LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка комплексної оцінки якості форменого одягу за естетичними показниками

є системний підхід до вивчення досліджуваного об'єкта – комплексної оцінки якості форменого одягу за естетичними показниками. У ході досліджень використовувалися: метод класифікації, метод експертних оцінок, метод Харрінгтона, методи кваліметрії об'єктів архітектури (комбінований метод), метод уніфікації, метод модульного проектування. Результати експериментальних досліджень було оброблено з використанням методів кореляційного аналізу за допомогою сучасного програмного забезпечення.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в розробці підходів комплексної оцінки якості форменого одягу за естетичними показниками. Відповідно поставленим цілям:

  • розроблено методологічні положення, пов'язані з вибором і обґрунтуванням у вигляді багаторівневої ієрархії номенклатури естетичних показників якості форменого одягу;

  • розроблено методологічні принципи оцінки якості естетичних показників форменого одягу, які дозволяють здійснювати об'єктивну інтегральну та інтервальну оцінки якості виробів на стадії проектування і виробництва;

  • науково обґрунтовано і створено систему кількісної оцінки групового показника цілісності композиції форменого одягу, яка дозволяє використовувати не тільки експертні, але й розрахункові методи;

  • розроблено механізми, які дозволяють визначити корисність виробів за ступенем відповідності між необхідними таі можливими його застосуваннями, що дозволяє максимально задовольнити потреби споживача;

  • розроблено технологію модульного проектування нових комплектів форменого одягу, основану на принципах уніфікації деталей, що дозволяє робити заміну окремих типових деталей практично без зміни всього технологічного процесу;

  • розроблено основні положення проекту стандарту, що регламентує номенклатуру естетичних показників якості форменого одягу.

Практична значимість одержаних результатів. Результати досліджень та рекомендацій у вигляді методик, алгоритмів і нормативної документації для здійснення комплексної оцінки якості форменого одягу за естетичними показниками апробовано і частково впроваджено на ряді швейних підприємств, що займаються випуском форменого одягу. Рекомендації, викладені в дисертації, були розглянуті в Державному науково-дослідному інституті МВС України і одержали в цілому позитивну оцінку.

Особистий внесок здобувача. Основні результати теоретичних та експериментальних досліджень, що виносяться на захист, отримані здобувачем самостійно. Особистий внесок у роботах, виконаних у співавторстві, складається в обґрунтуванні наукових напрямків, формуванні мети роботи, формулюванню завдань досліджень, розробці номенклатури естетичних показників якості форменого одягу, створенні математичної моделі оцінки естетичності форменого одягу, обробки даних теоретичних і експериментальних досліджень, аналізі й узагальненні отриманих результатів досліджень.

Апробація результатів роботи. Основні положення і результати дисертації доповідались й обговорювались на Міжнародних науково-технічних конференціях, зокрема: "Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях" (Славское, 2003, 2005), "Качество, стандартизация, контроль: теория и практика" (Ялта, 2003, 2004, 2005, 2006), "Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини" (Київ, 2004), "Современные проблемы подготовки производства, обработки и сборки в машиностроении и приборостроении" (Свалява, 2005), „Наукові розробки молоді на сучасному етапі" КНУТД (Киев, 2005) та ін.

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи викладено у 17 наукових працях, серед яких 8 статей у спеціалізованих виданнях і збірниках наукових праць, що входять у перелік ВАК України, 9 тез доповідей на міжнародних науково-технічних конференціях і семінарах.

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 4 розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації становить 148 сторінок, у тому числі 24 рисунки, 30 таблиць, додатки на 32 сторінках і список використаних літературних джерел, що включає 142 найменування.


ЗМІСТ РОБОТИ


Вступ розкриває сутність та стан наукової проблеми, її значимість, підстави й вихідні положення для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення досліджень, наведена загальна характеристика дисертації. Підкреслюється, що вибраний напрямок дослідження розробляється вперше, є актуальним, відповідає науковим програмам, має наукове та практичне значення.

У першому розділі проведено критичний аналіз науково-технічної вітчизняної та зарубіжної літератури, а також нормативної документації в галузі оцінки якості форменого одягу.

Аналіз показав, що номенклатуру показників якості для "класичних" видів швейних виробів в існуючих стандартах представлено досить повно і дозволяє об'єктивно оцінити конкурентноздатність продукції, що випускається. У той же час для оцінки якості форменого одягу ці показники, особливо за естетичними параметрами, вимагають систематизації, уточнення та деталізації, що дозволить на стадії проектування врахувати специфічні функції, властиві цьому видові швейних виробів.

Було встановлено, що для об'єктивної оцінки якості форменого одягу поряд з експертними методами доцільно використовувати і математичні методи. Зокрема, для розрахунку оцінки якості форменого одягу за естетичними показниками може бути покладено метод Харрінгтона, використання якого дозволяє одержати точкову й інтервальну оцінку, як одиничних показників, так і комплексного естетичного показника.

Кількісна оцінка показників цілісності композиції форменого одягу на стадії проектування є найбільш складним завданням. Очевидно, що тільки створення і використання методики, в основу якої покладені розрахункові й інтуїтивні оцінки, дозволить максимально врахувати при проектуванні форменого одягу вплив усіх показників якості і забезпечити конкурентноздатність продукції.

Формений одяг є багатофункціональним, і в зв'язку з цим розробка механізмів, що дозволяють визначити ступінь відповідності виробів вимогам споживача, є актуальним практичним завданням.

Аналіз також показав, що застосування уніфікованих деталей при проектуванні нових моделей форменого одягу дозволяє, використовуючи різні варіанти складальних одиниць, на основі базової конструкції, одержувати різні за естетичним сприйняттям вироби. Створення чіткої системи модульного проектування буде сприяти підвищенню естетичної якості і скороченню термінів проектування і технічної підготовки виробництва.

Таким чином, обрана тема дисертації актуальна, з запропонованої точки зору не розглядалась, має практичну й наукову новизну. У відповідності до викладених