LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка інформаційного методу аналізу та пропорціювання одягу промислового виробництва

системи, які характеризуються багатьма параметрами, серед яких є такі, що не мають природної шкали вимірювань, наприклад, естетичні, художні. Порівняння моделей за такими властивостями можливе лише на основі експертного методу. Але, як показує робота художніх рад в легкій промисловості, експертні оцінки, в більшій чи меншій мірі, носять суб'єктивний характер, тому гостро стоїть питання створення об'єктивних критеріїв ранжирування художнього рівня моделей. Статистично доведено, що інформаційний коефіцієнт пропорційності може виступати формалізованим методом ранжирування моделей одягу. Відповідна статистична перевірка ґрунтувалася на анкетному опитуванні споживачів, оброблені результати якого складали експертну оцінку. При цьому з'ясовувалась достовірність коефіцієнта конкордації – показника ступеню узгодженості заключень експертів. Узгодженість рангів знайдених двома способами, експертного та інформаційного коефіцієнта пропорційності, перевірялася як статистична гіпотеза за допомогою критерія знаків з надійністю 0,95.

Практичну сторону дослідження склали розроблені методики: методика аналізу пропорційності структури форми одягу, методика пропорціювання моделей та зразків одягу, призначених для масового виробництва та методика обчислення інформаційної міри гармонії одягу. Їх апробація виконувалася в умовах виробництва ТОВ "Негоціант" м. Дніпропетровськ, ЗАТ "Ворскла" м. Полтава, Полтавської трикотажної фабрики "Мрія", які закріплені відповідними актами. В роботі наведено дані з економічної ефективності впровадження результатів дослідження у виробництво. Воно дозволяє скоротити тривалість, матеріальні і трудові витрати при проектуванні нових моделей одягу, а також підвищити конкурентоспроможність цих моделей.


Загальні висновки по роботі.


1. Аналіз стану вивчення пропорцій та їх застосування в практичній гармонізації одягу ставить на перший план проблему методу дослідження пропорцій.

2. Висунута і обґрунтована гіпотеза про інформаційну природу пропорційності елементів структури одягу.

3. Побудована інформаційна модель пропорційності ряду величин.

4. Проведено порівняльний аналіз інформаційної моделі пропорційності і моделі пропорційності, яка ґрунтується на геометричній прогресії. Він показав, що інформаційна модель є більш загальною моделлю пропорційності.

5. Дістала подальшого розвитку розрізнювальна модель інформації Г.Негая. Одержано вдосконалену формулу кількості зорової інформації в одному розмірному елементі одягу відносно іншого.

6. Вперше враховані закономірності зорового сприйняття людини при вивченні гармонії одягу.

7. Запропоновано інформаційний метод пропорційного аналізу форми одягу, який дозволяє виявляти пропорційні взаємозв'язки елементів одягу незалежно від того, яким чином вони були досягнуті в процесі створення моделі.

8. Теоретико-інформаційний аналіз народного одягу та історичного костюму продемонстрував ефективність запропонованого методу для виявлення пропорційних зв'язків.

9. Запропоновано інформаційний метод пропорціювання розмірної структури моделей одягу, які впроваджуються у виробництво, з метою естетичного корегування їх форми.

10. Розроблено рекомендації, як за реконструйованими величинами двох взаємно перпендикулярних проекцій обчислювати обхватні розміри груді, талії, стегон, як довжину еліпса, вписаного в прямокутник зі сторонами, рівними цим проекціям.

11. Розроблено методичне, математичне та комп'ютерне забезпечення практичних методик аналізу пропорційної будови та пропорціювання ескізу, моделі, зразка одягу, виробу.

12. Введено інтегральний показник пропорційності форми костюма як міру естетичності, краси, гармонії форми одягу та методику його обчислення.

13. Обґрунтована потреба у введенні до каталогу конструктивних рішень САПР значення інформаційного модуля конкретних конструкцій.

14. Отримано позитивні оцінки від практичного впровадження запропонованих методик у виробництво ТОВ "Негоціант" м. Дніпропетровськ, ЗАТ "Ворскла" м. Полтава, трикотажна фабрика "Мрія" м. Полтава, які закріплені відповідними актами.

15. Запропоноване пропорційне коригування моделей одягу промислового виробництва дозволяє скоротити матеріальні і трудові витрати на стадії проектування нових моделей одягу та підвищити конкурентоспроможність цих моделей, що дуже своєчасно при сучасних ринкових відносинах.


За темою дисертації опубліковано наступні роботи:


1. Гусаров И.В., Пальцун Е.Н. Численная гармония моды / Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів. К.:ДАЛПУ. – 1994. – Ч.1. – ст.25 – 26.

2. Пальцун О. Золотий перетин у моделюванні костюма // Вісник Львівської академії мистецтв. – 1997. – Вип. 8. – С.127 – 130.

3. Заблоцька С., Пальцун О. До проблеми співвідношення образу та художнього образу костюма // Вісник Львівської академії мистецтв. – 1998. – Вип.9. – С. 177 – 181.

4. Пальцун О.М. Пропорційна будова промислового виробу як характеристика його якості / Матеріали наукової конференції за результатами досліджень ПВС, аспірантів та студентів Полтавського кооперативного інституту за 1996 – 1998 роки: у 2-х кн.. – Полтава: ПКІ. – 1999. – Кн.2. – С. 30 – 33.

5. Пальцун О.М. Інформаційна єдність форми одягу – основа його гармонії // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 1999. – №2. – С.174 – 176.

6. Пальцун О.М. Теорія інформації сприйняття // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету. Серія фізико-математичних наук. – 2000. – Вип.1(9). – С. 75 – 78.

7. Пальцун О.М. Пропорційний аналіз структури одягу на основі теорії інформації // Вісник ДАЛПУ. – 1999. – № 2. – С. 30 – 33.

8. Пальцун О.М. Стандарт та концепція невизначеності у промисловому виробництві одягу // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2000. – №3. – С.32 – 33.

9. Пальцун О.М. Теоретико-інформаційний напрямок дослідження гармонії одягу // Легка промисловість. – 2000. – №3. – С.51.

10. Пальцун О.М. Формалізовані методи гармонізації форми в мистецтві костюма // Легка промисловість. – 2000. – №4. – С. 54.

11. Пальцун О.М. Універсальна характеристика гармонії одягу промислового виробництва // Вісник ДАЛПУ. – 2000. – №2. – С. 136 – 140.

12. Пальцун О.М. Пропорційний аналіз структури одягу на основі теорії інформації / Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів. К.: КДУТД. – 2000. – Ч.1. – С. 18.

13. Пальцун О.М. Місце пропорції та співрозмірності в зоровому сприйнятті людиною одягу // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2000. – №4. – С. 115 – 117.

14. Пальцун О.М. Формалізація процесу пропорціювання форми костюма // Легка промисловість. – 2001. – №1. – С. 57.

15. Пальцун О.М. Прикладна філософія мистецтва костюма / Матеріали LXVII наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених УДУХТ. – Київ. – 2001. – С. 33.


Анотація


Пальцун О.М. Розробка інформаційного методу аналізу та пропорціювання одягу промислового виробництва. – Рукопис.


Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.04 – "Технологія швейних виробів". Київський національний університет технологій та дизайну. Київ – 2002.

Основні положення оприлюднено у 15 публікаціях. Робота присвячена художньому конструюванню, вдосконаленню процесу естетичного