LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка і застосування композиційних текстильно-допоміжних речовин для вибілювання бавовняних матеріалів

речовин з високим і низьким значеннями гідрофільно-ліпофільного балансу. Як сполуки з високим значенням гідрофільно-ліпофільного балансу використані оксиетильовані спирти і феноли, з низьким значенням гідрофільно-ліпофільного балансу - вперше використано метиловий ефір карбонових кислот рослинної олії.

6. На основі розробки нових текстильно-допоміжних речовин та їх застосування створена технологія ІхолодногоІ вибілювання бавовняних матеріалів при температурі виробничого приміщення 4-35 0С, що дозволяє знизити енерговитрати (повне виключення використання пари), підвищити продуктивність праці (скорочення стадій розшліхтовування та відварювання), скоротити витрати на випуск 1000 м тканини з 110,45 грн. до 48,56 грн. Запропонована технологія дозволяє підвищити споживчі властивості тканин – зносостійкість у 2-3 рази, міцність до розриву – у 1,2-1,6 рази.

7. Розроблено і зареєстровано в органах державного стандарту технічні умови на виробництво текстильно-допоміжних речовин під торговою назвою ІДерма-ТексІ (ТУ У 14124740-007-98), ІБіло-ТексІ (ТУ У 21286584-009-2000), що входять до складу вибілювальної композиції, на композицію для "холодного" вибілювання ІФайно-ТексІ (ТУ У 21286584-007-98). Організовано промислове виробництво текстильно-допоміжних речовин ІДерма-Текс 5І, ІДерма-Текс 5АІ, ІБіло-Текс КІ, ІБіло-Текс НІ, ІФайно-ТексІ. Проведено токсикологічні дослідження. Склади текстильно-допоміжних речовин і композиції для ІхолодногоІ вибілювання захищені патентами України.СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІІЇ

1. Ксенжук Н.И., Слезко Г.Ф. Применение эфиров карбоновых кислот в текстильной промышленности // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – Херсон. – 1998. – № 1. – С. 245-246.

2. Ксенжук Н.И., Козачек О.В., Слезко Г.Ф. Разработка новых моющих средств для текстильной промышленности // Вестник Херсонского государственного технического университета. – Херсон. – 1998. – № 1(3). – С. 288-289.

3. Ксенжук Н.И., Слезко Г.Ф. Применение композиционных мягчителей для обработки хлопчатобумажных тканей // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – Херсон. – 1999. – № 2. – С. 100-101.

4. Ксенжук Н.І., Сльозко Г.Ф. Розробка і дослідження властивостей текстильно-допоміжних речовин для вибілювання бавовняних тканин // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький. – 1999. – Ч.2, №4. – С.45- 48.

5. Ксенжук Н.И., Слезко Г.Ф. Новая технология получения метиловых эфиров карбоновых кислот растительного масла // Вестник Херсонского государственного технического университета. – Херсон. – 1999. – № 3(6). – С. 308-309.

6. Ксенжук Н.І. Застосування нових текстильно-допоміжних речовин для холодного вибілювання бавовняних тканин // Легка промисловість. –

1999. - № 4(180). – С. 59.

7. Ксенжук Н.И., Слезко Г.Ф. Свойства Перокса и применение его в процессах отбеливания хлопчатобумажных тканей // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – Херсон. – 2001. – № 5. – С. 306-310.

8. Пат. 29048 А Україна, МКВ 6 D 06М 13/165. Композиція поліфункціональної дії для обробки матеріалів / Сльозко Г.Ф., Ксенжук Н.І. (Україна); № 97126217; Заявл. 24.12.97; Опубл.16.10.2000. Бюл. № 5-11.

9. Пат. 29049 А Україна, МКВ 6 D 06М 13/165. Композиція для обробки текстильних матеріалів / Сльозко Г.Ф., Ксенжук Н.І., Степаненко Л.П., Степаненко М.Л. (Україна); № 97126218; Заявл. 24.12.97; Опубл.16.10.2000. Бюл. № 5-11.

10. Пат. 30092 А Україна, МКВ 6 D 06М 13/44. Композиція для помўякшення тканини / Сльозко Г.Ф., Ксенжук Н.І., Степаненко Л.П., Степаненко М.Л. (Україна); № 97126216; Заявл. 24.12.97; Опубл.15.11.2000. Бюл. № 6-11.

