LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка композицій для гідрофобного оздоблення целюлозовмісних текстильних матеріалів із використанням кремнійорганічних емульсій

Херсонський національний технічний університет


ЗАДОРОЖНИЙ ВІТАЛіЙ ВІКТОРОВИЧ


УДК 677.862.52


РОЗРОБКА КОМПОЗИЦІЙ ДЛЯ ГІДРОФОБНОГО ОЗДОБЛЕННЯ

ЦЕЛЮЛОЗОВМІСНИХ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КРЕМНІЙОРГАНІЧНИХ ЕМУЛЬСІЙ

05.18.19 - технологія текстильних матеріалів,

швейних і трикотажних виробів


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Херсон – 2008

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Херсонському національному технічному університеті

Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник:

кандидат технічних наук, доцент Сарібєкова Діана Георгіївна, Херсонський національний технічний університет, доцент кафедри хімічної технології і дизайну волокнистих матеріалів


Офіційні опоненти:


доктор технічних наук, професор Романенко Наталія Григорівна,

Черкаський державний технологічний університет,

завідувач кафедри дизайну;


кандидат технічних наук, доцент Кулаков Олександр Іванович,

Хмельницький національний університет, доцент кафедри хімічної технології.Захист відбудеться 17 червня 2008 р. о 14 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 в Херсонському національному технічному університеті за адресою:

73008, м. Херсон – 8, Бериславське шосе, 24, корпус 1 , ауд. 223.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського національного технічного університету за адресою:

73008, м. Херсон – 8, Бериславське шосе, 24, корпус 1.


Автореферат розісланий 16 травня 2008 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О. П. Сумська

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Провідне місце у світовій практиці при наданні гідрофобних властивостей текстильним матеріалам займає використання перфторованих сполук виробництва ряду закордонних фірм. Однак, через їх високу вартість, одним з перспективних напрямків гідрофобізації текстильних матеріалів спеціального призначення є застосування кремнійорганічних сполук.

Особливе місце серед кремнійорганічних сполук завдяки широкому спектру їх дії на текстильний матеріал займає група водонерозчинних препаратів, які знаходять застосування в оздоблювальному виробництві у вигляді емульсій. Поліметилгідросилоксан (ПМГС), який використовується для гідрофобного оздоблення, має переваги перед іншими кремнійорганічними сполуками: нетоксичний, емульсія має нейтральний рН на відміну від сильнолужних алкілсиліконатів, без запаху, виробляється в Україні, доступний.

У зв'язку з вищезазначеним, дослідження, які спрямовані на вдосконалення технології гідрофобного оздоблення целюлозовмісних тканин спеціального призначення на основі застосування емульсій водонерозчинного поліметилгідросилоксану, є актуальними. Застосування препарату вітчизняного виробництва для гідрофобного оздоблення текстильних матеріалів спеціального призначення дозволить знизити собівартість продукції і підвищити її конкурентоспроможність.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота відповідає напрямку „Розробка ресурсозберігаючих технологій оздоблення текстильних матеріалів" і завданням, що викладені в Концепціях Державної програми розвитку легкої промисловості України на період до 2011 року, яка затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р., № 637-р. Автор виконував роботу в рамках науково-дослідницької роботи „Застосування фізико-хімічних методів інтенсифікації технологічних процесів оздоблювального виробництва", номер держреєстрації 0106U004205, Наказ Міністерства освіти і науки України № 654 від 16.11.05 р., а також у рамках пріоритетного напрямку діяльності Технологічного парку „Текстиль" „Розробка технологій та дослідне виробництво конкурентноспроможних текстильних матеріалів нового асортименту, у тому числі спеціального призначення", затвердженого постановою № 312 від 17.11.2004 р. НАН України.

Особистий внесок автора полягає в проведенні теоретичних та експериментальних досліджень в лабораторних і виробничих умовах з метою вивчення процесу гідрофобізації целюлозовмісних тканин кремнійорганічними емульсіями, а також в одержанні нових композиційних складів на основі емульсій водонерозчинних силіконів вітчизняного виробництва для надання текстильним матеріалам гідрофобних властивостей; в обґрунтуванні можливості застосування амінофункціонального силоксану для підвищення стійкості гідрофобного ефекту до дії мокрих обробок та хімічного чищення.

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягала водержаннікомпозицій на основі емульсій водонерозчинних кремнійорганічних препаратів для удосконалення гідрофобного оздоблення текстильних матеріалів з целюлозних волокон та їх сумішей із синтетичними.

Для досягнення поставленої мети було намічено вирішити наступні завдання:

- на підставі оцінки розрахованих фізико-хімічних критеріїв емульгуючої здатності ПАР здійснити вибір найбільш ефективного емульгатора для одержання емульсії з водонерозчинного кремнійорганічного препарату;

- дослідити вплив хімічної природи емульгаторів на показники якості гідрофобного ефекту;

- здійснити вибір ефективних реагентів для підвищення показників якості гідрофобного оздоблення;

- здійснити вибір оптимальних технологічних параметрів процесу гідрофобізації;

- розробити композиційні склади для гідрофобного оздоблення текстильних матеріалів спеціального призначення.

Об'єкт дослідження – процес гідрофобного оздоблення.

Предмет дослідження – водонерозчинні кремнійорганічні препарати 136 - 157М та Н 21 637.

Методи дослідження.Для вирішення поставлених завдань використовувалися наступні методи дослідження:

- колоїдні методи оцінки ефективності поверхнево-активних речовин (ПАР) для фізико-хімічного обґрунтування вибору найбільш ефективного емульгатора на основі здійсненого аналізу розрахунків критеріїв емульгуючої здатності ПАР;

- оптичні методи дослідження емульсій полімерів у воді для визначення середніх розмірів частинок дисперсної фази;

- метод математичного планування (повний факторний експеримент типу 24) для визначення оптимальних технологічних параметрів процесу гідрофобізації;

- метод ІЧ-спектроскопії з використанням комплексу AVATAR 360 – CONTINUUM для визначення механізму взаємодії целюлози з компонентами розробленої композиції на основі поліметилгідросилоксану. До комплекту комплексу AVATAR 360 – CONTINUUM входить мікроскоп, ІЧ-Фур'є спектрометр і комп'ютер із програмою математичного