LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка ізолювального спеціального одягу для очищення ємкостей від агресивних середовищ

матеріалів з полімерним покриттям до дії рідкого і газоподібного аміаку, який відрізняється тим, що проникність оцінюється індикаторним методом, а пакет матеріалів є моделлю костюма;

 • вперше введено методологічне поняття про коефіцієнт руйнування матеріалів з полімерним покриттям швейною голкою в залежності від її діаметра і кроку стібка, та рекомендована його формалізація;

 • вдосконалений процес розробки і конструкторсько-технологічно- го виготовлення ударозахисних накладок для колінно-ліктьових суглобів з урахуванням коефіцієнта комфортністі.

  Практичне значення отриманих результатів. На підставі теорети- чних узагальнень і експериментальних досліджень були розроблені вихідні вимоги на матеріал з полімерним покриттям, внаслідок чого створена еластоштучшкіра-Т ІЗК вітчизняного виробництва (ТУ У 25.1-05389942.017- 2003) . В умовах експериментального виробництва ДержНДІТБХВ (м. Сєвєродонецьк) і відділу РВСО була розроблена конструкторсько-технологічна документація, виготовлені ізолювальні костюми КІ-Є "Сатурн" (ТУ У 18.2-00209102-054-2005), які після фізіологічних досліджень на придатність до експлуатації, були передані для впровадження на ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот".

  Методики і прилади, розроблені для вивчення герметичності пружноеластичних матеріалів з полімерним покриттям, впроваджені в ДержНДІТБХВ. Результати випробувань використані під час розробки і виготовлення ІК для роботи в закритих ємкостях.

  Особистий внесок здобувача полягає в постановці і вирішенні основних теоретичних і експериментальних задач. При безпосередній участі автора розроблені методики вивчення захисних властивостей матеріалів, вдосконалені прилади. Проведено планування і проведення експериментів, оброблені отримані результати досліджень. Автору належать основні ідеї, узагальнення і висновки. Особистий внесок здобувача в публікації наукових робіт в співавторстві з науковим керівником полягає у вирішенні основних теоретичних і експериментальних питань.

  Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертацій- ної роботи докладалися і обговорювалися на:

  - науково-технічному семінарі "Програма розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001 – 2004 роки", 11 –15 червня 2002 р., смт Ласпі, Крим;

  - Міжнародній виставці-форумі "Виробництво і захист – 2002", 23 –26 жовтня 2002 р., м. Київ;

  - четвертій всеукраїнській науково-технічній конференції "Аварійно-рятувальна справа в Україні. Стан та перспектива розвитку", 23 -24 жовтня 2002 р., м. Київ;

  - науково-технічній конференції студентів, аспірантів і молодих уче- них "Технологія – 2003", 24 – 25 квітня 2003 р., м. Сєвєродонецьк;

  - Міжнародній виставці-форумі "Технології захисту 2003", 22–24 жовтня 2003 р., м. Київ;

  - семінарі Міністерства промислової політики України і виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на вироб- ництві і професійних захворювань України "Про стан охорони праці, виробничого середовища та пожежної безпеки на підприємствах промисловості Мінпромполітики України та заходи щодо поліпшення стану безпеки аварійно-небезпечних виробництв", 24–26 березня 2004 р., м. Сєвєродонецьк;

  - науково-практичній нараді-семінарі "Питання розробки, сертифікації і збільшення виробництва засобів індивідуального захисту працівників промисловості України", 8 – 12 червня 2004 р., смт. Ласпі, Крим;

  - семінарі Мінпромполітики України "Про стан охорони праці, виробничого середовища та пожежної безпеки на підприємствах промисловості Мінпромполітики України та заходи щодо поліпшення стану безпеки аварійно-небезпечних виробництв", 23–25 березня 2005 р., м. Сєвєродонецьк;

  - Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні проблеми легкої і харчової промисловості", 23 –25 травня 2005 р., м. Євпаторія.

  Публікації. Основні положення дисертації опубліковані в 15 наукових статтях, 8 з яких – в спеціалізованих виданнях, що входять до переліку ВАК України і захищені 5-ма патентами.

  Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п'яти розділів з висновками, загальних висновків і рекомендацій. Робота виконана на 181 сторінках машинописного тексту, із 135 найменувань використаної літератури, 48 рисунків і 11 таблиць. Повний обсяг дисертації складає 316 сторінок, включаючи 10 додатків на 135 сторінках.

  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

  У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначена мета, основні задачі і методи дослідження, наукова новизна і практичне значення роботи, апробація її результатів, а також публікації, структура і об'єм роботи.

  В першому розділі дисертації освітлені питання і проблеми, пов'язані з розробкою спеціального захисного одягу ізолювального типу для проведення технологічних процесів, зберігання і транспортування хімічної продукції. Проведений аналіз умов праці слюсарів і апаратників, що виконують роботи по підготовці і очищенню закритих ємкостей від залишків хімічних речовин.

  Закриті ємкості, що використовуються для зберігання і транспортування хімічних речовин (сировина, готова продукція), постійно знаходяться під особливим наглядом і контролем спеціальних підрозділів хімічних підприємств, залізниць і морських портів. В результаті цих заходів ємкості піддаються постійному огляду, ремонту і очищенню від забруднень. Робота по очищенню ємкостей за класифікацією відноситься до категорії "середньої і важкої", а тому відноситься до особливо небезпечних видів робіт. Очищення ємкостей проводиться цілодобово при різних температурних режимах навколишнього середовища, фізичних і психологічних навантаженнях, наявності агресивних середовищ, таких як мінеральні кислоти, луги і аміак. Залежно від кількості кисню робота класифікується по трьох групах небезпеки: 1 група – менше 16 %, II група – до 16 %, III група – до 19 %. Засоби індивідуального захисту слюсарів і апаратників по очищенню закритих ємкостей повинні бути надійними за фізико-механічними показниками, ізолювальними за способами захисту і ефективними за функціональним призначенням.

  Проведений аналіз асортименту спеціального одягу, матеріалів, методів з'єднання що використовуються для його виготовлення і методик оцінки їх захисних властивостей, показав, що ЗІЗ, які зараз використовуються, повністю не захищають працюючого від НШВФ, а відомі методики, особливо з вивчення захисних властивостей матеріалів з полімерним покриттям, не завжди враховують особливості впливу агресивних середовищ на конкретному виробництві. Це дозволило визначити основні напрямки вдосконалення методичного і приладового забезпечення процесу проектування захисного одягу ізолювального типу.

  Аналіз доступних джерел літератури і топографія дії НШВФ на спеціальний одяг показали, що для проведення робіт в закритих ємкостях ЗІЗ повинні бути герметичними, тобто


 •