LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка комплексної оцінки якості форменого одягу за естетичними показниками

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЙ та ДИЗАЙНУСЛІТЮК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНАУДК 687.152:658.562

РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ

ФОРМЕНОГО ОДЯГУ ЗА ЕСТЕТИЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ
Спеціальність 05.01.02 - Стандартизація та сертифікація


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Київ - 2007

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну Міністерства освіти та науки України на кафедрі художнього моделювання костюму


Науковий керівник доктор технічних наук, професор Колосніченко Марина Вікторівна,

декан факультету дизайну Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти та науки України, м. Київ


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Славінська Алла Людвігівна,

професор кафедри технології та конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету Міністерства освіти та науки України, м. Хмельницький


кандидат технічних наук Білей-Рубан Наталія Василівна,

доцент кафедри технології і конструювання швейних виробів Мукачівського технологічного інституту Міністерства освіти та науки України, м. Мукачево


Провідна установа Національний університет "Львівська політехніка" Міністерства освіти та науки України, кафедра метрології, стандартизації та сертифікації, м. Львів


Захист відбудеться "15" червня 2007 р. о 10-й годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.01 у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01011, Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, конференц зал.


З дисертацією можна ознайомитися в науково-технічній бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну за адресою: 01011, Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1.


Автореферат розісланий "14 " травня 2007 р.

Вчений секретар спеціалізованої ради,

доктор технічних наук, професор С.М. Березненко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. В останні роки в Україні і за кордоном намітилася стійка тенденція випуску такого виду швейних виробів як формений одяг, що широко використовується для працівників державних структур, а також фірм, зацікавлених у формуванні свого іміджу. Зовнішній вигляд такого одягу значною мірою визначається естетичними показниками, які займають особливе місце при оцінці його якості.

Аналіз науково-технічної літератури та виробничого досвіду показав, що створення форменого одягу найчастіше зводиться до розробки й випробування тільки нових матеріалів та технологій. У той же час естетичним показникам якості форменого одягу, що спрямовуються на задоволення вимог споживачів, приділяється недостатньо уваги. На даний час заходи, спрямовані на оцінку естетичного рівня якості форменого одягу у переважній більшості випадків носять суб'єктивний характер, що негативно відбивається на якості готового виробу. Це призводить нерідко до того, що навіть вироби, які повністю відповідають усім техніко-економічним вимогам не користуються попитом. У цілому ряді робіт відзначається необхідність підвищення вимог до естетичних показників якості таких виробів, але вони, як правило, не конкретизовані і не зазначені шляхи їх забезпечення.

В існуючих нормативних документах естетичні показники якості форменого одягу розглядаються, як правило, у загальному плані зі швейними виробами без врахування специфіки форменого одягу. Естетичні показники, призначені для кількісної і якісної оцінки форменого одягу, а також ступеню відповідності продукції естетичним запитам тих або інших груп споживачів, прописані не досить чітко. Вочевидь, що створення та використання на етапі промислового дизайн-проектування системи комплексної оцінки естетичних показників якості форменого одягу дозволить не тільки підвищити рівень розробки одягу, але й зменшити границі пошуку остаточних рішень при його проектуванні.

На підставі вищевикладеного розробка наукових підходів та методики, що дозволяє на сучасному рівні здійснювати оцінку якості форменого одягу за естетичними показниками, є актуальною проблемою, рішення якої буде сприяти виробництву конкурентноспроможних виробів, які відповідають зрослим вимогам споживачів та відповідному фірмовому стилю організації.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Робота виконувалася відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт Київського національного університету технологій та дизайну на 2005-2007 р.р. за пріоритетним напрямком "Нові комп'ютерні засоби та технології інформатизації суспільства" (Наказ МОН України № 960 від 22.12.2004 р.) згідно з держбюджетною темою: "Розробка сучасних інструментальних методів управління підприємством, технологічними процесами виготовлення конкурентоспроможної продукції" (держ. реєстрація 0105U002389).

Мета роботи та завдання дослідження. Мета роботи полягає в забезпеченні випуску сучасного форменого одягу, що відповідає вимогам споживача, на основі розробки і використання системи комплексної оцінки якості за естетичними показниками.

Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі завдання:

  • науково обґрунтувати вибір та запропонувати для оцінки якості форменого одягу різного призначення номенклатуру естетичних показників у вигляді багаторівневої ієрархії;

  • узагальнити та запропонувати рішення, які дозволяють на базі використання математичних методів, кількісно оцінити якість форменого одягу за естетичними показниками;

  • запропонувати механізми оцінки форменого одягу за ступенем відповідності між необхідними та можливими його застосуваннями;

  • розробити механізми створення комплектів форменого одягу на основі модульного проектування, що дозволяє максимально використовувати уніфіковані деталі та вузли;

  • науково обґрунтувати та запропонувати принципи розробки нормативно-технічної документації і системи комплексної оцінки показників якості форменого одягу на етапі промислового дизайн-проектування.

Об'єктом дослідження є процес формування комплексної оцінки естетичних показників якості форменого одягу.

Предмет дослідження – закономірності вибору комплексної оцінки естетичних показників якості форменого одягу.

Методи дослідження. Методологічною основою роботи