LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка колагензберігаючої технології дехромування продуктів переробки шкіри і одержання білоквмісного клею

вміст жиру 0,1%. В результаті виробничих випробувань встановлено, що методика придатна для використання у виробництві.


Висновки

1. Високу дехромуючу здатність в середовищі гідроксиду амонію при температурі 30оС мають солі неорганічних кислот з високими антигідротропними властивостями і координаційною спорідненістю до Cr3+, які з NH4OH утворюють буферні системи (NH4HCO3, (NH4)2SO4, NaHCO3); та амонійні солі -амінокислот з коротким вуглецевим ланцюгом (карбамінової кислоти, гліцину, -аланіну, валіну). Запропоновано механізм дехромування.

2. Встановлено, що надмолекулярна структура дехромованого колагену і якісний амінокислотний склад зберіглися, за кількісним амінокислотним вмістом дехромований колаген складає не менш, ніж 97-98% від пікельованого колагену.

3. Розроблено ефективні одностадійні способи (деклар. пат. №33875 А, №34194 А, №32378 А, № 32376 А) і технологію дехромування продуктів переробки шкіри в середовищі гідроксиду амонію. Практичне значення мають системи, які містять карбамат амонію, сульфат амонію, гідрокарбонат амонію або натрію. Найбільш ефективною і дешевою є суміш солей, що утворюється під час дехромування в системі CO2+NH4OH.

4. Продукти дехромування можуть бути сировиною для якісного білоквмісного клею, бо мають високий вміст голинної речовини (82,1-84,1%) та низький вміст жиру (0,27-0,42%).

5. Розроблено технологію одержання білоквмісного клею. Отриманий клей відпові-дає за фізико-хімічними властивостями вимогам клею міздровому за ГОСТ3252-80. Оптимізацію вхідних параметрів здійснено методом математичного планування.

6. Відпрацьовані дехромуючі розчини містять вилучений при дехромуванні хром у вигляді переважно нейтральних комплексів (93,3-96,5%), які не мають дублячої дії, що дозволяє ці розчини багатократно використовувати для процесу дехромування, з подальшою переробкою продуктів дехромування на білоквмісний клей. Кратність використання – не більш 7-ми циклів (з 5% підкріпленням).

7. Доведено можливість застосування відпрацьованих дехромуючих розчинів у шкіряному виробництві для підвищення основності дубильних розчинів при хромовому дубленні; встановлено, що підлужуючий агент можна вводити одноразово за рахунок його буферної дії. При цьому у відпрацьованих дубильных розчинах вміст сполук хрому (ІІІ) зменшується в 1,8-2,5 разів, а в шкіряному напівфабрикаті збільшується в 1,1-1,2 рази.

8. Методика виробництва білоквмісного клею з використанням процесу дехромування продуктів переробки шкіри апробована на ЗАТ "ЧИНБАР". Очікуваний економічний ефект складе 26668 грн/рік, економічний ефект за рахунок зменшення суми збитків внаслідок зменшення забруднення довкілля - 8677,8 грн./рік.

9. Продукти дехромування, зважаючи на те, що при максимальному вилученні сполук хрому (ІІІ) максимально зберіглася структура колагену дерми, можуть бути використаними також для виробництва желатини, сорбентів та іншої білоквмісної продукції, застосовуваної в різних галузях народного господарства України.

Список робіт, опублікованих за результатами дисертації

1. Борисенко Ю.В., Голубєв А.В. Дехромування шкіряних відходів хромового дублення деякими амінокислотами // Вопросы химии и химической технологии. 2000. - №1. - С.111-114.

2. Борисенко Ю.В., Голубєв А.В. Роздублювання шкіряних відходів хромового дублення деякими неорганічними солями в присутності гідроксиду амонію // Вісник Державної академії легкої промисловості України. - 2000. - №3. - С.31-34.

3. Голубєв А.В., Борисенко Ю.В. Роздублювання колагенвміщуючих відходів хромового дублення амонійною сіллю карбамінової кислоти // Вісник Державної академії легкої промисловості України. - 1999. - №2. - с.167-169.

