LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка колагензберігаючої технології дехромування продуктів переробки шкіри і одержання білоквмісного клею

дерми продуктів дехромування зберігається, і його амінокислотний вміст аналогічний до пікельованого колагену;

- встановлено, що клеї, одержані з дехромованої колагенвмісної сировини, за своїми фізико-хімічними властивостями відповідають високоякісним клеям, виробленим з недубленої сировини;

- встановлено, що фізико-хімічні показники клеїв залежать від складу дехромуючої системи (покращуються в ряду солей (NH4)2SO4-NaHCO3–NH4HCO3–NH2COONH4); від показників і параметрів дехромування продуктів переробки шкіри (зниження концентрацій лугу, солі та часу дехромування призводить до підвищення залишків сполук Cr3+ в продуктах дехромування, що негативно впливає на клеючу здатність, в'язкість, пінистість клею); та від кратності використання дехромуючих розчинів (при більш, ніж 7-ми кратному застосуванні якість клею суттєво погіршується);

- обгрунтовано можливість застосування відпрацьованих дехромуючих розчинів для підвищення основності дубильних ван при проведенні процесу хромового дублення, що зумовлено їх складом і буферними властивостями.

Наукова новизна роботи захищена 4-ма патентами на винахід України (№33875 А, №34194 А, №32378 А, № 32376 А).

Практичне значення результатів роботи:

- розроблено технологію дехромування продуктів переробки шкіри і одержання білоквмісного клею з дехромованої сировини на технологічній лінії виробництва міздрового клею, яка дозволяє спростити діючу технологію виробництва міздрового клею шляхом заміни декількох підготовчих процесів і операцій (подрібнення сировини, промивки, зоління для незоленої сировини, знезолювання) на один – процес дехромування продуктів переробки шкіри, і таким чином, зменшити енерго-, матеріаловитрати та об'єми стічних вод;

- встановлено, що відпрацьовані дехромуючі розчини можна використовувати багатократно для проведення процесу дехромування, що дозволяє знизити собівартість продукції та об'єми стічних вод;

- розроблено спосіб застосування у шкіряному виробництві відпрацьованих дехромуючих розчинів, утворених різними дехромуючими системами, для підвищення основності хромових дубильних ван, що сприяє зменшенню забруднення довкілля.

Виробничими випробуваннями методики виробництва клею з дублених відходів, проведеними на ЗАТ "ЧИНБАР", показано, що розроблена методика не потребує змін у технологічному процесі діючого підприємства, одержаний клей за фізико-хімічними властивостями відповідає вимогам ГОСТ 3252-80 "Клей мездровый. Технические условия". Очікувана економічна ефективність при впровад-женні нової методики на ЗАТ "ЧИНБАР" складе 0,59 грн./кг клею, або 26668 грн./рік.

Особистий внесок здобувача полягає в аналізі літературних даних відомих способів використання та дехромування продуктів переробки шкіри, постановці і виконанні експериментальних досліджень, розробці одностадійних колагензберігаючих способів дехромування, технології дехромування і одержання клею з дехромованої сировини, обгрунтуванні напрямків застосування відпрацьованих дехромуючих розчинів, розробці механізму дехромування, теоретичному обгрунтуванні процесу дехромування з участю окремих дехромуючих агентів.

Апробація роботи. Основні положення дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на 3-х міжнародних наукових конференціях: 1. Міжнародна науково-технічна конференція "Ресурсо- та енергозберігаючі технології в легкій, текстильній промисловості та сервісі", Технологічний університет Поділля, м.Хмельницький, 28-30 вересня 2000; 2. Міжнародна наукова конференція "Хімія та хімічна технологія", присвячена 70-річчю УДХТУ, м.Дніпропетровськ, 24-25 травня 2000; 3. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні екологічно безпечні технології виробництва шкіри та хутра", присвячена 70-річчю кафедри технології шкіри та хутра КДУТД, м.Київ, 13-14 квітня 2000; та на І Всеукраїнській конференції "Сучасні проблеми неорганічної хімії", КНУ ім.Т.Шевченка, м.Київ, 12-14 жовтня 1999.

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковані у 6 статтях у фахових журналах, 4 деклараційних патентах на винахід України, 1 тезах доповіді.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 135 сторінках машинописного тексту і містить вступ, шість розділів, висновки, список використаних джерел із 134 найменувань, п'ять додатків. В роботі міститься 35 таблиць, 41 рисунок.

Основний зміст роботи

У вступі подано загальну характеристику дисертаційної роботи, обгрунтовано її актуальність та доцільність, сформульовано мету і задачі дослідження, наукову новизну та практичне значення одержаних результатів.

В першому розділі систематизовано літературні дані щодо проблеми та напрямків переробки твердих колагенвмісних побічних продуктів шкіряного виробництва, зокрема, дублених; критично висвітлено існуючі способи дехромування (роздублювання) продуктів переробки шкіри та шляхи їх подальшого застосування. Показано, що раціональне використання продуктів переробки шкіри стримується відсутністю простих та ефективних способів їх дехромування.

В другому розділі наведено дані про використані методи досліджень. Склад продуктів переробки шкіри, дехромованих продуктів і дехромуючих розчинів проводили за допомогою загальноприйнятих хімічних та фізико-хімічних методів. Фізико-хімічні показники клеїв визначали за ГОСТ 3252-80. Для встановлення амінокислотного складу дехромованих продуктів переробки шкіри, а також аналізу відпрацьованих дехромуючих розчинів на вміст вільних амінокислот, пептидів та водорозчинних білків був використаний метод рідинної колоночної хроматографії з застосуванням аналізатора амінокислот ААА 339. Для дослідження надмолеку-лярної структури колагену продуктів переробки шкіри, дехромованих різними системами, використовували метод електронної мікроскопії з застосуванням електронного мікроскопу просвічуючого типу УЭМВ – 100В при прискорюючій напрузі 75 кВ. За допомогою методу іонообмінної хроматографії з застосуванням катіоніту марки КУ-1 (ГОСТ 20298-74) та аніоніту марки АВ-17 (ГОСТ 20301-74) встановлювали кількісний вміст катіонних, аніонних, нейтральних комплексів хрому (ІІІ) та величини зарядів цих комплексів у відпрацьованих дехромуючих розчинах. З метою виявлення оптимальних умов процесу одержання клею з дехромованих продуктів переробки шкіри було застосовано метод математичного планування та оптимізації з використанням ротатабельного плану другого порядку.

В третьому розділі досліджено і обгрунтовано різну дехромуючу здатність систем, які містять у лужному середовищі (гідроксидів амонію, натрію, калію) одну з солей сірчаної, вугільної, соляної, фосфорної, карбамінової кислот, гліцину, -аланіну, валіну та інших амінокислот різних концентрацій; розроблено колагензберігаючі одностадійні способи дехромування продуктів переробки шкіри

Досліджено дехромування