LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка композицій для гідрофобного оздоблення целюлозовмісних текстильних матеріалів із використанням кремнійорганічних емульсій

2006. – №4. – С.225-230.

Особистий внесок: проведення експериментальних досліджень, математична обробка даних, формулювання висновків.

4. Сарібєкова Д. Г., Задорожний В. В., Ткачук О. Л. Надання гідрофобних властивостей текстильним матеріалам фтор- і кремнійорганічними емульсіями // Зб. наук. пр.– К.: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – №3. – 2006. – С.80-84.

Особистий внесок: проведення експериментальних досліджень, формулювання висновків.

5. Пат. 18527. U UA, МПК (2006) D 06 M 15/00 /. Cклад для надання целюлозовмісним матеріалам гідрофобності / О.Л. Ткачук, Ю.М. Бардачов, Д.Г. Сарібєкова, В.В. Задорожний (Україна). – № u200604908; Заявл. 03.05.2006; Опубл. 15.11.2006, Бюл. № 11. – 4 с.

Особистий внесок: проведення експериментальних досліджень.

Сарібєкова Д. Г.: патентне дослідження, ідея створення кремнійорганічних композицій для гідрофобного оздоблення.

Ткачук О. Л.: проведення експериментальних досліджень, формулювання формули та прототипу.

Бардачов Ю. М.: визначення сфери застосування.

6. Пат. 18513. U UA, МПК (2006) D 06 M 15/37 /. Емульсія для гідрофобного обробляння текстильних матеріалів / В.В.Задорожний, Ю.М. Бардачов, Д.Г. Сарібєкова, О.Л. Ткачук (Україна). – № u200604856; – Заявл. 03.05.2006; Опубл. 15.11.2006, Бюл. № 11. – 4 с.

Особистий внесок: формулювання формули та прототипу, проведення експериментальних досліджень.

Сарібєкова Д. Г.: ідея створення емульсії для гідрофобного оздоблення.

Ткачук О. Л.: проведення експериментальних досліджень.

Бардачов Ю. М.: визначення сфери застосування.

7. Задорожний В. В., Сарібєкова Д. Г. Вплив емульгаторів на якість гідрофобного опорядження текстильних матеріалів на основі поліалкілгідросилоксану // Тези доповідей ІV Всеукраїнської ювілейної наукової конференції молодих вчених та студентів. – Київський національний університет технологій та дизайну – 17-19 травня 2005. – Том 1. – С.141.

Особистий внесок: проведення експериментальних досліджень, формулювання висновків.

8. Задорожный В. В., Сарибекова Д. Г. Определение эмульгирующей способности поверхностно-активных веществ // Научно практическая конференция "Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины". – 10-13 октября 2005. – № 1 (10). – С.277.

Особистий внесок: проведення експериментальних досліджень, формулювання висновків.

9. Задорожный В. В., Сарибекова Д. Г. Выбор эмульгатора для гидрофобной отделки текстильных материалов на основе полиметилгидросилоксана // Актуальные проблемы проектирования и технологии изготовления текстильных материалов специального назначения (Техтекстиль–2005): Материалы Всероссийской научно-технической конференции. – Димитровградский институт технологии, управления и дизайна, 2005. – С.157-158.

Особистий внесок: проведення експериментальних досліджень, формулювання висновків.

10. Задорожний В. В., Сарібєкова Д. Г. Надання водовідштовхувальних властивостей плащовим тканинам кремнійорганічними емульсіями // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів (26-28 квітня 2006 г.). – К.: Київський національний університет технологій та дизайну. – Том I. – 2006. – С.194.

Особистий внесок: проведення експериментальних досліджень, математична обробка даних, формулювання висновків.

11. Задорожный В. В., Сарибекова Д. Г., Ткачук О. Л. Применение фтор- и кремнийсодержащих эмульсий для придания водоотталкивающих свойств текстильным материалам различного волокнистого состава // Сучасні проблеми хімії: Матеріали Сьомої Всеукраїнської конференції студентів та аспірантів. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2006. – С.293.

Особистий внесок: проведення експериментальних досліджень, формулювання висновків.

12. Задорожний В. В., Сарібєкова Д. Г. Підвищення якості гідрофобної обробки целюлозовмісних текстильних матеріалів на основі використання кремнійорганічних емульсій // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: Матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів. – К.: Київський національний університет технологій та дизайну. – Том I. – 2007 р. – С.201.

Особистий внесок: проведення експериментальних досліджень, формулювання висновків.

13. Задорожный В. В., Сарибекова Д. Г. Повышение качества гидрофобной отделки целюллозосодержащих текстильных материалов на основе использования кремнийорганических эмульсий // Актуальные проблемы проектирования и технологии изготовления текстильных материалов специального назначения (Техтекстиль–2007): Сборник материалов Всероссийской научно-технической конференции. – Димитровградский институт технологии, управления и дизайна, 2007. – С.175-176.

Особистий внесок: проведення експериментальних досліджень, формулювання висновків.


Анотація


Задорожний В. В. Розробка композицій для гідрофобного оздоблення целюлозовмісних текстильних матеріалів із використанням кремнійорганічних емульсій. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.19 – технологія текстильных материалів, швейних та трикотажних виробів. – Херсонський національний технічний університет, Херсон, 2008.

Дисертаційну роботу присвячено вивченню закономірностей надання гідрофобних властивостей текстильним матеріалам кремнійорганічними емульсіями, вдосконаленню та створенню нових композицій на їх основі з метою зниження собівартості готової продукції.

Встановлено, що найбільш оптимальним емульгатором для одержання емульсії водонерозчинної поліметилгідросилоксанової рідини є аніоноактивне ПАР Синтаф 7-12, застосування якої забезпечує високу гідрофобізуючу здатність емульсії 136-157М, яка характеризується високою агрегативною стійкістю при тривалому зберіганні.

Експериментально доведено, що застосування композиційного складу на основі поліметилгідросилоксанової емульсії й амінофункціонального силікону для гідрофобної обробки целюлозовмісних тканин сприяє підвищенню стійкості гідрофобних властивостей текстильних матеріалів до дії мокрих обробок у середовищі синтетичних миючих засобів.

В результаті ІЧ-спектроскопічних досліджень запропоновано механізм взаємодії поліметилгідросилоксану з целюлозною складовою індивідуально, в присутності каталізатора й у композиції з реакційноздатною амінофункціональною кремнійорганічною сполукою, що пояснює підвищення стійкості гідрофобного ефекту до прань.

Ключові слова: емульгатор, кремнійорганічна емульсія, гідрофобне оздоблення, текстильний матеріал.Аннотация


Задорожный В. В. Разработка композиций для гидрофобной отделки целлюлозосодержащих текстильных материалов с применением кремнийорганических эмульсий. – Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.18.19 – технология текстильных материалов, швейных и трикотажных изделий. – Херсонский национальный технический университет, Херсон, 2008.

Диссертационная работа посвящена изучению влияния