LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка комплексної оцінки якості форменого одягу за естетичними показниками

n

nH

nH


nB

n2.2

n2.3

CH

nB

n3.2

n3.3CB


C


Для розрахунку показників: CB, CH, C запропоновано використовувати формули:

CB = nBH - nBH, (10)

CH = nHB - nHB, (11)

C = nHB + nBH - nBH - nBH (12)

де nHB - кількість необхідних і можливих застосувань,

nHB - кількість необхідних, але неможливих застосувань,

nBH - кількість можливих, але непотрібних застосувань.

Розглянуті вище підходи оцінки естетичних показників якості форменого одягу дозволять підвищити якість розробки форменого одягу і зменшити границі пошуку остаточних рішень при його проектуванні; проводити об'єктивну оцінку якості виробів на етапах проектування, виробництва і споживання.

У третьому розділі наведені результати експериментальних досліджень, пов'язаних з оцінкою естетичності форменого одягу на етапі дизайн-проектування. Об'єктом дослідження було обрано костюм повсякденного призначення службовців МВС України. Оцінка ескізного проекту костюма виконувалась за двома з трьох груп показників: інформаційна виразність та цілісність композиції. Перша група показників дозволяє визначити професійну приналежність працівника певної організації, а друга - визначає ефективність використання професійно-художніх засобів при створенні повноцінного композиційного рішення виробу. Оцінка групи показників, що визначають товарний вигляд, не проводилась, тому що така оцінка можлива тільки за наявності готових виробів.

Методика проведення дослідження передбачала, що на першому етапі експертним методом у балах (по шкалі 0-5) проводиться оцінка одиничних показників якості форменого одягу. Далі за формулами (1-6) було розраховано чисельні значення коефіцієнтів розподілу, нижньої та верхньої інтервальної границі, точкової (інтегральної) оцінки одиничних показників. Використовуючи формули (7-9), було знайдено чисельні значення підгрупових (індекс 1.1 – 1.4, 2.1 – 2.3), групових (індекс 1, 2) і комплексного (індекс 0) естетичного показників якості форменого одягу при інтегральній та інтервальній оцінках (табл.3).


Таблиця 3

Інтегральна та інтервальна оцінка естетичних показників якості форменого одягу (костюма повсякденного призначення службовців МВС України)

Індекс

Показник якості

інтегральна оцінка

інтервальна оцінка (інтервал)
лівий

правий

0.

Комплексний естетичний показник

0,915

0,851

0,981

1.

Інформаційна виразність

0,902

0,840

0,966

1.1.

Стильова єдність

0,966

0,933

0,999

1.2.

Знаковість

0,957

0,928

0,999

1.3.

Новизна моделі і конструкції

0,738

0,614

0,865

1.4.

Раціональність форми

0,968

0,936

1

2.

Цілісність композиції

0,929

0,862

0,996

2.1.

Організованість об'ємно-просторової структури

0,952

0,904

0,999

2.2.

Пластична виразність

0,926

0,856

0,996

2.3.

Кольоро-фактура

0,910

0,826

0,994


Наведені в табл. 3 чисельні значення комплексного естетичного показника якості (інтегральна оцінка дорівнює 0,915, інтервальна знаходиться в межах [0,851; 0,981]) свідчать про досить високий рівень якості розглянутого комплекту форменого одягу. У той же час підгруповий показник новизни моделі і конструкції має низьке значення якості (інтегральна оцінка дорівнює 0,738, інтервальна знаходиться в межах [0,614; 0,865]), що ставить певні завдання на стадії дизайн-проектування.

Використання запропонованої методики, при оцінці якості ескізних проектів різних видів форменого одягу, дозволяє з більшою ймовірністю встановити (спрогнозувати) інтервал якості, якому повинна відповідати спроектована продукція в готовому виді.

У роботі також були отримані результати, що дозволяють одержати кількісну оцінку показників цілісності композиції форменого одягу. При проведенні досліджень було запропоновано методику, що на відміну від існуючих дозволяє врахувати розрахункові (об'єктивні), і експертні (суб'єктивні) методи. Дослідження проводилися при оцінці одного одиничного показника – статичності-динамічності, що входить у груповий показник цілісності композиції. Як об'єкт дослідження було обрано найбільш типові комплекти повсякденного та спеціального форменого одягу службовців МВС України.

Для оцінки міри статичності-динамічності форменого одягу в роботі розглядалися такі композиційно-конструктивні фактори: геометрична структура форми ; геометричний тип конфігурації форми ; напрямок місця розташування конструктивно-декоративних елементів (КДЕ) і інформаційно-декоративних елементів (ІДЕ); симетричність форми і розташування КДЕ і ІДЕ ; кольоросполучення між видами виробів костюма і між виробами і ІДЕ . При оцінці композиційно-конструктивних факторів геометрична структура форми і геометричний тип конфігурації форми зазначених виробів, що впливають на зорову статичність-динамічність, було використано наступні залежності:

= f (y : x), (13)

де y, x - відповідні параметри фігури;

= f (п), (14)

де п - кількість сторін або кутів у формі.

Оцінка трьох інших факторів у роботі визначалась експертним методом.

Порівняльні значення композиційно-конструктивних факторів, розглянутих комплектів форменого одягу, що дозволяють судити про міру статичності-динамічності виробів приведено на рис. 5.

Використовуючи статистичні методи оцінки якості продукції, у роботі було встановлено інтервали статичності-динамічності. Так якщо отримане чисельне значення буде знаходитися в інтервалі 0,75-1, то костюм буде зорово статичним, а в інтервалі 0,5-0,75 - динамічним.

Далі міра статичності-динамічності форменого одягу , з