LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка інформаційного методу аналізу та пропорціювання одягу промислового виробництва

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ


ПАЛЬЦУН ОЛЕНА МИКОЛАЇВНАНа правах рукопису

УДК 687.016.5:677.075


РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕТОДУ АНАЛІЗУТА

ПРОПОРЦІЮВАННЯ ОДЯГУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА


Спеціальність 05.19.04-

технологія швейних виробівАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Київ-2002


Дисертація є рукописом.


Роботу виконано у Київському національному університеті технологій та дизайну (КНУТД) Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник – кандидат технічних наук, професор АгошковЛеонід Олександрович, Київський національний університет технологій та дизайну, директор інституту післядипломної освіти.


Офіційні опоненти – доктор технічних наук, професор Кострицький Валерій Всеволодович, Київський національний університет технологій та дизайну, завідуючий кафедрою електромеханічних систем.– кандидат технічних наук, доцент Міщенко Ганна Іллінічна, Хмельницький приватний інститут моделювання конструювання швейних виробів, проректор з наукової роботи.Провідна установа – Технологічний університет Поділля (м. Хмельницький) Міністерства освіти і науки України.Захист відбудеться "_17_" грудня 2002 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01011, Київ – 11, вул. Немировича-Данченка, 2.


З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці КНУТД.


Автореферат розіслано "_15_" листопада 2002 р.


Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради, к.т.н., професор Журавський В.А.

Загальна характеристика роботи.


Актуальність теми. В умовах ринкової економіки проблема якості стає найактуальнішою проблемою промислового виробництва одягу. Головним напрямком її розвязання є поліпшення естетичних характеристик одягу на стадії його художнього проектування та інженерного конструювання.

Художнє проектування одягу, яке включає і його формоутворення, достатньо широко освітлене в сучасній спеціальній учбовій та монографічній літературі. Відповідні розділи містять ґрунтовний аналіз засобів композиції костюма та практичні рекомендації щодо оволодіння ними, правда, здебільшого взірцевого характеру. Такий підхід формує взаємодію свідомого і несвідомого, розвиває професійне чуття та інтуїцію. Але не можна шукати нових шляхів у мистецтві костюма за допомогою самого лише творчого чуття. Необхідно за допомогою наукового аналізу та синтезу показувати шлях художнику-модельєру, осмислюючи його творчість, чітко визначати йому мету і давати в його розпорядження засоби її досягнення.

Звичайно, почуття конструктивних і композиційних ліній, інтуїтивне відчуття довершеності костюма художнику не можуть навіяти ні раціональні побудови, ні математичні розрахунки, але в умінні втілювати образи на мові чисел, полягає успіх промислового випуску якісного одягу.

А втім - це теоретичні питання застосування методів точних наук у мистецтві костюма, та й у мистецтві взагалі. А практика показує, що кількісні критерії характеристик естетичних явищ, які можна було б одержати за допомогою цих методів, так і не з'явилися. Більше того, вона показує, що методи точних наук, перенесені у сферу мистецтва, в більшості своїй, стають наближеними, помилковими.

Найбільш суттєвою естетичною характеристикою виробів є пропорційність. Історія мистецтв переконливо свідчить про гармонійні властивості пропорцій, про те, що пропорція – кількісний інваріант гармонії. Проблема гармонії взагалі та пропорційної підпорядкованості елементів форми вивчалася багатьма дослідниками від стародавніх часів і до наших днів, проте головне питання теорії пропорцій щодо з'ясування причин гармонійності взаємозв'язку різних відношень елементів залишається відкритим. Проблема розкриття законів пропорціювання була і залишається однією з найбільш складних проблем естетики. Пошуки можливостей глибше дослідити природу пропорційності висувають на передній план проблему методу дослідження. Крім того, розвиток автоматизованих систем проектування виробів швейної промисловості вимагає від методу пропорційного аналізу чіткої алгоритмізації.

Актуальність роботи визначається також необхідністю підвищення об'єктивності оцінки проектних рішень, завданням скорочення затрат часу висококваліфікованих спеціалістів на експертизи при проектуванні нових моделей одягу та проблемою підвищення ефективності творчої праці модельєрів і конструкторів. А також підвищенням конкурентоспроможності швейних виробів у сучасних ринкових умовах.


Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано у відповідності з тематичним планом науково-дослідних робіт Київського національного університету технологій та дизайну на 2002 р., що фінансуються з коштів держбюджету Міністерством освіти і науки України, за напрямком „Розробка механізмів стратегічного розвитку підприємств легкої промисловості, системних технологічних комплексів автоматизованої підготовки виробництва та виготовлення конкурентоспроможної продукції з використанням методів дизайну, менеджменту та маркетингу в умовах ринкової економіки"(тема 6.23 ДБ) за номером № 0102V001413. Підстава для виконання – протокол № 2 від 30.10.01.


Мета і задачі дослідження. Метою роботи є вдосконалення процесу формоутворення одягу на основі розвитку інформаційної моделі пропорціювання, розробка ефективного засобу підвищення рівня естетичної якості моделей, які пропонуються до масового виробництва та пошук об'єктивної числової характеристики гармонії виробів швейної промисловості.

Для досягнення поставленої мети в роботі сформульовані та вирішені наступні задачі.

  • Застосовано теорію інформації до аналізу естетичного змісту форми одягу промислового виробництва.

  • Розвинуто порогово-розрізнювальну модель інформації Г.Негая в з'вязку з її застосуванням в легкій промисловості.

  • З'ясовано місце пропорції і співрозмірності в зоровому сприйнятті одягу людиною.

  • Розроблено метод аналізу пропорційної будови ескізу, моделі, зразку чи готового виробу і закріплено його відповідною комп'ютерною методикою.

  • Розроблено формалізований метод гармонізації виробів швейної промисловості, який відповідає сучасному раціональному конструюванню.

  • Слідуючи Г.Негаю, запропоновано міру естетичності, як об'єктивну характеристику гармонії форми одягу.


Об'єктом дослідження є процес художнього конструювання одягу.

Предмет дослідження – формалізовані методи гармонізації структури форми одягу.

Методологічну основу дослідження склали головні положення та ідеї принципу доповняльності Бора, принципу найменшої дії Гамільтона, системного підходу. Мета,