LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка комплексної оцінки якості форменого одягу за естетичними показниками

використання стандартизованих і уніфікованих деталей і вузлів при промисловому дизайні-проектуванні нових комплектів форменого одягу. Показано, що тільки раціональне застосування художньо-конструктивних елементів і деталей форменого одягу, забезпечить його інформаційну виразність.

6. Розроблено принципи створення нормативної документації, яка регламентує номенклатуру естетичних показників якості форменого одягу відповідно до міжнародних стандартів ISO серії 9000, що дозволило визначити основні положення стандарту з урахуванням специфіки форменого одягу різного призначення.

7. Запропоновано й апробовано методику оцінки якості форменого одягу за естетичними показниками. Експериментально отримані чисельні значення аналітичних залежностей, що використовуються при оцінці естетичних показників якості форменого одягу. Застосування методики дозволяє більш об'єктивно оцінити якість як спроектованих, так і готових виробів.

8. Запропоновано методику рейтингової оцінки зразків форменого одягу (готової продукції). Оцінка виробів за даною методикою здійснюється з урахуванням показників товарного виду і рекомендується для використання тендерному комітетові Департаменту ресурсного забезпечення МВС України при виборі на конкурсній основі підприємства на постачання комплектів форменого одягу службовців МВС України.

9. Рекомендації і розробки, спрямовані на підвищення системи оцінки якості форменого одягу за естетичними показниками, приведені у дисертаційній роботі, упроваджені на ряді підприємств і організацій з одержанням економічного ефекту понад 70000 гривень.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Колосніченко М.В., Слітюк О.О.. Принципи створення високоякісного фірмового спецодягу // Вісник КНУТД. – 2003 - №2. - С. 121-124.

 • Слітюк О.О. Вибір та обґрунтування номенклатури естетичних показників якості форменого одягу // Вісник КНУТД. – 2004 - №6. - С. 122-126.

 • Скрипка В.К., Слітюк О.О., Барсукова О.В. Методика визначення підприємства на постачання комплектів форменого одягу департаментом ресурсного забезпечення МВС України // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2004 - №5. – С.123-126.

 • Слітюк О.О., Зенкін А.С. Методика оцінки естетичного рівня якості швейних виробів //„Технологія і техніка друкарства": Зб. наук. пр. ВПІ НТУУ „КПІ".- 2005. – №1 (17), С. 43-48.

 • Слітюк О.О., Зенкін А.С. Розробка основних положень проекту стандарту "Формений одяг. Номенклатура естетичних показників якості" // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2005 - №5/2 (17), С.151-153.

 • Трищ Р.М., Слитюк Е.А. Обобщенная точечная и интервальная оценки качества изготовления детали ДВС // Восточно-Европейский журнал передовых технологий.-2006. - №1/2(19), С.63-67.

 • Трищ Р.М., Слитюк Е.А. Точечная и интервальная оценка качества изделий // Вісник Національного технічного університету „ХПІ"- 2006. - №27, С.96-102.

 • Слітюк О.О., Колосніченко М.В., Кліменко В.М., Зенкін А.С. Розробка математичної моделі оцінки якості форменого одягу за естетичними показниками //„Технологія і техніка друкарства": Зб. наук. пр. ВПІ НТУУ „КПІ". - 2006. – №3 (13), С. 38-43.

 • Слитюк Е.А. Особенности проектирования новых видов спецодежды. // Материалы Третьей промышленной конференции с международным участием и выставки "Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях" - п. Славское, Карпаты, - Киев: УИЦ "НАУКА. ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИЯ", 2003. - С. 195.

 • Слітюк О.О. Проблеми створення фірмової символіки для виробничого одягу. Материалы 3-й Международной научно-практической конференции "Качество, стандартизация, контроль: теория и практика" - г. Ялта. - Киев: АТМ Украины, 2003. - С. 173-175.

 • Слитюк Е.А. Разработка иерархической структурной схемы эстетических показателей качества форменной одежды. // Тези 14-ої Міжнародної науково-практичної конференції з діючими семінарами "Сучасні інформаційні енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини " - м. Київ - 2004. - С. 144-146.

 • Слитюк Е.А. Проблемы создания методики количественной оценки эстетических свойств промышленной продукции. // Материалы 4-й Международной научно-практической конференции "Качество, стандартизация, контроль: теория и практика" - г. Ялта. - Киев: АТМ Украины, 2004. - С. 159-161.

 • Слітюк О.О. Комбінований метод оцінки естетичних властивостей промислової продукції. // Материалы 5-й юбилейной Промышленной конференции с международным участием и блиц-выставки "Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях" - п. Славское, Карпаты – Киев: УИЦ "НАУКА. ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИЯ", 2005. - С. 308-309.

 • Слітюк О.О. Застосування експертних методів для оцінки естетичних показників якості промислової продукції. // Материалы 5-го Международного научно-технического семинара „Современные проблемы подготовки производства, заготовительного производства, обработки и сборки в машиностроении. - г. Свалява. – Киев: АТМ Украины, 2005. - С.148-151.

 • Слітюк О.О. Методика оцінки естетичного рівня якості швейних виробів. // ІУ Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів „Наукові розробки молоді на сучасному етапі", Київ – КНУТД – 2005. – том II. – С. 31.

 • Слітюк О.О. Розробка структурно-логічної моделі використання стандартизованих та уніфікованих деталей при промисловому дизайн-проектуванні. // Материалы 4-й Международной научно-практической конференции "Качество, стандартизация, контроль: теория и практика" - г. Ялта. – Киев: АТМ Украины, 2005.- С. 110-113.

 • Слитюк Е.А., Колосниченко М.В., Клименко В.М. Интервальная оценка качества форменной одежды по эстетическим показателям // Материалы 6-й Международной научно-практической конференции "Качество, стандартизация, контроль: теория и практика" - г. Ялта – Киев: АТМ Украины, 2006. - С. 171-173.


  АНОТАЦІЯ


  Слітюк О.О. Розробка комплексної оцінки якості форменого одягу за естетичними показниками. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація і сертифікація. - Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2007.

  Дисертація присвячена розробці науково обґрунтованих підходів до комплексної оцінки якості форменого одягу за естетичними показниками. На основі розробленої класифікації, що дозволяє найбільш повно врахувати властиві форменому одягу функції, запропоновано номенклатуру естетичних показників якості, що представлено в дисертації у вигляді багаторівневої ієрархії. Для оцінки якості форменого одягу за естетичними показниками запропоновано математичну


 •