LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Вогнебіозахист тканин і паперу просочувальною композицією

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи


український науково-дослідний інститут пожежної безпеки

Барило оксана григорівнаудк 614.842.615
Вогнебіозахист тканин і паперу

просочувальною композицією

Спеціальність 21.06.02 - пожежна безпека
автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Київ-2005

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Українському науково-дослідному інституті пожежної безпеки МНС України.


Науковий керівник:

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Цапко Юрій Володимирович, Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України, начальник відділу вогнегасних речовин.


Офіційні опоненти:

- доктор технічних наук, професор Яковлєва Раїса Антонівна, Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, завідувач кафедри загальної хімії;


- кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Харченко Ігор Олександрович, Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України, начальник науково-дослідного центру управління якістю досліджень та випробувань.


Провідна установа:

Львівський інститут пожежної безпеки МНС України, м. Львів.


Захист відбудеться "22" грудня 2005 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради СРК 26.720.01 Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки МНС України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Рибальська,18.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки МНС України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 18.Автореферат розісланий "___ " ___________ 2005 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

к.т.н., с.н.с. Сопенко С.І.


загальна характеристика роботи

Актуальність теми. На теперішній час текстильні матеріали і папір традиційно залишаються одними з найбільш розповсюджених матеріалів для облаштування приміщень. У зв'язку з їх підвищеною горючістю збільшується пожежне навантаження об'єктів. Статистичні дані щодо виникнення пожеж у результаті займання текстильних матеріалів та паперу свідчать, що в 2004 році в Україні зареєстровано 47670 пожеж, серед яких 3598 (7,6 % від загальної кількості) виникли саме в результаті займання текстильних матеріалів та паперу. В результаті цих пожеж загинула 1341 людина, а побічні збитки склали понад 56 млн. грн. За перше півріччя 2005 року було зареєстровано 27875 пожеж, із них у результаті загоряння текстильних матеріалів виникло 6416, що становить 23 % від загальної кількості. Спостерігається тенденція до збільшення кількості пожеж, спричинених загорянням текстильних матеріалів і паперу та кількості загиблих людей. Зокрема, у вересні 2005 року в одному з театрів м. Каїра (Єгипет) від звичайної свічки виникло загоряння портьєр, куліс та декорацій з паперу. Під час пожежі загинуло 38 осіб. Однією з причин швидкого розвитку пожежі була відсутність протипожежного захисту виробів з тканин і паперу.

В результаті оброблення засобами вогнезахисту текстильних матеріалів і паперу виключається можливість їх загоряння від малокалорійних джерел запалювання. Завдяки такій обробці тканини й папір переводяться у важкозаймистий стан, який дозволяє обмежити поширення полум'я, але при цьому деякі засоби вогнезахисту підвищують димоутворювальну здатність та токсичність продуктів згоряння.

Питання вогнезахисту текстильних матеріалів досліджувались у роботах С.І.Таубкіна, В.М.Жартовського, Н.І.Костянтинової, М.В.Колосніченко та інших. Однак у цій сфері ще існує ряд невирішених проблем: сучасні засоби недостатньо ефективні, оброблені вироби неестетичні, не відповідають експлуатаційним показникам, не протистоять біоруйнуванню.

Цим зумовлена актуальність теми дисертаційної роботи, яка спрямована на визначення умов захисту тканин і паперу від загоряння та біологічного руйнування із застосуванням просочувальної композиції на основі неорганічних і органічних речовин, на розроблення нормативних документів, якими регламентуються технічні вимоги до цих речовин, методи випробувань та технології їх застосування, що сприятиме зниженню пожежної небезпеки об'єктів з урахуванням сучасних вимог щодо охорони довкілля.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводилися в рамках Державної програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 р. № 870, під час виконання науково-дослідних робіт за такими темами:

- "Провести дослідження і розробити проект рекомендацій щодо вогнебіозахисту тканин і паперу (обгортувального і пакувального)" (державний реєстраційний № 0105U005090), особистий внесок – проведення аналітичних та експериментальних досліджень, розроблення проекту рекомендацій.

- "Розробити проект Державного стандарту України "Речовини вогнезахисні для деревини. Загальні технічні вимоги і методи випробувань" (державний реєстраційний № 0103U007969); особистий внесок – один із авторів розробки проекту ДСТУ.

Мета роботи -теоретичне обґрунтування та експериментальне підтвердження умов захисту тканин і паперу від загоряння та біологічного руйнування із застосуванням просочувальної композиції біфункціонального призначення для зниження пожежної небезпеки об'єктів.

Задачі досліджень. Для виконання поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі:

- провести аналітичні дослідження сучасного стану вогнебіозахисту тканин і паперу просочувальними розчинами;

- провести дослідження з розроблення рецептури просочувальної композиції на основі неорганічних і органічних речовин, придатної для забезпечення вогнезахисту і біозахисту тканин і паперу з урахуванням екологічних, естетичних та експлуатаційних вимог та оптимізувати її рецептуру;

- провести теоретичні дослідження швидкості вигоряння та тепловиділення при горінні зразків тканин і паперу;

- провести комплекс експериментальних досліджень ефективності вогнезахисту тканин і паперу після їх просочення композицією на основі неорганічних і органічних речовин;

- розробити відповідну нормативно-технічну документацію та провести дослідження щодо практичного застосування просочувальної композиції на основі неорганічних і органічних речовин для вогнебіозахисту тканин і паперу;

- провести техніко-економічні розрахунки щодо обґрунтування доцільності використання розробленої просочувальної композиції.

Ідея роботи полягає в розробленнібіфункціональної просочувальної композиції на основі неорганічних і органічних речовин для вогне - та біозахисту тканин та паперу.

Об'єкт досліджень - тканини природного, штучного та синтетичного походження, папір, просочувальна композиція.

Предмет досліджень - процеси просочення виробів з