons precipitation of the solution.

  The influence on the effectivity of ashing the following factors: concentration of hydroxide of sodium and the of kaolin is researched.

  The technological schemes of ashing with using of hydroxide of sodium and kaolin are worked out. The main results are aprobated in the conditions of the research-experimental shop of skin enterprise.

  The key words: skin, kolagen, ashing, the skins of the cattle, hydroxide of sodium, kaolin, ecology, leather,gualitu.

  АННОТАЦИЯ

  Сакалова Г.В. Разработка экологически безопасной технологии золения кожевенного сырья. Рукопись.

  Диссертация на получение ученого степени кандидата технических наук по специальности 05.19.05.- технология кожи и меха Киевский государственный университет технологий и дизайна. Киев 2001 .

  Диссертация посвящена разработке экологически безопасной технологии золения шкур.

  В работе представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований, связанных с влиянием компонентов зольного раствора на структуры дермы.

  Определена зависимость изменений в структуре дермы, качества полученных кож, от условий взаимодействия дермы с щелочными компонентами. Установлено, что применение веществ, способных проявлять ионообменные свойства, позволяет создать условия в зольном растворе для постепенного дозирования щелочи, по мере её поглощения дермой, и таким образом регулировать процесс золения. Образование саморегулируемой щелочной системы в случае золения гидроксидом натрия позволяет избежать чрезмерного разволокнения структуры дермы, деполимеризирующего действия щелочи на коллаген.

  Изучено влияние на эффективность золения таких факторов: концентрация гидроксида натрия и каолина. При этом установлено степень влияния концентраций применяемых реагентов на свойства полученного полуфабриката. Определены оптимальные значения концентраций, которые, с учетом технологических ограничений на параметры, дают возможность получать голье хорошего качества.

  Исследована возможность


 •