LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка ізолювального спеціального одягу для очищення ємкостей від агресивних середовищ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТМИХАЙЛОВА НІНА ВАСИЛІВНА


УДК 687.17:620.193РОЗРОБКА ІЗОЛЮВАЛЬНОГО СПЕЦІАЛЬНОГО

ОДЯГУ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ЄМКОСТЕЙ ВІД АГРЕСИВНИХ СЕРЕДОВИЩСпеціальність 05.19.04 – Технологія швейних виробів
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукХмельницький – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Хмельницькому національному університеті Міністерст-

ва освіти і науки України.


Науковий керівник: доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Мичко Анатолій Андрійович

Східноукраїнський національний університет імені

Володимира Даля, професор кафедри легкої і харчової

промисловості.


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Колосніченко Марина Вікторівна,

Київський національний університет технологій та

дизайну, завідувач кафедри антропології та

проектування одягу;


кандидат технічних наук, доцент

Коміссаров Олег Юрійович,

генеральний директор ТОВ "ЕнергоСофт", м. Київ.


Провідна установа: Херсонський національний технічний університет

Міністерства освіти і науки України, м. Херсон.Захист відбудеться " 07 " червня 2006 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К70.052.03 в Хмельницькому національному університеті за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Хмельницького національного університету за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 110.


Автореферат розісланий " 6 " травня 2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради кандидат технічних наук, доц.
Домбровська О.М.

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. На підприємствах хімічної галузі проблема забезпечення робітників спеціальним одягом, який надійно захищав би від впливу агресивних речовин різного походження, що вважаються небезпечними та шкідливими виробничими факторами (НШВФ), може бути причиною не тільки травм і хімічних опіків, але привести до летальних наслідків. До таких виробничих об'єктів відносяться закриті ємкості різних геометричних форм і об'ємів, призначені як для проведення технологічних процесів та зберігання, так і для транспортування хімічної продукції. Тому, для проведення ремонтно-технологічних робіт у таких ємкостях, де окрім наявності НШВФ відсутня необхідна кількість кисню (19 %) і, в зв'язку з цим, ці роботи відносять до небезпечних, захист працюючих повинен бути організованим з допомогою таких засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) ізолювального типу як ізолювальний костюм (ІК) з автономною або примусовою подачею повітря для дихання.

Якщо врахувати, що ІК повинен служити бар'єром, перешкоджаючим проникненню НШВФ (мінеральні кислоти, луги, окислювачі, розчини солей, аміак тощо) різних концентрацій при необхідному рівні забезпечення і збере- ження таких основних захисних показників, як хімічна стійкість (хемостій- кість), непроникність спеціального матеріалу і герметичність виробу в

цілому, а хімічні виробництва гостро їх потребують, то проблема, яка розглядається в даній дисертаційній роботі, підтверджує її актуальність.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами. Робота виконана згідно "Програми розвитку і виготовлення засобів індивідуального захисту працюючих і відповідної наукової бази", затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.1995 року за № 535 і "Програми розвитку і виго-

товлення засобів індивідуального захисту працюючих на 2001 – 2004 роки", затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 08. 08.2001 року за № 952.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертації є підвищення захисної ефективності ізолювального костюма для проведення робіт в закритих ємкостях по їх очищенню від агресивних середовищ мінерального походження.

Відповідно до поставленої мети необхідно було вирішити наступні задачі:

- вивчити хімічну стійкість і проникність проб спеціальних матеріалів до дії сірчаної, соляної, азотної, фосфорної кислот і лугів різних концентрацій;

- розробити методику визначення хімічної стійкості і проникності проб спеціальних матеріалів до дії рідкого, а також газоподібного аміаку;

- удосконалити методику і вивчити стійкість проб спеціальних матеріалів до дії низьких температур в статичних умовах;

- вивчити стійкість проб спеціальних матеріалів до дії низьких температур в динамічних умовах;

- удосконалити методику оцінки міцностних характеристик з'єдну-вальних ниткових швів деталей із матеріалу з полімерним покриттям;

- вибрати матеріали з полімерним покриттям, які відповідають вихід- ним вимогам, що пред'являються, по рівню захисних властивостей на основі результатів експериментальних досліджень;

- удосконалити і розробити конструкторсько-технологічне рішення ізолювального костюма для проведення робіт в закритих ємкостях, з ураху- ванням результатів вивчення динамічних поз;

- розробити конструкцію і спосіб виготовлення протиударных захис- них ліктьових і наколінних накладок;

- вибрати технологічні режими обробки матеріалів при виготовленні ізолювального костюма та провести його фізіологічні і виробничі випробу- вання.

Об'єкт дослідження – процес проектування засобів індивідуального захисту.

Предмет дослідження – агресивозахисний спеціальний одяг ізолю- вального типу для проведення робіт в закритих ємкостях.

Методи дослідження. Експериментальні дослідження проводилися на основі стандартних, вдосконалених і заново розроблених методів оцінки властивостей матеріалів і пристроїв, а отримані результати оброблялися із застосуванням ПК і математичної статистики.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному:

- вперше отримана залежність між морозостійкістю і фізико-механічними характеристиками проб матеріалів з полімерним покриттям в статичних умовах при режимі "заморожування-розморожування";

  • вперше формалізована оцінка морозостійкості матеріалів з полімерним покриттям за допомогою коефіцієнта морозостійкості, який визначається відношенням вихідного значення їх повітропроникності (В0) до повітропроникності (В1) після проведення досліджень в режимі "заморожу- вання-розморожування";

  • вдосконалений метод визначення проникності проб