11. Пат. 31886 А Україна, МПК 6 D 06L 3/02. Композиція для холодного вибілювання целюлозних текстильних матеріалів / Сльозко Г.Ф., Барановський В.І., Ксенжук Н.І. (Україна); № 98115986; Заявл. 11.11.98; Опубл.15.12.2000. Бюл. № 7-11.

12. Пат. 38215 А Україна, МКВ 7 D 06L 3/02. Композиція для вибілювання текстильних матеріалів із натуральних волокон і суміші волокон / Сльозко Г.Ф., Ксенжук Н.І. (Україна); № 2000063323; Заявл. 07.06.2000; Опубл.15.05.2001. Бюл. № 4.

13. Пат. 38368 А Україна, МКВ 7 D 06М 13/165. Композиція для обробки целюлозних волокон / Сльозко Г.Ф., Ксенжук Н.І., Барановський В.І. (Україна); № 2000063749; Заявл.26.06.2000; Опубл.15.05.2001. Бюл. № 4.

14. Пат. 38286 А Україна, МКВ 7 D 06L 3/02. Спосіб вибілювання бавовни / Сльозко Г.Ф., Черненко В.І., Клочко П.Г., Барановський В.І., Ксенжук Н.І. (Україна); № 2000063528; Заявл. 16.06.2000; Опубл.15.05.2001. Бюл. № 4.

15. Ксенжук Н.І., Сльозко Г.Ф. Текстильно-допоміжні речовини для енергозберігаючої технології вибілювання бавовняних тканин // Сб. трудов Всеукраинской научно – технической конференции ІПроблемы легкой и текстильной промышленности на пороге нового векаІ. – Херсон. – 1999 г. – С. 80-81.

16. Ксенжук Н.І. Нові текстильно-допоміжні речовини для процесів вибілювання вовняних, бавовняних тканин та тканин із суміші волокон // Сб. трудов Всеукраинской научно – технической конференции ІПроблемы легкой и текстильной промышленности на пороге нового векаІ. – Херсон. – 2000 г. - № 4. – С. 167.

17. Ксенжук Н.И., Слезко Г.Ф. Исследование комплекса пероксида водорода и карбамида (Перокса) и его применение в текстильной промышленности // Конф. ІПроблемы легкой и текстильной промышленности УкраиныІ. – Херсон. – 2001. – № 5. – С. 82.АНОТАЦІЯ

Ксенжук Н.І. Розробка і застосування композиційних текстильно-допоміжних речовин для вибілювання бавовняних матеріалів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.03 – технологія текстильних матеріалів. – Херсонський державний технічний університет, Херсон, 2002.

Дисертацію присвячено питанням створення композиційних текстильно-допоміжних речовин для енергозберігаючої, більш продуктивної й економічної технології вибілювання бавовняних матеріалів при температурі 4-35 0С (ІхолоднеІ вибілювання).

У дисертації на підставі практичних досліджень запропоновано новий підхід до створення текстильно-допоміжних речовин для процесу ІхолодногоІ вибілювання бавовняних матеріалів. Створено композиційний вибілювач, композиційні текстильно-допоміжні речовини, що входять до складу композиції для "холодного" вибілювання, композиція для "холодного" вибілювання, що має комплексну дію. Розроблені текстильно-допоміжні речовини освоєні і випробувані з позитивним результатом на текстильних підприємствах.

Створено технологію ІхолодногоІ вибілювання бавовняних тканин. Технологія забезпечує підвищення ступеня білості вибіленої продукції, стійкості до витирання, розривного навантаження, поверхневої щільності, забезпечується необхідна капілярність тканини і стабільність лінійних розмірів.

Ключові слова: вибілювання, композиція для "холодного" вибілювання, текстильно-допоміжні речовини, бавовняні тканини.


АННОТАЦИЯ

Ксенжук Н.И. Разработка и применение композиционных текстильно-вспомогательных веществ для беления хлопчатобумажных материалов. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.19.03 – технология текстильных материалов. – Херсонский государственный технический университет, Херсон, 2002.

Диссертация посвящена вопросам создания композиционных текстильно-вспомогательных веществ и