LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка колагензберігаючої технології дехромування продуктів переробки шкіри і одержання білоквмісного клею

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Борисенко Юлія Володимирівна
УДК 675.81.02
РОЗРОБКА КОЛАГЕНЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДЕХРОМУВАННЯ

ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ ШКІРИ І ОДЕРЖАННЯ БІЛОКВМІСНОГО

КЛЕЮспеціальність 05.19.05 – Технологія шкіри та хутра
Автореферат дисертації на здобуття

наукового ступеня кандидата технічних наукКиїв – 2003

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну

Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник:

кандидат хімічних наук, академік Української академії наук Національного прогресу,

Голубєв Анатолій Васильович, Київський національний університет технологій та дизайну, професор кафедри електрохімічної енергетики та хімії


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки УРСР, академік Академії інженерних наук України,

Анохін Віктор Васильович, Київський національний університет технологій та дизайну, професор кафедри технології полімерів та хімічних волокон


кандидат технічних наук, доцент

Козарь Оксана Петрівна, Мукачівський технологічний інститут,

доцент кафедри природничих дисциплін, завідуюча навчальним відділом


Провідна установа: Технологічний університет Поділля,

кафедра хімічної технології, Міністерство освіти і науки України, м.Хмельницький


Захист відбудеться " 10 " квітня 2003р. о 10 годині в конференційному залі

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03

Київського національного університету технологій та дизайну,

01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну, 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.


Автореферат розісланий " 07 " березня 2003р./Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради д.т.н, проф. Щербань В.Ю.

Загальна характеристика роботи

Промислова політика України націлена на створення умов для подальшого розвитку виробництв товарів народного вжитку на основі зацікавленості підприємств у випуску продукції глибокої переробки, максимально повного та комплексного застосування вітчизняних природних ресурсів, сировини і матеріалів, та за рахунок цього зниження шкідливого впливу на довкілля.

Актуальність роботи. В процесі виробництва натуральних шкір утворюється значна кількість відходів, які містять до 50% білкових речовин; вартість сировини складає 75-90% собівартості готової шкіри. Шкіряні відходи доцільно називати продуктами переробки шкіри, або білоквмісними побічними продуктами шкіряного виробництва, тому що вони можуть бути використані у народному господарстві. В теперішній час вони переробляються приблизно на 60%, і лише одна п'ята їх частина - на шкіряних заводах. Шкіряні відходи хромового дублення, з одного боку, являють собою цінний колагенвмісний матеріал, а з іншого, серйозний забруднювач навколишнього середовища. Тому для шкіряної промисловості актуальною задачею залишається удосконалення існуючих та розробка нових напрямків і способів використання продуктів переробки шкіри, які можна застосовувати на шкіряних підприємствах. Це дозволить знизити собівартість основної продукції та одержати додаткову. Виробництво цінної продукції, що потребує максимального збереження білкової структури, ускладнюється, головним чином, необхідністю попереднього вилучення хрому з продуктів переробки шкіри (роздублювання, або дехромування матеріалу). Існуючі способи роздублювання продуктів переробки шкіри є багатостадійними та дорогими для виробничого застосування, вони забезпечують різний вихід білкової речовини неоднакової якості, в основному, із зруйнованою колагеновою структурою. Це стримує виробництво з продуктів переробки шкіри клеїв, желатини, сорбентів та іншої білоквмісної продукції, застосовуваної в різних галузях. Щоб вирішити цю проблему, треба розробити малостадійні, ефективні, економічні способи дехромування з максимально збереженою структурою колагену.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана на кафедрі електрохімічної енергетики та хімії Київського національного університету технологій та дизайну у відповідності з напрямком наукових дослід-жень у 1996-1999 роках "Екологічно чиста енергетика та ресурсозберігаючі технології" (держбюджетна тема 3.15.ДБ № 0102V001312 "Розробка ресурсозберігаючих технологій та комплексна переробка відходів легкої промисловості та хімії").

Мета дослідження раціональне використання продуктів переробки шкіри шляхом одержання дехромованої сировини для білоквмісного клею.

Задачі дослідження – розробка одностадійних ефективних способів та технології дехромування продуктів переробки шкіри з максимальним збереженням структури колагену; розробка технології одержання білоквмісного клею з дехромованих продуктів переробки шкіри; визначення можливих напрямків застосування відпрацьованих дехромуючих розчинів.

Об'єкт дослідження – процес ефективної переробки білоквмісних побічних продуктів шкіряного виробництва.

Предмет дослідження – розробка колагензберігаючої технології дехрому-вання продуктів переробки шкіри і одержання білоквмісного клею.

Наукова новизна одержаних результатів:

- вперше в шкіряній промисловості розроблено 3 одностадійних способа дехромування продуктів переробки шкіри з максимальним збереженням структури колагену дерми в присутності гідроксиду амонію солями ряду органічних і неорганічних кислот, а також спосіб дехромування під час утворення дехромуючих солей;

- встановлено та обгрунтовано різну дехромуючу здатність солей в присутності гідроксиду амонію, яка зумовлена положенням іонів солей в ліотропних рядах, їх різною адсорбованістю колагеном та координаційною спорідненістю до Cr3+, а також наявністю або відсутністю буферних властивостей системи NH4OH – сіль;

- запропоновано механізм дехромування продуктів переробки шкіри, який полягає в протіканні двох послідовно-паралельних процесів: руйнуванні електровалентних і координаційних зв'язків між Cr3+ дубителя та колагеном шкіри під дією гідроксил-іону і іонів дехромуючих солей, та часткового гідролізу пептидних зв'язків колагену у лужному середовищі;

- доведено, що надмолекулярна структура колагену