LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка елементів системи автоматизованого технологічного проектування виробів, що виготовляються на круглопанчішних автоматах

випробувань.


Висновки


 • Широке використання круглопанчішних автоматів з електронним управлінням та відбиранням голок, підсилення акценту у костюмі на панчішно-шкарпеткові вироби, вимоги ринку до одночасного забезпечення високої якості, низької ціни і швидкого оновлення асортименту ставлять в центр уваги проведення глибоких досліджень, присвячених розробці систем автоматизованого проектування.

 • На основі аналізу науково-технічної літератури і вимог, котрі ставляться до якості виробів, що виготовляються на круглопанчішних авто-матах, зроблено висновок про необхідність їх проектування з урахуванням розтяжності на основі синтезу методу геометричних моделей і емпі-ричного.

 • У результаті аналізу асортименту, конструкцій і переплетень на ділянках панчішно-шкарпеткових виробів та розгляду загальних принципів автоматизованого проектування розроблено послідовність етапів автоматизованого технологічного проектування виробів, що виготовляються на круглопанчішних автоматах.

 • Розроблені процедури автоматизованого проектування бортів і мисків різних конструкцій та видів переплетень і відповідні програмні продукти для їх реалізації.

 • У результаті теоретичного аналізу структури панчішно-шкарпеткових виробів, що виробляються одинарними та подвійними жаккардовими і пресовими переплетеннями запропоновано спосіб представлення їх структури у вигляді сукупності первинних елементів, які мають різну розтяжність і включають будь-які елементи структури. Такий підхід дає можливість проектування розтяжності по ширині панчішно-шкарпеткових виробів, вироблених жаккардовими і пресовими переплетеннями з будь-яким видом і поєднанням елементів структури.

 • На основі аналізу геометричних моделей структури панчішно-шкарпеткових виробів, вироблених одинарними і подвійними пресовими і жаккардовими переплетеннями, уточнені математичні залежності для визначення параметрів структури з урахуванням різних випадків перетяжки нитки.

 • Теоретичні дослідження структури трикотажу візерункових переплетень, який має знижену розтяжність, дозволили отримати математичні залежності для проектування розтяжності виробів, що виготовляються жаккардовими, пресовими, перекидними платированими, а також подвійними та одинарними неповними переплетеннями на круглопанчішних автоматах.

 • Експериментальні дослідження розтяжності панчішно-шкарпеткових виробів, вироблених візерунковими переплетеннями, підтвердили достовірність отриманих математичних залежностей.

 • Запропоновано математичні залежності для проектування виходячи з умови забезпечення потрібної розтяжності кількості протяжок платировочної нитки у рапорті виробу, виробленого перекидним платированим переплетенням.

 • Експериментальна перевірка запропонованих залежностей підтвердила доцільність їх використання і дозволила встановити, що розтяжність трикотажу перекидного платированого переплетення стає недос-татньою у випадку, коли кількість протяжок платировочної нитки досягає 60% від загальної кількості петель у рапорті.

 • У результаті експериментальних досліджень отримані залежності (у вигляді графіків) дійсного і приведеного коефіцієнтів розтяжності та ширини виробів, вироблених на круглопанчішних автоматах неповними переплетеннями, від кількості пропущених петельних стовпчиків.

 • Аналіз отриманих залежностей показав, що превалюючий вплив на величину дійсного коефіцієнту розтяжності по ширині панчішно-шкарпеткових виробів, вироблених неповними переплетеннями, чинить як кількість пропущених петельних стовпчиків так і їх чередування, на ве-личину приведеного – тільки їх кількість.

 • Розроблена програмна процедура системи автоматизованого проектування виробів, що виготовляються на круглопанчішних автоматах, складено банк даних та наведені необхідні довідкові матеріали, що полегшують роботу кінцевого користувача з пакетом прикладних програм.