4. Борисенко Ю.В., Голубєв А.В., Строкань А.П. Клей зі шкіряних відходів хромового дублення // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2000. - № 5. – Ч.1. - С.152-153.

5. Борисенко Ю.В., Голубєв А.В., Твердохліб В.С. Дослідження надмолекулярної структури колагену дехромованих шкіряних відходів хромового дублення // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2002. - №1. – С. 199-202.

6. Тарасенко Г.В., Борисенко Ю.В., Голубєв А.В. Переробка шкіряних відходів хромового дублення // Вестник Херсонского государственного технического университета. – 2001. - №4(13). – С. 345-346.

7. Деклар. пат. 33875 А України, МКИ 6 С 09 Н 1/04. Спосіб роздублювання шкіряних відходів: Деклар. пат. 33875 України, МКИ 6 С 09 Н 1/04/ Ю.В. Борисенко, А.В. Голубєв (Україна); КНУТД. - №99042282; Заявл. 22.04.99; Опубл. 15.02.2001; НКИ 6 С 09 Н 1/04. – 4 с.

8. Деклар. пат. 32378 А України, МКИ 6 С 09 Н 1/04. Спосіб дехромування шкіряних відходів: Деклар. пат. 32378 України, МКИ 6 С 09 Н 1/04/ Ю.В. Борисенко, А.В. Голубєв (Україна); КНУТД. - №99052792; Заявл. 20.05.99; Опубл. 15.12.2000; НКИ 6 С 09 Н 1/04. – 6 с.

9. Деклар. пат. 32376 А України, МКИ 6 С 09 Н 1/04. Спосіб роздублювання шкіряних відходів: Деклар. пат. 32376 України, МКИ 6 С 09 Н 1/04/ А.В. Голубєв, Ю.В. Борисенко, О.А. Голуб (Україна); КНУТД. - №99052790; Заявл. 20.05.99; Опубл. 15.12.2000; НКИ 6 С 09 Н 1/04. – 6 с.

10. Деклар. пат. 34194 А України, МКИ 6 С 09 Н 1/04. Спосіб роздублювання шкіряних відходів: Деклар. пат. 34194 України, МКИ 6 С 09 Н 1/04/ А.В. Голубєв, Ю.В. Борисенко, О.А. Голуб (Україна); КНУТД. - №99063275; Заявл. 14.06.99; Опубл. 15.02.2001; НКИ 6 С 09 Н 1/04. – 4 с.

11. Голубєв А.В., Борисенко Ю.В., Голуб О.А., Зубенко О.І. Застосування фізичних методів при підборі маскувальних агентів для хромового гарбування // Тези доповідей І Всеукр. конф. "Сучасні проблеми неорганічної хімії". – Київ: КНУ ім.Тараса Шевченка. - 1999. - С.93.

Особистий внесок здобувача в праці, опубліковані у співавторстві: [4] – розробка методики одержання клею, виконання експерименту, аналіз і обгрунтування результатів, [5] – постановка задачі, підготовка зразків (дехромування та препарування), участь у приборному дослідженні зразків, аналіз і теоретичне обгрунтування результатів; [6] – постановка задачі, одержання, аналіз дехромуючих розчинів, проведення експерименту (в тому числі, участь у підготовці зразків до дублення), аналіз і теоретичне обгрунтування результатів; [9]-[10] – експериментальна розробка способів роздублювання (дехромування), визначення суттєвих ознак винаходів, теоретичне обгрунтування; [11] – постановка задачі, експериментальні дослідження, участь в теоретичному обгрунтуванні.

АНОТАЦІЯ

Борисенко Ю.В. Розробка колагензберігаючої технології дехромування продуктів переробки шкіри і одержання білоквмісного клею - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.05 – Технологія шкіри та хутра. – Київський національний університет технологій та дизайну. Київ, 2003.

Дисертація