LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка композицій для гідрофобного оздоблення целюлозовмісних текстильних матеріалів із використанням кремнійорганічних емульсій

перетворення отриманих інтерферограм на Фур'є-спектрометрі;

- результати експериментів обробляли на ПК, використовуючи прикладні програми MS Office "Excel";

- для оцінки водовідштовхувальних і водотривких властивостей використовувалися методи, які визначені чинними державними стандартами на відповідну текстильну продукцію;

- оцінка фізико-механічних показників і якості оброблених тканин здійснювалася відповідно чинним державним стандартам України.

Наукова новизна одержаних результатів:

- вперше запропоновано вибір емульгаторів на основі оцінки розрахованих фізико-хімічних критеріїв емульгуючої здатності ПАР з урахуванням їх хімічної природи, що дозволило забезпечити найбільш високу гідрофобізуючу здатність емульсії поліметилгідросилоксана, яка характеризується високою агрегативною стійкістю при тривалому зберіганні;

- запропоновано механізм взаємодії компонентів оздоблювального складу на основі поліметилгідросилоксана, комплексної солі цирконію та амінофункціональної кремнійорганічної сполуки з целюлозою завдяки утворенню ковалентного, водневого та координаційного зв'язків, а також формуванню на волокні щільної сітчастої структури полімерів і утворенню просторових модифікацій між препаратами та целюлозою, що сприяє підвищенню гідрофобного ефекту та пояснює його стійкість до дії багаторазових мокрих обробок у середовищі синтетичних миючих засобів, мильно-содового розчину та хімічного чищення.

Практичне значення одержаних результатів:

- одержано емульсію з найбільш високими гідрофобізуючими властивостями, що є стійкою протягом тривалого часу зберігання;

- проведення комплексного дослідження гідрофобізуючих властивостей кремнійорганічного препарату дозволило розробити нові композиції на основі поліметилгідросилоксана з реакционноздатною амінофункціональною кремнійорганічною сполукою, які забезпечують одержання на текстильному матеріалі високого гідрофобного ефекту, стійкого до багаторазового прання;

- впровадження розроблених композицій дозволить знизити собівартість продукції.

Результати роботи апробовано на ВАТ „Херсонський бавовняний комбінат" (Акт виробничих випробувань від 11.12.2007 г.) з позитивним результатом.

Особистий внесок здобувача. В роботах, виконаних у співавторстві, особистий внесок здобувача полягає в постановці й обґрунтуванні мети і задач дослідження, у критичному аналізі науково-технічної і патентної літератури, у виконанні експериментальних досліджень у лабораторних і виробничих умовах.

Безпосередньо автором обґрунтовано наукові результати дослідження та сформульовано висновки, розроблено склад емульсії, яка має високу гідрофобізуючу здатність, і є стійкою при тривалому зберіганні, визначено оптимальні технологічні параметри процесу гідрофобізації, розроблено нові композиційні склади для гідрофобного оздоблення.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи доповідалися й обговорювалися на:

- Всеукраїнських наукових конференціях молодих вчених і студентів „Наукові розробки молоді на сучасному етапі", Київ, Київський національний університет технологій та дизайну, 2005-2007 рр.;

- конференції "Проблеми легкої і текстильної промисловості України", Херсон, Херсонський національний технічний університет, жовтень 2005 р.;

- Всеросійських науково-технічних конференціях "Актуальные проблемы проектирования и технологии изготовления текстильных материалов специального назначения" (Техтекстиль-2005), м. Димітровград, Димітровградський інститут технології, управління та дизайну, 2005 р.; 2007 р.;

- сьомій Всеукраїнській конференції студентів і аспірантів „Сучасні проблеми хімії", м. Київ, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 18-19 травня 2006 р.;

- наукових семінарах кафедри хімічної технологій та дизайну волокнистих матеріалів Херсонського національного технічного університету, 2005-2008 рр., наукових семінарах кафедри опоряджувального виробництва Київського національного університету технологій та дизайну, 2005-2008 рр.

Публікації з теми дисертаційної роботи включають 13 найменувань, у тому числі статей у збірниках наукових праць і наукових журналах – 4, патентів України – 2, тез доповідей на конференціях – 7.

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, трьох додатків, списку використаних джерел.

Повний обсяг дисертації складає 157 сторінок, основна частина дисертації – 114 сторінок. Дисертація містить 40 таблиць, 8 рисунків, додатків – 14 сторінок, 138 найменувань літературних джерел.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, проаналізовано сучасний стан проблеми надання текстильним матеріалам гідрофобного оздоблення, сформульовано мету і завдання дослідження, охарактеризовано об'єкт і предмет дослідження, наведено методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичну цінність роботи.

У першому розділі приведено критичний аналіз літературних джерел з надання текстильним матеріалам (ТМ) гідрофобного оздоблення.

Показано переваги й недоліки кремнійорганічних гідрофобізаторів у порівнянні з іншими оздоблювальними препаратами. Зазначено, що для гідрофобізації текстильних матеріалів знаходять все більш широке застосування водонерозчинні кремнійорганічні сполуки у вигляді емульсій.

Розглянуто різноманітні типи емульсій та їх основні способи одержання. Проаналізовано застосування різних колоїдних поверхнево-активних речовин (ПАР) для одержання емульсій з водонерозчинних кремнійорганічних гідрофобізаторів.

Відзначено, що не достатньо освітлено питання про вплив хімічної природи емульгатора на колоїдні властивості та на гідрофобізуючу здатність самої кремнійорганічної емульсії.

Критичний аналіз наукових досліджень в області надання гідрофобного оздоблення ТМ на основі застосування водонерозчинних кремнійорганічних сполук (КОС) дозволив визначити проблеми та сформулювати завдання, що повинні бути вирішені в роботі.

В другому розділі викладено загальну методику й основні методи дослідження. Наведено характеристику сполук і матеріалів, що використовувалися в роботі, описано методи досліджень і математичну обробку отриманих результатів.

Для визначення емульгуючої здатності ПАР використовували колоїдні методи оцінки. Для характеристики дисперсності емульсій полімерів у воді використовували оптичні методи дослідження.

Оцінку гідрофобного оздоблення оброблених текстильних матеріалів здійснювали за методами, які передбачені визначеними чинними державними стандартами на відповідну текстильну продукцію.

Встановлення механізму взаємодії целюлози з компонентами розробленої композиції на основі поліметилгідросилоксана здійснювалося за методом ІЧ-спектроскопії з використанням комплексу AVATAR 360 – CONTINUUM.

При обробці експериментальних даних використовували методи математичної статистики, прикладні програми Excel-10, математичні методи планування й оптимізації експерименту, сучасну обчислювальну