 • Розрахунки підтвердили економічну доцільність впровадження елементів САПР виробів, що виготовляяються на круглопанчішних автоматах, за рахунок скорочення трудових та сировинних витрат.


  Список опублікованих праць за темою дисертації


 • Кочеткова О.В., Власенко Л.Є. (Галавська Л.Є.) Дослідження розтяжності кулірного трикотажу одинарних та подвійних неповних переплетень // Зб. наук. праць молодих вчених та студентів, ч.1 - Київ: ДАЛПУ, 1997. - с.30.

 • Власенко Л.Є. Дослідження розтяжності трикотажу платированих переплетень з метою розробки теоретичних основ автоматизованого проектування виробів заданої форми з круглопанчішних автоматів // Легка промисловість. - 1997. - № 4. - с.47.

 • Кочеткова О.В., Гайдамака В.К., Власенко Л.Є. Єдина методика проектування мисків панчішно-шкарпеткових виробів // Легка промисловість. - 1998. - № 1. - с.49-50.

 • Кочеткова О.В., Власенко Л.Е. Автоматизированное технологическое проектирование изделий, вырабатываемых на круглочулочных автоматах // Приднепровский научный вестник - 1998. - № 95. - с.42-59.

 • Исследование структуры и растяжимости кулирного трикотажа жаккардовых переплетений /Кочеткова О.В., Власенко Л.Е.; Гос. акад. легк. пром-ти Украины. - Киев, 1995. - 24с.: Библиогр.: 37 назв. - Рус. - Деп. В ГНТБ Украины 01.12.95., № 2589 - Ук 95.

 • Научные основы проектирования изделий, вырабатываемых на круглочулочных автоматах /Кочеткова О.В., Власенко Л. Е.; Гос. акад. легк. пром-ти Украины. - Киев, 1996. - 31с. - Библиогр.: 27 назв. - Рус. - Деп. В ГНТБ Украины 04.12.96., №2301 - Ук 96.

 • Исследования растяжимости кулирного трикотажа одинарных и двойных неполных переплетений /Кочеткова О.В., Власенко Л.Е.; Гос. акад. легк. пром-ти Украины, - Киев, 1997. - 55с.: ил. - Библиогр.: 20 назв. - Рус. - Деп. в ГНТБ Украины 26.05.97. № 334 - Ук 97.

 • Кочеткова О.В., Власенко Л.Е., Телицына С.В. Виды мысков и единый подход к их проектированию // Тез. докл. науч. конференции молодых ученых и студентов, ч.1 - Киев: ГАЛПУ, 1994. - с.65.

 • Кочеткова О.В., Телицына С.В., Власенко Л.Е. Анализ способов закрепления эластомерной нити в структуру борта // Тез. докл. науч. конференции молодых ученых и студентов, ч.1 - Киев: ГАЛПУ, 1994. - с.66.

 • Кочеткова О.В., Власенко Л.Є. Автоматизоване проектування штучних виробів, вироблених візерунковими переплетеннями на круглопанчішних автоматах // Зб. наук. праць молодих вчених та студентів, ч.1 - Київ: ДАЛПУ, 1995. - с.52.

 • Кочеткова О.В., Власенко Л.Є. Аналіз методик проектування виробів заданої форми, виготовлених на круглопанчішних автоматах // Зб. наук. праць молодих вчених та студентів, ч.1 – Київ: ДАЛПУ, 1996. - с.57.

 • Кочеткова О.В., Власенко Л.Е. Исследования растяжимости кулирного трикотажа перекидных платированных переплетений // Сб. науч. статей професорско-преподавательского, ч.3 – М: МУПК, 1998. - с.24-30.


  Галавська Л.Є. Розробка елементів системи автоматизованого проектування виробів, що виготовляються на круглопанчішних автоматах. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидита технічних наук за спеціальністю 05.19.03 – технологія текстильних матеріалів. – Державна академія легкої промисловості України, Київ 1999.

  Дисертацію


 •